2.Veverky

V letošním školním roce se budeme scházet ve třídě Veverek. Vše, co už děti znají, budeme dále rozvíjet a posilovat. V příjemném prostředí a hravou formou se budeme každý den trochu učít a trochu přemýšlet, trochu malovat a kreslit a zpívat a tancovat a hrát si a pracovat.


Téma týdne od 26.9. do 7.10.2022

Podzim

 • Umět vnímat přírodu, vytvářet si pěkný vztah k okolnímu prostředí.
 • Bezpečně vyjmenovat znaky podzimu.
 • Poznat a pojmenovat druhy ovoce.
 • Naučit se krátký text.
 • Rozlišit více, méně, kolik?
 • Procvičit jemnou motoriku i hrubou.
 • Věnovat se ( poznat) určitou hlásku, rozlišit počet slabik.
 • Umět se ovládat, řešit danou situaci s kamarádem ( v kolektivu ).


Rozhovor, obrázky, názorná ukázka - podzim. Vše, co už jsme si říkali, ukazovali. Dále, co se děje na polích, v sadech, jak se o přírodu starají lidé, co jim příroda dává.....

Bezpečně rozeznáme některé ovoce. Jablko, hruška, švestka, hroznové víno, budeme vědět, na kterém roste stromě. Zařadíme i další, okrajově si pojmenujeme některou zeleninu ( brambor, cibule, mrkev, celer, petržel, česnek, dýně.....).Využití.

Nácvik básně "Švestky"nebo jiné dle výběru.

Předmatematické vnímání - práce s jablíčky, děti plní úkoly dané uč., "utvoř řadu 10 jablíček, odeber 3 jablíčka, utvoř dvě hromádky po 5 jablíčkách, urči, kde je více......."

Uvolňovací cviky ruky - cvičení s jablíčky. Procvičování jemné a hrubé motoriky, mačkání papíru do koule, zabalení do barevného papíru, dotvoření. Dle volby tvarování ovoce, zeleniny.

Cvičení s míčky, hod horním a spodním obloukem - koš, žebřík.


Téma týdne od 12. do 23.9.2022

Moji kamarádi a rodina

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby si neubližovaly
 • Bezpečně poznat svoji značku, značku kamaráda jeho jméno a příjmení
 • Upevnovat hygienické a společenské návyky
 • Uposlechnout pokynu učitelky, dodržovat domluvená pravidla ve školce
 • Rozvíjet výtvarný a řečový projev
 • Umět chodit v řadě za sebou,ve dvojicích, postřeh,změna tempa
 • Podporovat spontání běh ve volném prostoru
 • Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije
 • Uvědomovat si význam rodiny pro sebe,její členy (jména,počet,vztahy)
 • Malbou vyjádřit citový vztah k rodině
 • Podporovat trpělivost a soustředění
 • Vést děti ke společné práci

Upevnování kladných vztahů mezi dětmi při hrách a průběžně během celého pobytu v mš.

Rozehrání hry s pomocí učitelky, pokusit se déle vydržet u jedné hračky, přibrat k sobě kamaráda, nehádat se o hračku, hračku po skončení hry uložit.

Rozvíjení citových vztahů mezi dětmi, učitelkou a zaměstnanci školy.

"Kdopak se mnou pojede?" - poznávání své značky, děti reagují na vyvolání, volají své kamarády podle značky a jména a příjmení.

Rozvíjíme řečový projev, slovní zásobu, postřeh, procvičování mluvidel, logopedická cvičení.

Opakování písně s rytmizací " Když jsi mezi kamarády "

Opakování a procvičování - synonyma a homonyma.

Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem, písničky z pohádek, cvičení se šátky, míčky, molitanové kostky, padák, další možné obměny a variace cvičení s náčiním a nářadím.

Běh v kruhu ,pokusit se nevrážet do kamaráda, na povel změna směru, na znamení utvořit dvojice, překážková dráha.

Pohybové hry na rozvoj postřehu a orientace ve volném prostoru.

Práce s knihou a obrazovým materiálem, v klidu vyslechnout krátký text, soustředit se, udržet pozornost, umět převyprávět text, umět dovyprávět text, vymyslet příběh podle obrázku a bez ostychu převyprávět, pokusit se o výtvarné ztvárnění textu, cvičení paměti a myšlení (hádanky).

Společná konverzace na téma "já a moje rodina",její funkce v mém životě, členové a jejich zastání v rodině, jména, počet (předmatem. vnímání),

Pokusit se výtvarně zachytit ( důraz na části lidské postavy).


Téma týdne od 1.9. do 9.9.2022

Po prázdninách ve školce

Seznámit děti s novým prostředím třídy.

Navázat kontakt s učitelkou a novými kamarády.

Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí.

Rozvoj zákl.společenských návyků a dovedností.

Rozvoj dětských přátelství.

Procvičit řečové schopnosti.


Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy po prázdninách.

Individ. přístupem podnítit zájem dětí, začlenit se do hry, povzbuzení dětí, pomoci dětem v základních činnostech během dne.

Posilovat a prohlubovat přirozené citové vztahy dítěte k učitelkám a ostatním dětem.

Upevňovat návyky při používání toalety a hygienických potřebách.

Zpříjemnit dětem rozloučení s rodiči.

Rozvíjet schopnost soustředěné pozornosti k určité činnosti (při hrách,sebeobsluze...).

Individ.rozhovory s dětmi "Jak jsem prožil léto."

Kresba dle vlastní fantazie - zážitky dětí.

Opakování známých básní, písní, tanečků - začlenění nových dětí.

Vyslovení svého jména před kamarádem "Jak se jmenuješ?"

Bezpečně poznat svou značku, nové děti se se svou značkou seznámí postupně (umývárna, šatna).

Vše bude probíhat postupně, v klidu a s laskavým přístupem k vašim dětem.