Žlutá třída

V naší žluté třídě je část dětí již předškoláků, se kterými se budeme připravovat na školu. Také si však budeme společně hrát, zpívat a tancovat a našim mladším kamarádům občas i trochu pomáhat.

                                             MILÉ DĚTI VÍTÁME VÁS ZASE ZPĚT VE ŠKOLCE.


                                                  INTEGROVANÝ BLOK

                                                               ZIMA

                                        TÉMA:   PANÍ ZIMA KRALUJE

CÍLE: Učit děti chápat přirozený vývoj ve změnách počasí, a že

je třeba s těmito změnami počítat.

Používat v řečovém projevu všechny druhy slov, rozvíjet

slovní zásobu a správnou výslovnost.

Vést děti k přesnosti a pečlivosti při nalepování, dbát na

čistotu práce.

Vést děti k přirozenému zpěvu, zpívat přiměřeně nahlas.

Zvládat základní pohybové dovednosti na sněhu.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,, KDYŽ SE ŘEKNE ZIMA."

Vedeme rozhovor na téma: Jak vypadá zima ? Co si představíte, když se řekne zima.

,,ZIMNÍ NÁLADA."                                                                                                                                     Rytmizace říkanky Sněhulák. Seznámení a postupný nácvik písničky Zimní nálada, střídat zpěv   jednotlivců se skupinovým zpěvem .

,, KDE SE VZALY SNĚHOVÉ VLOČKY."                                                                                                       Poslech pohádkové příběhu - rozhovor s dětmi o tom , odkud se berou sněhové vločky, pokusy se   sněhem a ledem.  

,,SNĚHULÁK BÍLÝ PÁN."

Plošný obrázek sněhuláka na barevný papír, při tvoření využijeme různé druhy výtvarného materiálu, který budeme kombinovat do podoby obrázku na dané téma.

,, NA SNĚHOVÉ VLOČKY."

Děti si vystříhají z papíru sněhové vločky, pak si ještě vyrobí sněhové koule z papíru - sněhová rozcvička s papírovými koulemi. Pohybová hra - ,,Na sněhové vločky."

 Milé děti, do školky teď bohužel nemůžete přijít, ale my jsme si pro vás připravili několik úkolů. A aby to také bylo pro vás trochu zábavné, vybrali jsme pohádku ,,O dvanácti měsíčkách.", kterou určitě dobře znáte. Proto jsme zvolili trochu jinou verzi a doufáme, že se vám bude líbit.


                                     O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Cíle : Procvičovat komunikativní dovednosti, verbální i neverbální.

         Rozvíjet prvky předčtenářských a předmatematických dovedností.  


NABÍDKA ČINNOSTÍ

- poslech veršované pohádky ,,O dvanácti měsíčkách." - vybarvování omalovánky k pohádce - vyjmenujte názvy měsíců v roce, který měsíc je první , poslední, kolik měsíců má celý rok ......

POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH napsala Dagmar Vysoká,  

S Holenou a macechou v domku žije pod střechou Maruška - ta dívka pilná, hodná, milá, neomylná. Matka ji však ráda nemá, jenom chyby na ní hledá. Nemožnosti na ní chce, jen aby jí bylo zle. Tak ji pošle pro fialku, vždyť je zima nyní venku! Kdopak si to vymyslel, asi horkou nemoc měl. Macecha a Holena přivonět si chuť teď má k fialové kytičce. Tak poroučí Marušce: "Neotálej a už běž! A když brzy nepřijdeš, tak se hodně rozzlobíme a domů tě nepustíme." Tak Maruška vyrazí, sníh a mráz ji nemrazí. Kudy ale dát se má? Dlouhou chvíli přemítá. Pak vyrazí cestou k lesu. Jejda! Už se zimou třesu. V dálce oheň zasvítí, jé - už běží pro kvítí. Když dorazí k ohníčku, je tam dvanáct měsíčků. Tak jim svoji prosbu řekne a měsíčkům srdce změkne. Její prosbu vyplní, rozloučí se potom s ní. Fialky jí natrhají, na rozlučku zamávají. Macecha i Holena srdce z ledu ale má. Další úkol vymyslí si. Musí znovu za měsíci. Jahody prý nyní chtějí, tak Marušku vyhánějí. Maruška už ví, kam jít, k měsíčkům se běží skrýt. Ti jí zase pomohou s touhle těžkou úlohou. Už jahody domů nese, sestro, matko, radujte se! Zase nejsou spokojeny. Dobrého jim zas nic není. Teď vymyslí jablíčka, znovu jde ven Maruška. Měsíčkové už se mračí na sestru a matku dračí. Jablíčka jí ještě dají, na matku už nadávají. Když se Maruš domů vrátí, matce, sestře plány zhatí. Už se z domu nechce hnout, máti se má rozhodnout. Když si další jabka dát, musí si je natrhat. Sněhem, větrem ty dvě jdou... v kruté zimě umrznou. 

- lednová básnička, kterou se mohou děti s maminkou naučit -

Tak už je tu zase leden,
ten, co vládne sněhem, ledem.
Narazíme beranice,
navlékneme rukavice.

Vyrazíme směle ven
za ledem a za sněhem.
Mráz nás štípe do tváří,
oči se nám rozzáří.

Leden, ten je vlastně prima,
i když je nám hrozná zima.
Vrátíme se zmrzlí domů,
dáme čaj (a něco k tomu).

- hrajeme si se symboly zimy - přiřazujeme symboly k textu básně Leden (beranice, rukavice, hrnek s čajem)       

- můžete si také vystřihnout sněhové vločky z papíru 

pohybově ztvárňujeme říkanku Chumelenice (využíváme nastříhaných sněhových vloček)

CHUMELENICE

První vločka, druhá, třetí (počítání na rukou)
z nebe na zem právě letí. (ruce napodobují padající sníh)
Jedna vedle druhé sedá, (dřep)
volné místo ještě hledá. (otáčení hlavou)
Na strom, střechu, silnici (vztyk)
udělají čepici. (rukama dělat střechu)


  


TŘI MUDRCI NA CESTÁCH

CÍLE: Pomocí příběhu děti seznamovat se svátkem Tří králů, s důrazem na prohlubování mezilidských vztahů a vzájemné komunikace.

Vést děti k ohleduplnosti, pomoci slabšímu.

Učit děti zvládat základní pohybové dovednosti a orientaci v daném prostoru.

Rozvíjet jemnou motoriku při práci s grafickým materiálem, učit děti správné držení tužky.

Upevňovat u dětí schopnost soustředěně vyslechnout příběh.

NABÍDKA ČINNOSTÍ


,,MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM."

Pomocí příběhu O třech králích děti seznamovat s tímto svátkem, vysvětlovat a vhodnou formou dětem přibližovat povahové vlastnosti jako je ohleduplnost a ochota pomáhat slabším.

,,DARY NEJEN PRO KRÁLE."

Krátce si připomeneme předchozí příběh, jaké dary nesli králové Ježíškovi, budeme si vyprávět, jaké dárky jsme dostali my pod stromeček. Pak si společně naše vánoční dárky nakreslíme.

,,KOLEDA TŘÍKRÁLOVÁ."

Poslech a seznámení s touto koledou, kterou se pak společně naučíme zpívat. HPH - Na kometu.

 ,,MUDRCI NA CESTÁCH."

Cvičení motivované cestou mudrců, kudy museli jít - po poušti pálivým pískem - chůze po špičkách - brodili se hlubokým pískem - vysoko zvedat kolena atd.

VYCHÁZKA návštěva kostelíka Panny Marie - prohlídka jesliček a výzdoby kostela.


                                                               ADVENTNÍ ČAS NASTÁVÁ

                                                                  (od 30.11. - 22.12. 2020 )

CÍLE: Vést děti k bližšímu poznávání významu slova ,,Advent" a se zvyky, které se vpojí k tomuto období.

Na základě napodobování zpívat procítěně a přiměřeně nahlas.

Osvojení správného postupu při nanášení lepidla v přiměřeném množství, dbát na čistotu práce.

Vést děti k výraznému přednesu básní a říkadel s důrazem na správnou výslovnost.

Prožívat radost z možnosti obdarovat a splnit přání druhých.

Rozvíjení pracovních dovedností a zacházení s drobným materiálem.

Rozvíjení pracovních dovedností a zacházení s různým materiálem, procvičování drobných manipulačních 

činností.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,,ADVENTNÍ KALENDÁRIUM."

Poslech čtení o adventu, seznamování s původem a jeho významem, jaké tradice

a zvyky jsou s ním spojené. Společně si budeme povídat jaké tradice se dodržují v

v dnešní době (adventní kalendář, vánoční trhy, Mikuláš, rozsvěcování vánočních stromů ve městech).

,,ADVENTNÍ TVOŘENÍ."

Práce s různými druhy barevného papíru a drobného dekoračního materiálu.

Střihání podle předkreslených tvarů, dbát na pečlivost a přesnost nalepování

na určené místo na barevné ploše. Při práci s lepidlem používat přiměřené množství, dbát na čistotu práce-

vánoční přáníčko.

,, ADVENTNÍ LIDOVÉ PRANOSTIKY."

Rytmizace lidových pranostik a říkadel hrou na tělo, zvukomalebnými předměty.

(Na svatého Ondřeje pije skřivan z koleje, Lucie noci upije, na svatou Barborku saně do dvorku) Říkanka s 

rytmickým doprovodem pomocí sáčků ,,Toto zebe."

Seznámení a společný přednes básničky ,,Anděl seděl na obláčku."

,,O MIKULÁŠOVI A ČERTECH." Seznámení s postavou Mikuláše, co víme o Mikulášovi a čertech, jak se 

čertovi ještě říká, není čert jako čert. Hledáme slova a slovní spojení s čertovskou tématikou.

,,PROSINEC PROSÍ."

Procvičování písní s podzimní tématikou- Kaštany, Ukolébavka pro zvířátka. Seznámení a společný nácvik 

nové písničky Prosinec, zpívat procítěně se správnou dynamikou.

,,BRZY BUDOU VÁNOCE,PROTO S CHUTÍ DO PRÁCE."

Jak se chystáme na vánoce u nás doma, rozhovor s dětmi o pečení o cukroví ,

s čím můžeme mamince pomoci, budeme vyrábět společně dárek pro maminku, tatínka.

,, VESELÁ VÁNOČNÍ POZIE."

Poslech a přednes vánoční poezie, doplňování rýmu, Pantomimické znázornění obsahu

Říkanky Štědrý den, doplnit doprovodem drhla, rolniček, ozvučných mini dřívek.

Zvukomalebný doprovod plastovými lahvemi s vodou básně Kaprovo vánoční rozjímání.

,, NADĚJE ANEB NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA."

Poslech vánočního pohádkového příběhu a rozhovor o vyslechnutém příběhu, společně nezamyslíme nad 

tím, co nám příběh sděluje. Dále si budeme povídat o tom ,co pro nás vánoční svátky znamenají a jak je 

prožíváme .

,, JAK TO CHODÍ O VÁNOCÍCH,ANEB VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ."

Společně si vyzkoušíme některé lidové zvyky a tradice (krájení jablíčka)zahrajeme si hru Kdo má stříbrný oříšek, Ozvi se mi pes.

,,O ŠESTI KOUZELNÝCH VLOČKÁCH." Poslech vánočního příběhu s dětským hrdinou následný rozhovor 

s dětmi, co mají na vánočních svátcích rádi .Na co se nejvíce těší.

,, TALÍŘ VÁNOČNÍCH CHUTÍ."

Zahrajeme si hru ve které si procvičíme jeden z poznávacích smyslů (chuť).

Pomocí chutě a vůně budeme rozeznávat, co je sladké, slané, kyselé.

VYCHÁZKA NA PRAŽSKÝ HRAD-PROHLÍDKA VÁNOČNÍ VÝZDOBY,SLAMĚNÝCH JESLIČEK.


              O BABCE MEDUŇCE A DĚDKOVI ŘEPÍKOVI

              ANEB ,CO NÁM VYROSTLO NA ZAHRÁDCE.
OD 21.9. - 25.9.
CÍLE: Co je to zelinářská zahrada, a co se na ní dá pěstovat.
Jaké druhy ovoce a zeleniny známe, poznáváme podle vzhledu ,chuti, vůně.
Seznámit děti s činností zahradníka, jaké nástroje k práci potřebuje.
Procvičování jemné motoriky při práci s papírem.
Seznamovaní dětí se širším okolím naší školky.
Vést děti k dodržování pravidel při vycházkách , dbát na správné chování na
přechodu.
Vést děti k pozorování přírody , všímat si změn v přírodě a změn počasí s
končícím létem.
NABÍDKA ČINNOSTÍ
,, O BABCE MEDUŇCE A DĚDKOVI ŘEPÍKOVI."
Poslech pohádky z kouzelné skříně, rozhovor se skřítkem Všetečkou o příběhu.
,, CO ROSTE NA ZAHRÁDCE."
Didaktická hra s obrázky - procvičujeme poznávání a pojmenování jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.
,,KOŠÍK PLNÝ ZELENINY A OVOCE PRO SKŘÍTKA."
Papírová koláž, práce s barevným papírem, nalepování drobných kousků do tvaru ovoce nebo zeleniny.
,,HONIČKA BABKY A DĚDKA."
Procvičovat reakci na zvukový signál, běh za vedoucím dítětem.Seznamování s novou pohybovou hrou , respektovat pravidla hry.
,, O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE."
Poslech a práce s pohádkovým příběhem, povídáme si, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč.
,, VLAŠTOVIČKO LEŤ."
Rytmizace známých říkadel (Byla jedna....,), rytmy s vůní povidel - říkanka s pohybovým doprovodem.
Seznámení s písničkou o vlaštovce ,společně se ji naučíme zazpívat.

,, KDO POLETÍ PŘES MOŘE."
Pomocí didaktické hry upevňujeme poznatky o životě ptáků, kteří kam a kdy odlétají.
Práce s předškoláky.
Činnosti zaměřené na procvičování určování první hlásky ve slově.
Určování počtu slabik a jejich grafického záznamu.
Při grafomotorických činnostech dbát na správné držení tužkyBYLA JEDNA POHÁDKA

OD 7.9. - 18.9. 2020

CÍLE: Vést děti k utváření pěkných vztahů mezi sebou navzájem, aby

nám spolu bylo dobře.

Učit se rozeznávat hlásku na začátku slova ,objevovat délku

slov vytleskáváním.

Vytvářet vztah dítěte k prostředí kde žije, co se nám líbí, a co

bychom zde mohli ještě vylepšit.

Zpívat společně s učitelkou v přirozené hlasové poloze.

Upevňovat orientaci v prostředí MŠ a jejím blízkém okolí.

Rozvíjíme rytmické cítění, fantazii a sluchové vnímání.

Učit se reagovat na daný signál, zařadit se do kruhu, reagovat

na hudbu rytmickým pohybem.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,,SKŘÍTEK VŠETEČKA."

Seznámení s pohádkovou postavou skřítka z kouzelné skříně a poslech úvodního příběhu.Úvodní část celoročního projektu.

,,PŮJDEM SE SKŘÍTKEM DOKOLA."

Různé hry se jmény, procvičujeme si hrou znalost jmen svých kamarádů.

,,JAK TO CHODÍ VE ŠKOLCE."

Upevňujeme pravidla správného chování - využijeme hry ,,Skřítek řekl, že se smí......, nesmí.....". - děti určují ,co je pravdivé a nepravdivé tvrzení.

,,PĚJME PÍSEŇ DOKOLA."

Hudební hra s hádankami - procvičujeme hudební a rytmické dovednosti dětí.

,,VE ŠKOLCE JSME JAKO DOMA."

Procvičování orientace ve školce i blízkém okolí, při činnostech využít pohádkové postavy skřítka Všetečky

,,PALEČEK A JEHO KAMARÁDI."

Poslech první pohádky z kouzelné skříně skřítka Všetečky - rozhovor se skřítkem o ději, jak se postavy v pohádce chovaly k sobě navzájem.

,,HRAJEME SI S POHÁDKOU."

Pohádku o Palečkovi si zkusíme společně zahrát, zopakujeme si pořadí jednotlivých postav ,nakreslit jednotlivé postavy ,které v pohádce vystupují.


Vážení rodiče,

rádi bychom vás zde seznámili s celoročním projektem,který jsme si pro děti letos ve žluté třídě připravili.Poutavou formou a pomocí pohádkových příběhů budeme děti seznamovat s přírodou,s životem zvířat,rostlin.Společně se budeme vydávat objevovat krásné historické okolí naší školky.Také budeme rozvíjet a upevńovat další vědomosti a dovednosti,nezapomeneme ani u starších dětí na přípravu na jejich nástup do základní školy.

CELOROČNÍ PROJEKT
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM VŠETEČKOU.

ANOTACE:

V průběhu celého školního roku bude děti provázet pohádková postava

skřítka Všetečky, který je bude seznamovat s pohádkami ze své kouzelné skříně. Pohá

dky budou tematicky propojeny s integrovanými bloky ,které jsou obsaženy ve vzdělávacím obsahu ŠVP. Pohádkové příběhy budou využity

k plánování didaktických řízených činností, vycházek a her.

ZÁMĚR PROJEKTU:

Pomocí pohádkových příběhů a práce s textem pohádek budeme dětem

rozšiřovat vědomosti o okolním světě, o přírodě a jejích změnách

rozvíjet fantazii ,představivost a tvořivost

upevňovat a vytvářet vztahy ke kamarádům a k sobě navzájem

posilovat vzájemnou ohleduplnost, respektovat a být respektován


Vážení rodiče a milé děti.
Prázdniny jsou za námi a my vás vítáme ve žluté třídě.Už se na vás všechny těšíme a doufáme,že si spolu užijeme mnoho zábavy a legrace.Budeme také společně objevovat svět,přírodu a mnoho dalších věcí.Také k nám přijdou noví kamarádi,kterým určitě rádi se vším pomůžete.

Vaše paní učitelky Ivana Dittrichová a Monika Mothejzíková


Oblasti práce s dětmi v povinném předškolním vzdělávání:
Rozvoj jemné i hrubé motoriky
      Činnosti s drobným materiálem
      Pracovní a výtvarné činnosti, kreslení a stříhání
Rozvoj grafomotorických dovedností
       Uvolňování ruky a správné držení tužky
       Různé druhy čar prováděné různými nástroji
       Rozvoj koordinace ruka-oko
Rozvoj předmatematické gramotnosti
       Hry na orientaci v prostoru a rovině
       Porovnávání množství
       Vyhledávání předmětů se společnou vlastností
       Činnosti na rozvoj pravolevé orientace
Rozvoj funkcí potřebných pro zvládnutí čtení a psaní
        Hry na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování zrakové paměti, postřehu a pozornosti
        Vyhledávání hlásek ve slovech
        Aktivity podporující rozvoj myšlení
Sociální a pracovní zralost
        Podporujeme sebejistotu, schopnost pracovat a myslet samostatně
        Logopedická prevence
        Dechová cvičení
        Rytmizace říkadel
        Rozvoj slovní zásoby