2. Veverky

V letošním školním roce se budeme scházet ve třídě Veverek. Vše, co už děti znají, budeme dále rozvíjet a posilovat. V příjemném prostředí a hravou formou se budeme každý den trochu učít a trochu přemýšlet, trochu malovat a kreslit a zpívat a tancovat a hrát si a pracovat.


Téma týdne od 21.11. do 2.12.2022

Advent přichází
Za dveřmi je Mikuláš

Cíle:

 • Seznamovat děti s lidovými tradicemi
 • Vytvářet společný zážitek při návštěvě čerta, Mikuláše a anděla (rozlišovat dobro a zlo)
 • Seznamovat se s Mikulášskými a vánočními písničkami a básničkami
 • Zapamatovat si krátký text andělské a čertovské básničky
 • Protažení jednotlivých svalových oblastí (napodobovat předvedený cvik)

Nabídka činností:

 • Společná konverzace a samostatný mluvený projev na téma ,,Advent přichází" - přiblížení vánočních tradic a zvyků v tomto období
 • Jak se mění počasí, krátí se den, prodlužuje se noc a přichází zima (sv. Barbora, ,,Lucie noci upije")
 • Práce s knihou - prohlížení, poslouchání příběhů a převyprávění děje - Vánoční příběh
 • Navodit pocit radosti z prožití splnit přání druhému - připravit překvapení pro své nejbližší - výroba dárečků (průběžně)
 • Výroba čertíků, andílků, sušení křížal, zdobení perníčků, výroba přáníček,...
 • Rozvoj řečového projevu, nácvik vánočních a zimních básní, koled a písní
 • Rozhovory vedené učitelkou - navést děti k samostatnému vyjádření své myšlenky a přání v tomto adventním čase

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ - pozorování vánoční výzdoby v našem okolí

Odpolední činnosti:

 • Pokračování ve výtvarných činnostech z dopoledního programu
 • Výzdoba třídy - přípravy na Mikuláše a Vánoce

Téma týdne od 7.12. do 18.12.2022

Včera, dnes a zítra a v sobotu večer a v neděli ráno     

 Cíle:

 • uvědomit si a pojmenovat části dne
 • správně pojmenovat dny v týdnu (i pozpátku)
 • přiřadit určitou činnost k části dne
 • pokusit se vyjmenovat měsíce v roce, rozdělit podle ročních období
 • jemná motorika, skládání, překládání,stříhání
 • správná artikulace,klidný přednes
 • poznat a určit synonyma, rýmy
 • chůze s různými polohami paží a předmětem i po zvýšené rovině
 • podporovat samostatnost při prac.a výtvar.činnostech

Nabídka činností:

 • "Co děláme celý den"
 • rozhovor, obrázky, co vše se vejde do celého dne
 • jak den dělíme- ráno - poledne- večer
 • co kdy děláme, popis všech činností během dne, vyprávění dětí, rozvinutí dialogu - dítě- uč.
 • správně určit kdy snídáme,obědváme, večeříme
 • vyjmenování měsíců v roce, rozdělení na jarní, letní, podzimní, zimní ( s pomocí uč.)
 • opakujeme s dětmi synonyma, vyhledáváme, přiřazujeme pomocí obrázků,vymýšlíme rýmy
 • povídání o charakterových vlastnostech- "jací jsme?" Někdo je líný, lakomý, chytrý, šikovný, usměvavý...
 • seznámíme se s tradicemi tohoto období

"Svatý Martin", naučíme se básničku 

 • výtvarná a pracovní činnost dle voby k tématu
 • zařazení pracovních listů
 • chůze se změnou polohy paží, správné držení těla,chůze s předmětem, podávání předmětu mezi

sebou, chůze po zvýšené rovině

Vycházka - správná chůze okolo vozovky, reakce na semafor, pozorování změn počasí, přírody...


 Téma týdne od 24.10. do 4. 11.2022

Podzim

  Cíle  

umožnit dětem prožít citový zážitek

rozvíjet a upevňovat citové vztahy mezi dětmi,ke svému okolí

rozvoj slovní zásoby, přídavná jména

rozvoj jemné motoriky, správné držení tužky, přesnost

reakce na pokyn při cvičení, cvičení s náčiním

Nabídka činností

 • rozhovor s dětmi na podzimní téma, počasí, příroda
 • knihy a obrázky skřítků, kteří děti tento týden navštíví
 • úvod a příprava na karneval skřítků, bludiček...
 • skřítkové a strašidla jsou naši kamarádi
 • vymýšlení jmen pro skřítky
 • jací mohou být....příd.jména
 • o co se skřítkové starají, co hlídají
 • hledání skřítků ve třídě, jména
 • předčítání básničky o skřítcích-zapamatování si textu - umět říct o čem se četlo, jména skřítků

Karneval skřítků,strašidel a bludiček - veselé dopoledne pro děti

 • vykreslování obrázků se skřítky
 • výroba společného skřítka- strašidla
 • cvičení s kruhy, válení sudů na žíněnce, prolézání strachovým tunelem

Vycházky - okolí mš, příroda, stromy, hledání skřítků... chůze kolem vozovky, najít cestu zpět do mš

Odpolední činnost - volné kreslení strašidel, předčítání o skřítcích,


Téma týdne od 10.10. do 28.10.2022

Ovoce a zelenina

Cíle:

 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků, povídáním si o ovoci a zelenině
 • Rozvoj a užívání všech smyslů poznáváním zeleniny a ovoce podle chuti, čichu a hmatu
 • Rozvoj jazykových dovedností - využít vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, seznamovat se s pojmy ovoce a zelenina
 • Posilovat fantazii a představivost při výtvarné činnosti s bramborových tiskátkem
 • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

Nabídka činností:

 • Úvod - povídání o tématu,, Zdravá zelenina" podle obrazového materiálu, seznámení s pojmy a názvy jednotlivých druhů zeleniny a ovoce, jejich tvarem a barvou
 • Pohybová hra,, Na ovoce a zeleninu" - každé dítě má obrázek ovoce nebo zeleniny, pohybuje se volně v prostoru třídy a na signál se děti přesunou do košíku či na záhon podle toho co mají na obrázku
 • Cvičení paměti, upevňování výslovnosti a hlasitosti mluveného projevu - básnička ,,Mrkvička"
 • Výtvarné činnosti podporující tvořivost a fantazii - bramborová tiskátka
 • Vybarvování obrázků zeleniny a ovoce, vystřihování a lepení
 • Rozvoj v oblasti jemné motoriky modelováním - přiměřeným tlakem dlani na modelovací hmotu vytvořit kouli a protáhnout hmotu dle potřeby k výrobě zeleniny

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí a pobyt na zahradě MŠ
 • Dodržování bezpečnosti při přecházení a chůzi po chodníku

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního zaměstnání a opakování básniček a říkanek z minulých týdnů
 • Modelování ovoce a zeleniny

Téma týdne od 26.9. do 7.10.2022

Podzim

 • Umět vnímat přírodu, vytvářet si pěkný vztah k okolnímu prostředí.
 • Bezpečně vyjmenovat znaky podzimu.
 • Poznat a pojmenovat druhy ovoce.
 • Naučit se krátký text.
 • Rozlišit více, méně, kolik?
 • Procvičit jemnou motoriku i hrubou.
 • Věnovat se ( poznat) určitou hlásku, rozlišit počet slabik.
 • Umět se ovládat, řešit danou situaci s kamarádem ( v kolektivu ).


Rozhovor, obrázky, názorná ukázka - podzim. Vše, co už jsme si říkali, ukazovali. Dále, co se děje na polích, v sadech, jak se o přírodu starají lidé, co jim příroda dává.....

Bezpečně rozeznáme některé ovoce. Jablko, hruška, švestka, hroznové víno, budeme vědět, na kterém roste stromě. Zařadíme i další, okrajově si pojmenujeme některou zeleninu ( brambor, cibule, mrkev, celer, petržel, česnek, dýně.....).Využití.

Nácvik básně "Švestky"nebo jiné dle výběru.

Předmatematické vnímání - práce s jablíčky, děti plní úkoly dané uč., "utvoř řadu 10 jablíček, odeber 3 jablíčka, utvoř dvě hromádky po 5 jablíčkách, urči, kde je více......."

Uvolňovací cviky ruky - cvičení s jablíčky. Procvičování jemné a hrubé motoriky, mačkání papíru do koule, zabalení do barevného papíru, dotvoření. Dle volby tvarování ovoce, zeleniny.

Cvičení s míčky, hod horním a spodním obloukem - koš, žebřík.


Téma týdne od 12. do 23.9.2022

Moji kamarádi a rodina

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby si neubližovaly
 • Bezpečně poznat svoji značku, značku kamaráda jeho jméno a příjmení
 • Upevnovat hygienické a společenské návyky
 • Uposlechnout pokynu učitelky, dodržovat domluvená pravidla ve školce
 • Rozvíjet výtvarný a řečový projev
 • Umět chodit v řadě za sebou,ve dvojicích, postřeh,změna tempa
 • Podporovat spontání běh ve volném prostoru
 • Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije
 • Uvědomovat si význam rodiny pro sebe,její členy (jména,počet,vztahy)
 • Malbou vyjádřit citový vztah k rodině
 • Podporovat trpělivost a soustředění
 • Vést děti ke společné práci

Upevnování kladných vztahů mezi dětmi při hrách a průběžně během celého pobytu v mš.

Rozehrání hry s pomocí učitelky, pokusit se déle vydržet u jedné hračky, přibrat k sobě kamaráda, nehádat se o hračku, hračku po skončení hry uložit.

Rozvíjení citových vztahů mezi dětmi, učitelkou a zaměstnanci školy.

"Kdopak se mnou pojede?" - poznávání své značky, děti reagují na vyvolání, volají své kamarády podle značky a jména a příjmení.

Rozvíjíme řečový projev, slovní zásobu, postřeh, procvičování mluvidel, logopedická cvičení.

Opakování písně s rytmizací " Když jsi mezi kamarády "

Opakování a procvičování - synonyma a homonyma.

Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem, písničky z pohádek, cvičení se šátky, míčky, molitanové kostky, padák, další možné obměny a variace cvičení s náčiním a nářadím.

Běh v kruhu ,pokusit se nevrážet do kamaráda, na povel změna směru, na znamení utvořit dvojice, překážková dráha.

Pohybové hry na rozvoj postřehu a orientace ve volném prostoru.

Práce s knihou a obrazovým materiálem, v klidu vyslechnout krátký text, soustředit se, udržet pozornost, umět převyprávět text, umět dovyprávět text, vymyslet příběh podle obrázku a bez ostychu převyprávět, pokusit se o výtvarné ztvárnění textu, cvičení paměti a myšlení (hádanky).

Společná konverzace na téma "já a moje rodina",její funkce v mém životě, členové a jejich zastání v rodině, jména, počet (předmatem. vnímání),

Pokusit se výtvarně zachytit ( důraz na části lidské postavy).


Téma týdne od 1.9. do 9.9.2022

Po prázdninách ve školce

Seznámit děti s novým prostředím třídy.

Navázat kontakt s učitelkou a novými kamarády.

Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí.

Rozvoj zákl.společenských návyků a dovedností.

Rozvoj dětských přátelství.

Procvičit řečové schopnosti.


Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy po prázdninách.

Individ. přístupem podnítit zájem dětí, začlenit se do hry, povzbuzení dětí, pomoci dětem v základních činnostech během dne.

Posilovat a prohlubovat přirozené citové vztahy dítěte k učitelkám a ostatním dětem.

Upevňovat návyky při používání toalety a hygienických potřebách.

Zpříjemnit dětem rozloučení s rodiči.

Rozvíjet schopnost soustředěné pozornosti k určité činnosti (při hrách,sebeobsluze...).

Individ.rozhovory s dětmi "Jak jsem prožil léto."

Kresba dle vlastní fantazie - zážitky dětí.

Opakování známých básní, písní, tanečků - začlenění nových dětí.

Vyslovení svého jména před kamarádem "Jak se jmenuješ?"

Bezpečně poznat svou značku, nové děti se se svou značkou seznámí postupně (umývárna, šatna).

Vše bude probíhat postupně, v klidu a s laskavým přístupem k vašim dětem.