Spolek rodičů


Vážení rodiče, členové Spolku rodičů MŠ Parléřova,

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci nebude již výbor Spolku pořádat pro tento školní rok valnou hromadu Spolku rodičů.

Nicméně jelikož na konci letošního školního roku dojde k ukončení členství paní Adély Lapáčkové ve výboru Spolku, je potřeba, aby za ni členové Spolku rodičů MŠ Parléřova zvolili náhradu z důvodu usnášeníschopnosti výboru. Současné vedení Spolku na tuto funkci navrhuje paní Kateřinu Langhammer Měšťánkovou, která o ni projevila zájem a jejíž dcera tento rok navštěvuje červenou třídu.

Protože tedy není možné uskutečnit hlasování o nové člence výboru na valné hromadě, rozhodl výbor Spolku o uskutečnění hlasování mimo zasedání písemnou formou s využitím technických prostředků - hlasování v rámci e-mailové komunikace, a to na základě ust. § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

V souladu s ust. § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., výbor Spolku určuje následující podmínky rozhodování mimo zasedání:

(1) Návrh rozhodnutí musí obsahovat alespoň návrh usnesení. Lhůta k vyjádření bude činit 15 dnů.
(2) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena pomocí e-mailové komunikace - na e-mail hospodarka@msparlerova.cz. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.
(3) Výbor oznámí členům v písemné formě (na webových stránkách školky) výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
(4) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů.

E-mail s návrhem usnesení bude odeslán na e-maily členů Spolku dne 10.6.2021.

Prosíme o přečtení návrhu a odpověď na e-mail hospodarka@msparlerova.cz ve formě: jméno dítěte, třída, zda s usnesením souhlasíte, nesouhlasíte či se zdržujete hlasování a váš podpis (resp. jméno a příjmení). Není třeba e-mail tisknout a poté poslat nascanovaný i s vlastnoručním podpisem, stačí odpovědět v textu e-mailu.

Hlasování bude probíhat od 10.6.2021 do 24.6.2021.

Za účast na hlasování předem děkujeme.

Výbor Spolku rodičů


Příspěvek za 2. pololetí 2020/2021 - pokyny pro platbu:

Číslo bankovního účtu = 231004260/0600

Částka = 700 Kč

VS = stejný jako pro školné a stravné

Splatnost = do 31.3.2021


Výsledky hlasování o výši členského příspěvku na školní rok 2020/2021

Výbor Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova navrhoval přijmout následující usnesení:

"Pro školní rok 2020/2021 činí členský příspěvek na každé dítě navštěvující MŠ Parléřova 700 Kč za pololetí."

S výše navrhovaným usnesením:

a) SOUHLASILO - 59 hlasů

b) NESOUHLASILO - 30 hlasů

c) ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ - 1 hlas


Na základě hlasování bylo usnesení PŘIJATO, a tedy:

Výše členského příspěvku na každé dítě pro školní rok 2020/2021 činí 700 Kč za pololetí.

Členům Spolku za účast na hlasování moc děkujeme :-)


Příspěvek za 1. pololetí - pokyny pro platbu:

Číslo bankovního účtu = 231004260/0600

Částka = 700 Kč

VS = stejný jako pro školné a stravné

Splatnost = do 6.12.2020


Za výbor Spolku rodičů

Petra Václavíková, pokladník


Hlasování o výši členského příspěvku na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, členové Spolku rodičů MŠ Parléřova,
vzhledem k současné epidemiologické situaci není bohužel možné uspořádat valnou hromadu Spolku rodičů v podzimním termínu, jak bývalo dosud zvykem. Doufáme, že se to podaří alespoň na jaře.

Nicméně již nyní je potřeba schválit výši členského příspěvku pro stávající školní rok 2020/2021, aby ho bylo možné začít vybírat a hlavně začít peníze používat. Paní učitelky již nakupují výtvarné potřeby do tříd, na které tradičně přispíváme, a také se blíží konec kalendářního roku, kdy z vybraných peněz dotujeme mikulášskou nadílku a platíme vánoční dárky do tříd (15.000 Kč/třída). I v této nelehké době, kdy nemůžeme dětem dopřát divadla, akce s rodiči na školní zahradě či uvnitř školky, má Spolek rodičů v průběhu školního roku výdaje, jenž musí financovat.

Protože není možné uskutečnit hlasování o výši příspěvku na valné hromadě, rozhodl výbor Spolku o uskutečnění hlasování mimo zasedání písemnou formou s využitím technických prostředků - hlasování v rámci e-mailové komunikace, a to na základě ust. § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

V souladu s ust. § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., výbor Spolku určuje následující podmínky rozhodování mimo zasedání:

(1) Návrh rozhodnutí musí obsahovat alespoň návrh usnesení. Lhůta k vyjádření bude činit 15 dnů.
(2) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena pomocí e-mailové komunikace - na e-mail hospodarka@msparlerova.cz. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.
(3) Výbor oznámí členům v písemné formě (na webových stránkách školky) výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
(4) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů.


E-mail s návrhem usnesení bude odeslán na e-maily členů Spolku dne 4.11.2020. Hlasování bude probíhat od 4.11.2020 do 18.11.2020.


Za účast na hlasování předem děkujeme.


Výbor Spolku rodičů


Školní rok 2019/2020 - přehled příjmů a výdajů
- členský příspěvek 1.000 Kč/pololetí
Příjmy za 1. pololetí = 98.700 Kč
Příjmy za 2. pololetí = 99.200 Kč
Příjmy 2019/2020 celkem = 197.900 Kč
Výdaje za 1. pololetí = 123.838 Kč
Výdaje za 2. pololetí = 63.667 Kč
Výdaje 2019/2020 celkem = 187.505 Kč


Využití peněz Spolku

Akce dřevěný altánek je po mnoha letech konečně u konce a dlouho očekávaný objekt již stojí na zahradě. Spolek rodičů přispěl na výstavbu altánu financemi ve výši cca 40% celkových výdajů.

Jako každoročně počítáme s využitím finančních prostředků od rodičů na nákup hraček pod vánoční stromeček, výtvarných potřeb do tříd, úhradu divadel, odměn pro děti u příležitosti různých akcí (Svatomartinská, Mikuláš, Karneval, Čarodějnice, Rozloučení s předškoláky).

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět finančním či movitým sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.
Uvítáme zapojení dalších členů (členek) z řad rodičů nových dětí.


Informace o Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace
31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.
Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy
Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout zde.

3. Členky výboru 2020/2021:
Předsedkyně: Markéta Radkovská
Člen: Mgr. Adéla Lapáčková
Pokladník: Ing. Petra Václavíková

4. Finance
Účet v MONETA Money bank- č. účtu je 231004260/0600
Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky
Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče atd.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem.
Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.