2. Veverky

Milé děti, milí rodiče,

vítáme Vás na stránce naší třídy, na kterou budeme vkládat informace, aktuality a fotografie, týkající se naší třídy.

Těšíme se na setkání - třídní učitelky Renáta Lukešová a Jana Majorová.LEDEN - ZIMA VŠUDE JE

3.1. - 28.1. 2022

CÍLE

Vyjádřit se celou větou, neskákat si vzájemně do řeči, usměrnit tempo řeči a dech.

Rozpoznávat hlásku na začátku slova, rytmizovat slabiky ve slovech.

Sledovat neverbální signály a mimiku ostatních, napodobovat.

Nacvičovat správný úchop kreslícího náčiní a nůžek.

Střídat se ve vedoucí roli, domluvit se při hře a práci s kamarádem, chápat a respektovat názory jiného dítěte.

Zaujímat vlastní názory a samostatně se rozhodovat a nést za své činy zodpovědnost.

Spočítat prvky ve skupině a doplnit stejný počet, vyhledávat stejnou dvojici ve skupině prvků.

Experimentovat s vodou, rozšiřovat si znalosti a obzory v různých oblastech života.

Pokusit se výtvarně zachytit postavu v pohybu.

Zvládat chůzi v těžším terénu -sníh, led.

Rozvíjet prostorovou představivost, pohyb ve vymezeném prostoru.

Napodobit pohyb podle vzoru, záměrně si zapamatovat sérii pohybů.

Posilovat sebeobsluhu při oblékání, poznat své oblečení.

Vnímat a všímat si projevů zimního počasí, poznávat tradice spojené s tímto obdobím.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Jak jsem prožil Vánoce, kde jsem byl, betlémy, výstavy, hory, návštěvy, vánoční trhy, co jsem našel pod stromečkem, co mi udělalo největší radost, svátek Tří králů, proč slavíme
 • Čtení příběhu Tři králové - následný rozhovor a odpovědi na otázky, co se mi líbilo a proč?
 • Kreslení zážitků z návštěvy kostela Paní Marie Sněžné, Betlém
 • Zpěv písně My tři králové, dramatizace příběhu, vstup do rolí
 • Vystřižení a vybarvení a nalepení krále, domluva ve trojici dětí, kterého krále vyrobím.
 • Zapojení se do úklidu třídy - úklid stromečku a vánoční výzdoby
 • Vyprávění o zimních sportech, které děti znají z vlastní zkušenosti nebo televize, využití interaktivní tabule, houževnatost a síla sportovce, slavní sportovci, cvičení se Sokolem..
 • Nácvik a rytmizace básně Na saních a poslech básně Podivná zima
 • Pracovní list- obrázky sportu, který je stejný?
 • Kresba sportovce nebo vybarvení omalovánky a vystřižení, zasazení do zimní krajiny- domalování pastelkami nebo vodovými barvami
 • Rozhovor na téma: "Projevy zimního počasí" - mráz - jak kreslí na oknech, co je sníh, led, rampouch, co můžeme ve sněhu dělat - sněhuláci, koulovačka ...
 • Nácvik básničky s pohybem: Na kopci se třpytí sníh" důraz na pečlivou výslovnost
 • Hra: "Jak se tváří mráz?"
 • Obrázek "Jak kreslí mráz na okna" kombinovaná výtvarná technika
 • Pokusy s ledem a párou- vložení různých věcí do kelímku s vodou, popřípadě obarvení vody a následné zamrazení, srážení páry na studeném skle (dle počasí).
 • Poslech příběhu o Mumíncích "Zasněžený salon", následné domýšlení konce příběhu, navržení alternativních řešení situace.
 • Grafomotorické cvičení "Sněhulák" - procvičování kruhu.
 • Pracovní list "Sněhuláci" - spočítat sněhuláky ve skupinách a dokreslit je tak, aby jich bylo všude stejně.
 • Rozhovor na téma "Zimní oblečení" - proč se v zimě musíme teple oblékat, jak si chráníme ruce, hlavu ...
 • Nácvik nové písničky: "Kočky v zimě"
 • Výroba "Sněhuláčka s čepicí a šálou" z papírové rolky a krepového papíru.
 • Pohybová hra: "Čepičková slepá bába" Pohybová hra: "Oblékáme se jenom jako" napodobování pohybů, které se provádějí při oblékání
 • "Kimova hra" k procvičení zrakové paměti. Děti si prohlédnou skupinu obrázků a pak učitelka skrytě některý odstraní. Děti musí určit, který obrázek chybí.
 • Hry s novými hračkami
 • Vyprávění zážitků z vycházek

Vycházky:

Prohlídka Betlémů v Kostele Paní Marie Sněžné a Strahovském klášteře.

Podle počasí zimní sporty boby, klouzání, chůze v terénu.

Odpolední činnosti

Opakování dopoledních bloků.

Poslech zimních pranostik a hádanek.

Individuálně rozvíjení jemné motoriky - mozaiky, stavebnice, navlékání tkaniček, stříháníMilé děti, milí rodiče,

rády bychom Vám popřály krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí,  pohody a osobních úspěchů.

Jana, Renáta a Iva


Milí rodiče,

rády bychom se s Vámi podělily o několik aktualit z naší třídy. 

Od listopadu v naší třídě působí paní asistentka Iva Kalousová, která poskytuje oporu primárně dvěma dětem z naší třídy, ale samozřejmě nám také pomáhá při všech aktivitách s dětmi.                          Pravidelně cvičíme se sokolíkem Pepíkem, už nám ze Sokola dorazily pracovní deníčky, do kterých si děti nalepují samolepky, za správné provedení jednotlivých cviků.                                                                Zakoupily jsme nové éterické oleje do difuzeru k osvěžení a dezinfekci vzduchu ve třídě. 

Děkujeme Vám za spolupráci a pomoc.

Jana a Renáta


ADVENTNÍ ČAS

29.11. - 23.12. 2021

CÍLE

Rozvíjet jemnou motoriku manipulací s různými materiály a nástroji.

Spojit slovo a zpěv s pohybem.

Slovně vyjadřovat své zážitky, hovořit ve větách.

Nacházet správná řešení, orientovat se na ploše.

Srovnávat a třídit tvary, rozlišovat různé velikosti stejných tvarů.

Umět se dělit s ostatními.

Vnímat své okolí, všímat si změn.

Spoluprožívat s ostatními předvánoční období.

Seznamovat se se zvyky adventního období.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Mikulášská nadílka v MŠ

Ježíškova nadílka hraček pro naši třídu

 • Rozhovor o adventních zvycích, jak slavíme Advent doma, které zvyky se dodržovaly dříve, jak si vyzdobíme třídu...
 • Nácvik písní: "Čertovská polka, Koledování u vrby košaté" využití doprovodných nástrojů (drhlo, rolničky)
 • Pracovní listy:
 • "Pomoz Mikulášovi najít cestu bludištěm"
 • "Který obrázek je jiný" - vyhledávání odlišného prvku ve skupině
 • "Perníčky" - najít a vybarvit formičky stejného tvaru
 • Výroba jmenovky do adventního kalendáře - obtažení obrysů jména, dokreslení
 • Výroba vánoční ho dárku pro rodiče J (překvapení)
 • Nácvik básniček "Mikuláš, Před Vánoci, Už jsou tady Vánoce" pečlivá artikulace, přednes
 • Poslech vánočních příběhů, následný rozhovor o slyšeném a vyprávění vlastních zážitků
 • Zdobení vánočních perníčků polevou - trpělivost a jemná práce rukou
 • Výroba vánočního přáníčka - výtvarná technika zapouštění barvy do podkladu, využití papírových dekoračních materiálů
 • Cvičení s říkanku: Čertíci" vybití negativní energie až do zklidnění a pozitivních emocí
 • Cvičíme se sokolíkem Pepíkem - skoky, zdolávání překážek
 • Opakování pohybových her na přání dětí
 • Dopis pro Ježíška - kreslíme, co bychom si přáli pod stromeček.
 • Logopedická chvilka - procvičování jazyka a rtů, hrajeme si na čertíky
 • Vybarvování tematických omalovánek
 • Vycházky do okolí MŠ i do parku

Odpolední činnosti:

Opakování dopoledních bloků.

Čtení z knih s vánočními příběhy a zvyky

Pomoc při zdobení vánočního stromečku.LISTOPAD

1.11. - 26.11. 2021

CÍLE

Rozvíjet jemnou motoriku manipulací s různými materiály a nástroji (správný úchop)

Poznat a pojmenovat základní části lidského těla.

Získávat poznatky o zdravém způsobu života.

Rozvíjet předmatematické představy, určovat více-méně, orientovat se na ploše.

Tvořivě využívat přírodní materiál.

Učit se zacházet s jednoduchými rytmickými nástroji.

Dokázat zformulovat jednoduchou otázku, prosbu, odpověď.

Snažit se být ohleduplný k ostatním, upevňovat přátelské vztahy s ostatními dětmi.

Umět se rozdělit, chápat potřeby ostatních.

Získávat poznatky o lidových zvycích spojených s listopadovým obdobím.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Rozhovory v kruhu - seznámení se svátkem Halloween - Dušičky, se svatomartinskou legendou, zvyky, typickými znaky...
 • Grafomotorická cvičení - "Zdravá polévka" - procvičování kruhového pohybu v ohraničeném prostoru, Deštník - krátká přerušovaná čára
 • Poslech čtení z knihy "O počasí" - následný rozhovor a reprodukce slyšeného
 • Tematická omalovánka Dýně s následným dolepením listů
 • Procvičování paměti (záměrné zapamatování) nácvik básničky "Svatý Martin"
 • Pohybové chvilky - střídání rychlosti a kroku při pohybu: běh, klus, poskok, chůze
 • Martinův bílý kůň - seznámení s výtvarnou technikou zapouštění barvy do klovatiny
 • Konstruktivní aktivity - stavby pro zvířata, konstruování zvířat ...
 • Využití interaktivní tabule - co se ještě sbírá na podzim - houby riziko jedovatých hub, šípky, rakytník - význam pro zdraví člověka, pozor na jedovaté bobule!
 • Logopedická hra ve dvojicích - Foukaná- děti ve dvojicích proti sobě foukají do listu, snaží se přefouknout na druhou stranu stolu
 • Obměna honěné- Chyť draka za ocas
 • Společný rozhovor v kruhu s využitím obrazového materiálu na temata: lidské tělo, co jíme a pijeme - co je zdravé a nezdravé, připomenutí hygienických návyků, předcházení nemocem, zdravý pohyb...
 • Obkreslování obrysů těla kamaráda - skupinová práce.
 • Smyslová - sluchová hra - děti leží na koberci se zavřenýma očima, učitelka vytváří různé zvuky, děti poznávají a pojmenovávají zvuk.
 • Opakování písniček a říkadel s doprovodem ozvučných dřívek.
 • Výroba papírového hrníčku na bylinkový čaj - využití raznic, dolepování, zdobení, spojování částí
 • Didaktické hry s učitelkou - rozvoj předmatematických představ
 • Pracovní list "Zdravý talíř"
 • Nácvik správného dýchání do břicha - s využitím plyšové hračky (děti si položí plyšáka na břicho a uspávají ho houpáním při nádechu a výdechu)
 • Námětová hra " Na doktora" s využitím lékařské sady.

Vycházky do parku k rybníčku, běh ve dvojicích, sběr kaštanů a jiných přírodnin

Odpoledne

Čtení pohádek s podzimní tématikou, čtení na pokračování: "Heřmánek a Mařinka" autor Jaromír Kincl.

Hry s kaštany

Opakování dopoledních bloků.

Skupinové i individuální prohlížení knih a encyklopedií.PODZIM

4.10. - 29.10. 2021

CÍLE

Používat všechny smysly.

Získávat elementární poznatky o světě, jeho fungování a vzájemných souvislostech.

Procvičovat jemnou motoriku při různých činnostech, používat správně různé pomůcky a nástroje.

Rozvíjet koordinaci oka a ruky.

Spojit slovo a zpěv s pohybem.

Procvičovat sluchové vnímání, rozvíjet sluchovou analýzu.

Trénovat paměť, záměrně si zapamatovat jednoduchou báseň nebo píseň.

Učit se hledat správné řešení, nevzdat se při prvním nezdaru.

Ovládat své tělo, procvičovat chůzi i běh.

Spolupracovat ve dvojicích i skupině, domlouvat se na společném řešení, aktivitě.

Spoluprožívat s ostatními hezké chvíle, hovořit o svých prožitcích.

Posilovat pocit sounáležitosti s ostatními dětmi.

Vnímat a sledovat změny v přírodě, osvojovat si nové poznatky o přírodě.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Společný rozhovor v kruhu - popisujeme ovoce, které jsme donesli s domova, barvy, tvar, chuť, vůně, kde plody rostou, jak se starat o stromy, význam vitamínů pro naše tělo, ochutnávka ovoce
 • Nácvik básně- Když jsou hrušky otrhané
 • Vystřižení tvaru hrušky nebo jablka a rozetření modelování hmoty po papíru, hry s barvou
 • Společný rozhovor o projevech počasí (déšť, vítr, větší chlad, kratší den ...), jaké aktivity můžeme dělat (pouštění draka, procházky), co potřebujeme v dešti...
 • Grafomotorické cvičení - volná čára na ploše "Pouštění draka - dále uvolňování ramenního a loketního kloubu i zápěstí.
 • Zpěv písní s tematikou počasí - doprovod na ozvučná dřívka, dle zájmu sólový zpěv před ostatními dětmi.
 • Obrázek "Strom ve větru" společná práce ve dvojicích, kombinovaná technika - malba, tisk.
 • Pohybové činnosti motivované počasím, běh - střídání rychlosti, krůčky na špičkách jako dešťové kapičky, kýváme se jako strom ve větru ...
 • Procvičování jemné motoriky (řetězy, mozaiky, stavebnice s drobnými dílky)
 • Rozhovor na téma "Jak se zvířata v přírodě chystají na zimu" s využitím obrazového materiálu (která zvířata zůstávají u nás v přírodě, která uléhají k zimnímu spánku ...)
 • Grafomotorické cvičení - rovná čára "Dokresli ježkovi bodliny"
 • Nácvik říkanky s pohybovým doprovodem "Medvěd klepe peřinu"
 • Hledání správné cesty v jednoduchém labyrintu "Kdo bydlí v pelíšku"
 • Zpěv tematických písniček "Leze ježek, leze v lese" ...
 • Cvičení motivované pohybem zvířat v přírodě (lezeme jako ježek, kolébáme se jako medvěd, skáčeme jako veverka ...)
 • Cvičíme se "sokolským programem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
 • Skupinové hry se sadami zvířátek, stavby pelíšků a ohrádek.
 • Dramatické hry na zvířátka s využitím kostýmů-čepiček zvířat.

Logopedické chvilky

 • Procvičování mluvidel - Jazýček z Pusinkova šel na výlet
 • Usměrňování a ovládání výdechového proudu, foukáme si na ruce - je nám zima, foukáme do listí jako vítr...

Vycházky do parku spojené s pozorováním změn v přírodě (dle počasí), hry s přírodninami, sběr kaštanů

Odpolední činnosti

Opakování dopoledních bloků.

Procvičování stříhání.

Modelování ovoce z modelíny

Hry s kaštany -mozaiky, popř. výroba zvířátek...MÁME SE RÁDI - MOJE RODINA A KAMARÁDI

13.9. - 24.9. 2021

CÍLE

Rozvíjet prostorovou orientaci, umět se pohybovat ve skupině dětí.

Procvičovat rovnováhu, obratnost, reagovat na signál.

Učit se vést rozhovor, naslouchat, vyčkat až druhý dokončí myšlenku.

Rozvíjet slovní zásobu a správné vyjadřování.

Upevňovat u dětí pravidla chování ve vztahu k druhým dětem i dospělým, ve třídě i rodině.

Všímat si ostatních, vnímat jejich pocity.

Mít představu o tom, kdo patří do mé rodiny, rodiče i prarodiče.

Procvičovat jemnou motoriku, správné držení kreslícího náčiní, lžíce.

Vnímat okolní prostředí, všímat si změn v přírodě.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Vyprávění o rodině, sourozencích, kam jezdíme, jak si doma hrajeme, prarodiče - co s nimi podnikáme, moje role v rodině, řád, náš dům, můj pokojíček, hračky...
 • Společný rozhovor v kruhu na téma: " jaký je můj kamarád/ka, proč ho mám rád, co se mi na něm líbí ... Použití celých vět, přídavných jmen.
 • Opakování pravidel naší třídy, uklízení hraček, co se nedělá ve školce, co by se stalo kdyby....někdo neposlechl, odešel.....
 • Nácvik písně Má maměnka cosi má, opakování písní z první třídy, doprovod na DHN
 • Vybarvení předkresleného obličeje maminky, nácvik správného držení kreslícího náčiní
 • • Pracovní list "Nakresli jak se kamarádi usmívají"
 • Cvičení na lavičce, chůze, přitahování, běh za vedoucím ve skupině, překážková dráha
 • Pohybová hra "Na lepidlo" k procvičení spolupráce, pohotovosti (Děti se pohybují po prostoru a na signál se musí rychle spojit "slepit" prsty s ostatními, počet dětí, s kterými se slepí se mění dle instrukcí)
 • Tvorba společného třídního tabla - kresba autoportrétu, vybarvení podkladu, nalepování

Při pobytu venku využití školní zahrady- seznamování se s herními prvky, prostorem zahrady, tvořivé hry v písku.

Odpolední činnosti

Při příznivém počasí pobyt na zahradě.

Vybarvování tematických omalovánek.

Opakování dopoledních bloků.VÍTÁME VÁS ZASE VE ŠKOLCE

1.9. - 10.9. 2021

CÍLE

Seznamovat se s prostředím nové třídy.

Opakovat si společná pravidla a denní rytmus ve školce.

Vyjadřovat své zážitky a prožitky z prázdnin.

Seznamovat se s novými dětmi ve třídě.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Společné rozhovory na témata: "Jak jsem se měl/a o prázdninách, co zajímavého jsem viděl/a...
 • Kresba na téma "Co jsem prožil/a o prázdninách" - kresba fixem, pastelkou.
 • Hry - poznáváme a hledáme své kamarády, učíme se znát jejich jména.
 • Opakování pravidel a denního rytmu v MŠ
 • Zpěv písniček, recitace říkadel a básniček.
 • Volná hra a seznamování se s hračkami ve třídě.

Pobyt venku na školní zahradě - využití herních prvků, opakování bezpečnostních pravidel při pobytu na zahradě (přizpůsobíme stavu počasí)

Odpolední činnosti:

Poslech pohádky při odpočinku na lehátku.

Opakování dopoledních bloků.


INFORMACE K ADAPTACI PRO RODIČE DĚTÍ, NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DO NAŠÍ TŘÍDY!

Vážení rodiče,

nástup dítěte do mateřské školy je velkou změnou nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Přestože některé děti již nějakou skupinu dětí navštěvovaly, nástup do mateřské školy je vždy specifický. Děti vstupují do nového prostředí, kde je třeba respektovat určitá pravidla, do nového režimu dne, ale zejména do většího společenství dětí. Vždy je na vašem zvážení, jak budete chtít svému dítěti toto obtížné období usnadnit.

Na základě svých zkušeností a znalosti psychického vývoje dětí v tomto období jsme připravily tento harmonogram:

Harmonogram adaptace dětí v mateřské škole

1. týden

ST  1. 9.     7:30-8:30 hod. pobyt dětí s rodiči

ČT  2. 9.   8-9 hod. pobyt dětí již bez rodičů se svačinou

PÁ  3. 9.   8-10 hod. pobyt dětí se svačinou

2. týden

PO  6. 9.   8-10 hod. pobyt dětí se svačinou

ÚT  7. 9.   8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

ST  8. 9.   8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

ČT  9. 9.   8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

PÁ  10. 9.  8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

Tento časový plán je orientační, budeme se s vámi průběžně individuálně domlouvat podle reakcí jednotlivých dětí. Adaptace nových dětí v ostatních dvou třídách bude probíhat na základě individuální domluvy s jejich rodiči.

Vstup do mateřské školy je pro dítě velkou změnou a zásahem do psychického vývoje, proto je vhodné, abyste dle svých možností usnadnili dítěti adaptaci tím, že v 1. pololetí nebude zůstávat v mateřské škole do pozdních odpoledních hodin.

Nebojte se počátečních slziček při loučení s dítětem a neprodlužujte je. Budeme se snažit, aby si děti zvykly co nejdříve a aby se jim ve školce líbilo.

Třídní učitelky Jana a Renata


CO DĚTI POTŘEBIJÍ DO ŠKOLKY

Označené značkou či jménem:

Do třídy:

- pevné přezutí s protiskluzovou podložkou (nikoliv pantofle, boty typu crocs)

- pohodlné oblečení (tričko, tepláčky, legínky, sukně...)

- případě odpoledního spánku pyžamo či košilku

- dostatek náhradního oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, legínky či tepláky)

Na pobyt venku:

- Pohodlné oblečení podle počasí (teplákovou soupravu), děti se z pobytu venku převlékají zpět do oblečení, které mají do třídy.

Je nepřípustné, mít jedno oblečení na ven i do třídy!

Uložení věcí v šatně

- nahoru na skřínku - věci na pobyt venku v MŠ

- horní polička - náhradní oblečení uložené v tašce


Dříve než dítě nastoupí, mělo by mít zvládnuté tyto základní dovednosti:

- znát své jméno

- umět si říct, co chce nebo potřebuje

- pít z hrnečku i skleničky (lahve s dudlíkem do školky nenosíme)

- při jídle sedět u stolu

- používat lžíci k jídlu, umět se najíst (nemixovaná strava)

- umět nazouvat a vyzouvat obuv

- obléci se, s výjimkou zapínání a zavazování

- vysmrkat se a používat kapesník

- používat toaletu (nočníky a pleny do školky nepatří)

- umět si umýt ruce mýdlem

- utřít se do ručníku

- ujít kratší vzdálenosti během vycházky

Vašemu dítěti při adaptaci velmi pomůže, pokud bude v těchto úkonech samostatné. Přispěje to k jeho pocitu pohody v neznámém prostředí.

Naším i Vaším společným cílem je, aby si děti co nejdříve na školku zvykly a chodily k nám rády.

Těšíme se na Vaše děti! Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se nás.