Modrá třída

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.


Téma týdne od 19.4. do 7.5.2021

Živá a neživá příroda

Živá příroda - vše, co roste, rozmnožuje se, přijímá potravu, vodu, živiny, dýchá.

Živou přírodu tvoří - živé organizmy na zemi, rostliny, živočichové, člověk, houby.

Neživá příroda - vše, co nemůže růst, rozmnožovat se, nemůže jíst, byla zde dřív, než vznikl život na Zemi.

Neživou přírodu tvoří - vzduch, voda, půda, horniny, nerosty, sluneční záření, vesmír.

NP je důležitá pro vývoj živých organizmů.

ŽP je závislá na NP.

ŽP a NP si zaslouží ochranu !

 • Společný rozhovor nad obrázky, použití encyklopedie, pozorování v přírodě. Rozvoj řeči, vnímání, pozorovací schopnosti, zařazení předmatematického vnímání.
 • Zdůraznění významu přírody pro čověka, pomoc člověka přírodě.
 • " Život brouka " - zaměříme se na některé brouky. Jak vypadají, jak se vyvíjí, čím se živí.
 • Využití encyklopedie, při venkovních aktivitách.
 • Tvoření - práce s nůžkami, barvou, štětcem, vlastní fantazie " brouci ".
 • Vybudování " přírodního koutku " ve třídě z nasbíraných přírodnin.
 • Pracovní listy - co je živé a neživé, procvičení hlásek, pozornost.
 • Pohádkové čtení, básničky, hádanky.


Hmyz

Hmyz může být užitečný i neužitečný.

Patří sem - včely, mouchy, vosy, kudlanka, motýli, brouci, čmeláci, vážky, šídla, pavouci, ale i žížala atd.

Něco o broucích:

Nejvýraznějším znakem brouků je, že první pár křídel je přeměněný v KROVKY ( jsou tvrdé). Druhý pár je blanitý ( zakrnělý). Ústní ústrojí je zpravidla kousací. Brouci mají - dobré oči, tykadla složena z článků, krovky jim chrání tělo, živí se rostlinami, jiným hmyzem, mají tři páry nohou ( 6 ). Mají dokonalou proměnu - vajíčko - larva - kukla - brouk. Samička snáší vajíčka nejčastěji do kůry starých dubů. Vývin může trvat i několik let (okolo 5 let).

Titán obrovský - údajně největší brouk na světě. Jeho tělo s tykadly může měřit až okolo 20 cm. Vyskytuje se v pralesích Jižní Ameriky. Dalším je Nosorožík a Goliáš. Roháč obecný - největší brouk u nás. Může dorůst délky asi až 8 cm. Patří mezi ohrožené druhy, najdeme ho v lesích, zahradách. Jeho larvy mohou být až 10 cm dlouhé. Další velký brouk u nás je Tesařík obrovský, Vodomil černý, Střevlík kožitý, Nosorožík kapucínek a další. V našich bytech se mohou vyskytovat tito brouci - štěnice, šváb, potemník, mol, mravenec.


Téma týdne od 12.4. do 16.4.2021

Profese - čím budu?

Cíle:

 • Poznat a pojmenovat některé profese
 • Vést děti k uvědomování si důležitosti lidské práce
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Správná orientace v prostoru, reakce na signál
 • Podporovat rozvoj jemné motoriky

Nabídka činností:

 • Vhodnou formou se pokusit u dětí vytvářet pozitivní vztah a úctu k lidské práci. Rozhovor s dětmi nad obrázky profesí
 • Umět poznat a pojmenovat profese
 • Pozorovat a vnímat v jakém oblečení a s čím se určitá profese provozuje
 • Pokusit se napodobit některou činnost
 • Rozhovor s dětmi,, čím bych chtěl být já - a proč?". Rozvoj slovní zásoby, plynulé komunikace s učitelkou
 • Předčítání básní o profesích - pozorně vyslechnout text, pohovořit, naučit se jednu báseň, dle výběru dětí
 • Hádanky - poznat a přiřadit nářadí, náčiní, oblečení ke správné pracovní činnosti. Vědět, že lékař léčí, učitel učí, řidič řídí, ...
 • Cvičení s kruhy, napodobování řidiče, kruh - volant, nevrážet do sebe, správně se orientovat v prostoru, znát barvu - reagovat. Cvičení na lavičce - horolezec, záchranář. Pohybová hra ,,Na barevná auta"
 • Pracovní list ,,Profese" - najít rozdíly, přiřadit správný počet

Pobyt venku:

 • Na vycházce - pozorování práce v okolí, pozorování počasí a ptáků, sledování dopravní situace

Odpolední činnost:

 • Rozhovory o profesích, čtení básní, opakování naučených básní, pantomima - profese

Téma týdne od 6.4. do 9.4.2021

Ptáčci na jaře

Ahoj děti.

Velikonoční hra se slepičkou Toničkou se vydařila. Kdo šel hledat vajíčka, určitě si to užil, protože i počasí nám přálo. Z naší třídy se zúčastnilo 12 rodin.

Je po Velikonocích a když se podívám z okna, nechce se mi tomu věřit. Venku se žení všichni čerti. A my všichni netrpělivě čekáme, kdy už to jaro konečně, doopravdy přijde. Zima ho nějak nechce k nám pustit.

Pojďme si zatím povídat, kteří ptáčci se k nám již brzy vrátí z teplých krajin (někteří tu už možná jsou).

Otázky pro děti.

Dokážete některé vyjmenovat (poznat)?

Skřivan, špaček, čížek, drozd, čáp, vlaštovka, jiřička, pěnkava, dudek, konipas, kukačka...

Víte, proč odlétají přes zimu do teplých krajů?

U nás nemají dostatek potravy a vhodné podmínky pro přežití.

Do které země nejčastěji odlétají?

Afrika (sever i jih), oblast Středozemního moře.

Jak vědí, že se mohou vrátit?

Řídí se instinktem. Podle délky dne, když se den začne prodlužovat.

Proč se k nám vrací?

Potravy je tu dost a vyvedou mladá ptáčata.

Čím se živí?

Loví hmyz.

Co mají ptáci společného?

Peří, dvě nohy, zobák, staví si hnízda, víš z čeho? A mláďata se líhnou - z vajíček.

Mohou se lišit v čem?

Ve velikosti, barvě peří, způsobu hnízdění.

Který pták hnízdí na komíně?

Čáp.

Který pták snáší vajíčka do cizího hnízda?

Kukačka.

 • Když se ti bude nějaký ptáček líbit, můžeš si ho nakreslit, namalovat, vyrobit.
 • Pokus se vytleskat názvy ptáčků a určit počet slabik a začínající písmeno.
 • Při procházce venku můžeš ptáčky pozorovat, poslouchat jejich zpěv.
 • Ráno a po dešti zpívají nejvíc.
 • Můžeš i na stromech hledat hnízda a zapamatovat si, kolik jich bylo.
 • S rodiči, kamarády zahrát hru " Čáp ztratil čepičku".
 • Krátké básničky s malou hádankou.

Po zimě se vracím k vám,

jarní pozdrav pro vás mám.

Pozdravení od sluníčka

přináší nám vla... (vlaštovička).


Za tou naší zahrádečkou

zelená se hvozd.

Z hvozdu až k nám na dvoreček

často létá dr... (drozd).


Děkujeme rodičům za přečtení a spolupráci. 


Téma týdne od 29.3. do 2.4.2021

Velikonoce

Ahoj děti a rodiče.
Máme pro vás opět pár zajímavostí a tipů.Mnohé z toho již znáte.

Svatý týden začal. Trvá od " Květné neděle" do Bílé soboty. Patří k němu ještě Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí.Velikonoce jsou tady. Jsou to křesťanské svátky.

Zřejmě pro vás bude nové slovo - "Velikonoční triduum " - je to období od večera Zeleného čtvrtku do večera Božího hodu velikonočního (neděle).Představuje nejvýznamnější dny.

Teď něco o jednotlivých dnech."Květná neděle" - Květnice - Beránkova či Palmová neděle. Doba, kdy Ježíš přišel do Jeruzaléma a byl uvítán palmovými ratolestmi.V tento den se v kostelích světí ratolesti. U nás kočičky, větvičky břízy či vrby. Nosí se nové oblečení a nemá se nic péct.

"Modré pondělí" - v tento den se v kostelích, podle tradice, vyvěšuje modrá látka. Také se v tento den nemělo chodit do práce.To dnes neplatí. V domácnostech by se měl zahájit velký úklid.

"Šedivé úterý" (někde Žluté) - šedivá barva je připomínkou zvyku vymetání pavučin a prachu ze všech koutů v domech.

"Škaredá středa" - také se jí říkalo "Sazometná" - v tento den byl Ježíš zrazen jedním ze svých učedníků - Jidášem, který ho udal. Jidáš se na Ježíše škaredila mračil. Vy se na nikoho nemračte, jinak vám to zůstane. Vymetají se komíny a pečou se jidáše.

"Zelený čtvrtek" - den, kdy proběhla Ježíšova Poslední večeře, po níž byl zatčen. Připravují se a jedí pokrmy hlavně zelené barvya z jarních bylinek ( špenát, pažitka, zelená cibulka ,kopřiva...). Snídají se jidáše. Večer začíná velikonoční triduum.

"Velký pátek" - je dnem, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován a pohřben. Došlo k tomu údajně ve tři hodiny odpoledne.Na Velký pátek se dějí zázraky, otevírají se poklady, pukají skály. Nemá se nic okopávat. Nemá se nikomu nic půjčovat, aby to nebylo očarováno.

"Bílá sobota" - celý den se nese v hlubokém smutku a rozjímání. Nekonají se žádné bohoslužby. Po západu slunce začíná Velikonoční vigilie( Velká noc ). To Ježíš vstal z mrtvých. Zvykem bylo před kostelem pálit ohně. Třáslo se ovocným stromem, aby byla dobrá úroda.Vigilie - bohoslužba, příprava na významné svátky.

"Boží hod velikonoční" - v kostelích se slouží mše, končí doba půstu. Opět se mohlo jíst maso a další dobroty. V tento den se pekl mazanec a beránek.Chlapci pletli pomlázky.

"Velikonoční pondělí" - dnes je to den, který se z celých velikonoc slaví nejvíce. Někdy se tomuto dni prý říká Červené pondělí. Je to od barvy červené kraslice, která měla speciální význam - je to barva Kristovy krve. Chlapci chodí koledovat, zpívají koledy, jí se mazance a velikonoční nádivka.

Prosím rodiče o přečtení a krátké popovídání, děkujeme.
Posíláme pracovní listy, básničku, něco na vyrobení a pochutnání.Nezapomeňte na "Velikonoční hru v přírodě".
Mějte krásné Velikonoce !!!


Téma týdne od 22.3. do 26.3.2021

Jaro

Ahoj děti, tento týden si budeme povídat o ročním období, které nám před chvilkou začalo. Víte, které? Ano je to JARO. V sobotu přesně v 10:37 začalo jaro. Astronomové považují za počátek jara okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí nebeský rovník a nastane rovnodennost. Noc a den budou tedy přibližně stejně dlouhé. Až do červnového letního slunovratu se pak bude den prodlužovat. Víte, jaké měsíce patří do tohoto ročního období? Kolik jich je? Čím se jaro liší od zimy a léta?

Jak už jste správně zmínily, tak příroda se probouzí ze zimního spánku. Můžeme to pozorovat při procházkách všude kolem sebe. Víte, jak se jmenují první jarní kytičky? Jaké mají barvy a tvary? Vyrůstají ze semínek nebo z cibulek? Jak vypadají v tomto ročním období stromy? Můžeme vidět i zvířátka, která jsme celou zimu neviděli? A co ptáčky slyšíte už nějaké?

Máme pro vás pár jarních úkolů:

 • Povyprávějte si s rodiči o jaru
 • Na procházce si všímejte svého okolí a hledejte jaro ve všem kolem vás
 • Naučte se jarní básničku,, Březnové pozdravení"
 • Zkuste uhádnout všechny jarní hádanky
 • Tužkou vyplňte a pastelkami vymalujte pracovní listy
 • Vyrobte si sněženku za pomoci barevného papíru a brčka
 • Zkuste ve vatě nechat naklíčit semínko nějaké rostliny, pečlivě zalévejte a pozorujte, jak semínko roste.


Březnové pozdravení


Dobrý den, řekne sněženka

za tenkou okenicí sněhu.

Dobrý den, řekne potůček

a vyrazí ven z břehu.

Pak stébla trávy zelené

napřímí se a vstanou

a sníh se kamsi vytratí

s tichounkým Na shledanou...Téma týdne od 15.3. do 18.3.2021

Třídění odpadu - jarní úklid

Ahoj děti, máme tu další týden.

Připravily jsme pro vás krátké povídání a pár námětů k činnostem.

Budeme si povídat o ekologii, třídění odpadu a jarním úklidu. Seznámíme se s různými druhy materiálů a s tím, co se, z čeho vyrábí. Dozvíme se, proč je potřebné třídit odpad a co je to recyklace. Naučíme se novou básničku. Něco hezkého a zajímavého si vyrobíme.

Procvičení jemné motoriky, správný úchop tužky, štětce, správné držení nůžek, srozumitelný jazykový projev, správná artikulace, přiřazování a třídění, nové poznatky a získání vědomostí.

Nejprve si řekneme, co je to ekologie. Ví to někdo? 

Je to věda, která zkoumá živé organismy a prostředí, ve kterém žijí. Zkoumá, jak spolu umí fungovat, protože jedině tak je možné, aby se udržel život na planetě Zemi. (Prosíme rodiče o krátké vysvětlení)

Aby všichni živočichové na celé Zemi mohli dýchat čerstvý vzduch a pít čistou vodu je důležité " třídit odpad". Každý člověk na světě tak může přispět k záchraně přírody.

Proč třídit odpad?

- protože máme rádi přírodu

- protože nechceme, aby přibývaly skládky

- protože se to má dělat, je to správné

- protože nás to baví

- protože chceme mít čisté ulice, parky, potoky, řeky (vymyslete další důvody)

- protože správně tříděný odpad se dá recyklovat - co to je? Víte to?


Recyklace - je proces, kdy je zpracován tříděný odpad na nový materiál.

Například 

- recyklací plastů lze vyrobit zahradní nábytek nebo odpadkový koš

- recyklací papíru se dají vyrobit sešity, krabice, toaletní papír.... (papír se dá recyklovat 5-7krát)

Prosíme rodiče o přečtení a krátké popovídání o tématu. Děkujeme.


Teď několik činností pro zábavu.

1. Vystřihněte tvar popelnice (větší) určité barvy. Dle třídění odpadu. Několik popelnic. Popelnice můžete namalovat, pokud nemáte barevný papír. Z různých novin a časopisů vystřihněte obrázky " odpadu ", roztřiďte a nalepte na správnou popelnici.

2. Překvapte maminku a jděte si uklidit pokojíček. Posbírejte všechny možné odpadky po bytě, roztřiďte a až se půjdete projít ven, vyneste odpad do správných popelnic.

3. Planeta Země.

Posíláme vám obrázky planety. Prohlédněte si je a popřemýšlejte, proč je jedna planeta veselá a jedna

smutná a jestli je to tak v pořádku.???

Země

Naše Země ta se točí,

i když nemá nožičky,

zvesela si poskočí,

shodila by hvězdičky.


Po vesmíru tiše pluje,

s Merkurem si promluví,

Venuše jí pozdravuje,

o Zemi už každý ví.

Vezměte si dva papírové tácky. Kdo nemá, vystřihne z tvrdšího papíru. Začněte malovat, kreslit, stříhat, lepit, vytvořte si svoje dvě planety. Kdo chce, může si vytvořit pouze tu, která se mu líbí.

Všimly jste si děti, že venku se nám začíná měnit počasí a příroda? Jaro už je blízko a my se na něj všichni už těšíme. Začaly kvést sněženky, krokusy, bledule, petrklíče. Na zahradách, v okolí domů, ale i v bytech začíná " jarní úklid", aby jaro mohlo přijít.

A protože se nám blíží svátek jara - Velikonoce - poproste maminky, aby schovávaly při vaření skořápky nebo vyfoukaná vajíčka.


Téma týdne od 8.3. do 12.3.2021

Brzy půjdu k zápisu

Cílem předškolní výchovy není naučit dítě číst a psát! Předškolák potřebuje získat pocit jistoty, potřebuje se do školy těšit a věřit, že to zvládne. Nesrovnávejte proto jeho pokusy a pokroky s jeho kamarády.

Zaměřme se na následující:

 • Uvolňování ruky, grafomorika
 • Správný úchop tužky, přesný pohyb ruky
 • Výslovnost a správná artikulace - básnička ,,Hrajeme si s písmenky"
 • Vyslechnutí textu, samostatné vyprávění příběhu - poslech čtené pohádky, vlastní vyprávění dítě např. na téma ,,Jak se těším do školy", ,,Co jsme dělali celý den"
 • Schopnost hrát společenskou hru a zvládat prohru 
 • Sebeobsluha
 • Samostatnost při práci, soustředění 10 - 15 minut - kresba pastelkou na téma ,,Já a moji kamarádi" - kresba celé postavy se všemi částmi lidského těla, popis obrázku a jednotlivých detailů.
 • Orientace v čase a prostoru
 • Přesné stříhání - vystřižení namalovaného obrázku
 • Předmatematické představy - pracovní list ,,Čísla"
 • Pohybovou obratnost a zručnost
 • Základy slušného chování
 • Sociální zralost - přirozená komunikace s dospělým i vrstevníky

Opakování základních pojmů, které by děti měly znát před vstupem do ZŠ:

 • Znát celé své jméno, jméno matky a otce, sourozenců
 • Znát svou adresu
 • Poznat a sestavit z písmen své jméno
 • Umět počítat do 10 ( do 20)
 • Bezpečně poznat určité barvy
 • Umět se obléci bez pomoci
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Určit pravá - levá strana
 • Rozlišit více - méně - stejně
 • Rozlišit nad - pod - za
 • Zvládnout zavázat tkaničku
 • Nakreslit lidskou postavu - její části

Hrajeme si s písmenky

Vykreslím si písmenka,

ať má radost maminka.

Brzy půjdu do školičky

a těším se na jedničky.


Potom budu umět psát,

naučím se počítat.

Teď si to jen trošku zkusím,

správně držet tužku musím.


Písmenko si vykreslím,

trochu se s ním potěším,

až písmenka budu znát,

tak se zkusím podepsat.


Děti, až se naučíte básničku a vypracujete pracovní listy, máme pro vás další činnosti.
Vzpomínáte, jak jsme nedávno našli na schodech dva malované kamínky? Všem se vám líbily a chtěly jste je mít. Tak si je vyrobíme. Běžte se projít a nějaké pěkné kamínky najděte. Doma je umyjte a začněte malovat. Co vás napadne. Při další procházce kamínky někde položte, uděláte tím radost tomu, kdo je najde. Třeba i ty najdeš malovaný kamínek. Po svém kamínku můžeš poslat nějaké tajné přání.


Teď budeme kreslit ( malovat ) lidskou postavu - člověka.Prohlédněte se v zrcadle. Zkontrolujte, jestli máte vše, co má člověk mít. Nechybí vám jedno ucho? Máte obě nohy? Všechny prsty? Raději je spočítejte. Komu jeden chybí, nevadí, určitě doroste. Vezměte velký papír a začněte. Můžete nakreslit sebe, sourozence, maminku, tatínka, paní učitelku...


A pro zábavu pár hádanek:

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co to je?( šnek )

Má to sto jehel, žádnou nit. Umí dupat, ne však šít.( ježek )

Hleďme na ni, parádnici:puntíky má na čepici. Bílý závoj,nožka laní - pozor na tu lesní paní!                        ( mochomůrka )

Stojí , stojí židle v lese,žádný si ji neodnese.( pařez )Téma týdne od 1.3. do 5.3.2021

Prázdninové opakování


  • Opakování a poznávání základních barev a dalších barev, ukázka míchání barev. Za pomoci základních temperových barev smíchejte ty, které se vám líbí a pozorujte jaké nové barvy vznikají. Jaké jsou názvy těchto barev? Které předměty či zvířata nesou tyto barvy? Jaká se vám líbí barva a proč?
  • Hra -  "Co vše může být červené, zelené, fialové..?" - zvolte barvu a zkuste vymyslet co nejvíce věcí, které v této barvě znáte či máte doma.
  • Poznávání barev a geom. tvarů kolem nás, doma a venku - procházka.
  • Zopakování geom. tvarů společně s barvami, různé obrazce, mozaiky, skládanky - nakreslete známé geom. tvary, vybarvěte je a poskládejte na papír do určitého tvaru, uspořádejte je podle velikosti či počtu stran
  • Vytleskávání určitého počtu slabik - náhodná slova rozdělte na slabiky, vytleskejte je a spočítejte. Poté zkuste hledat slova na určitý počet předem určených slabik.
  • Poznávání prvního a posledního písmene ve slově, napiště svoje jméno a zkuste vymyslet slova na jednotlivá písmena ve jméně, zkuste výtvarně ztvárnit začáteční písmeno svého jména
  • Naučte se básničku

Abeceda

Abeceda, to nic není.

Kdo by se jí děti bál?

Já vás vezmu do učení:

A, B, C, D a tak dál.


Z písmenek se složí slova,

z vět se složí celý svět.

Ten, kdo umí abecedu,

Bude všemu rozumět.

 • Pracovní list vykreslování dle pokynů- barvy.


Téma týdne od 11.1. do 15.1.2021

Paní zima

 • Seznámit děti se základními rysy zimního období. Rozhovor nad obrázkem zimy či pohledem z okna. Nechat děti vyprávět vlastními slovy, jak se od sebe liší jednotlivé roční období a jak charakterizujeme právě zimu (chladné počasí, sníh, námraza)
 • Rozvoj slovní zásoby, nácvik básně se zimní tématikou - Sněhulák
 • Mačkání papíru do tvaru sněhové koule - provádění cviků (hod do dálky, hod na cíl, vyhazování do vzduchu spojené s tleskáním, kutálení kolem překážky, atd.)
 • Rozvoj jemné motoriky - výtvarná činnost - ,,Sněhulák" - zmačkaný papír rozstříháme na malé kousky a postupně nalepíme na barevný papír ve do tvaru sněhuláka. Děti určitě poznají, co mu chybí a dokreslí pastelkami podle své fantazie (hrnec, mrkev, knoflíky,..)
 • Pracovní listy - ,,Rukavice" a ,,Zimní období"

Všechny Vaše výtvory a pracovní listy přineste do školky, budeme si o nich povídat a navážeme na ně.Téma týdne od 4.1. do 8.1.2021

K+M+B 2021

Cíle:

 • Vytvářet bezpečné prostředí při zimních aktivitách chránit zdraví své i druhých
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádů, rodině
 • Rozvoj slovní zásoby při samostatném slovním projevu
 • Označit jevy a jejich vliv na počasí

Nabídka činností:

 • Individuální i skupinová konverzace na téma ,,Vánoce u nás doma" - jak děti trávily Vánoce a s kým, jaké dostaly dárky, co se jim nejvíce líbilo
 • Povídání si o tom, jaké oblečení nosíme v zimě, abychom nebyli nemocní a přiřazování oblečení ke správnému ročnímu období
 • Četba a rozbor příběhu ,,Tři králové" spojena se zpěvem písničky
 • Výtvarná činnost - Tři králové - stříhání, lepení a vybarvování suchou temperou
 • Pracovní list ,,Malý - velký" - zimní vločky
 • Pohybová činnost - pohybová hra ,,Dva mrazy" - procvičovat běh s vyhýbáním, prostorovou orientaci, pohotovost

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ - poučení o bezpečnosti při zimních hrách
 • Návštěva kapucínského kláštera - tradiční Betlém
 • Pozorování vody při zamrzání a tání

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Volná hra dětí s dárky od Ježíška

Téma týdne od 30.11. do 4.12.2020

Advent přichází
Za dveřmi je Mikuláš

Cíle:

 • Seznamovat děti s lidovými tradicemi
 • Vytvářet společný zážitek při návštěvě čerta, Mikuláše a anděla (rozlišovat dobro a zlo)
 • Seznamovat se s
 • Mikulášskými a vánočními písničkami a básničkami
 • Zapamatovat si krátký text andělské básničky
 • Protažení jednotlivých svalových oblastí (napodobovat předvedený cvik)

Nabídka činností:

 • Společná konverzace a samostatný mluvený projev na téma ,,Advent přichází" - přiblížení vánočních tradic a zvyků v tomto období
 • Jak se mění počasí, krátí se den, prodlužuje se noc a přichází zima (sv. Barbora, ,,Lucie noci upije")
 • Práce s knihou - prohlížení, poslouchání příběhů a převyprávění děje - Vánoční příběh
 • Navodit pocit radosti z prožití splnit přání druhému - připravit překvapení pro své nejbližší - výroba dárečků (průběžně)
 • Výroba čertů. Andílků, sušení křížal, zdobení perníčků, výroba přáníček,...
 • Rozvoj řečového projevu, nácvik vánočních a zimních básní, koled, písní
 • Rozhovory vedené učitelkou - navést děti k samostatnému vyjádření své myšlenky a přání v tomto adventním čase

Téma týdne od 2.11. do 20.11.2020

Na návštěvě v lese

Cíle:

 • Získání povědomí o nepříznivém vlivu člověka na přírodu a znát možnosti náprav v rámci vlastních možností
 • Vytvářet pozitivní vztah k přírodě
 • Rozvoj kooperativních dovedností a prohlubování kamarádství mezi dětmi při společné práci
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti a estetického vnímání
 • Zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky při stříhání, lepení a modelování
 • Podpora dětského přátelství a tolerance k ostatním kamarádům ve třídě

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu,, Podzimní les"- společná konverzace a popis obrazového materiálu ,,Les" - jaká zvířata žijí v lese, jak vypadají a čím se živí. Co dělají jednotlivá zvířata na podzim a kdo se o ně stará v zimě i po celý rok. Co v lese roste (stromy, keře, houby...), jak nám jsou tyto rostliny prospěšné a některé i nebezpečné.
 • Společná stavba dětí,, Les" (komunikace, rozdělení rolí - všichni jsou důležití)
 • Výtvarná činnost -,, Náš les" - práce všech dětí na velký papír - kresba tuší a vodovými barvami
 • Učení básniček a písniček s tématikou lesa
 • Rozvoj hrubé motoriky při cvičení motivované chůzí po lese (skoky, běh, přelézání překážek) a pohybové hře,, Na jelena"
 • Pracovní list,, Kolik je kde..."

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt ba hřišti Pohořelec spojený s pozorováním přírody a sběrem podzimních plodů

Odpolední činnosti:

 • Skupinové či individuální hry u stolečku na rozvoj paměti a logického myšlení
 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Samostatná práce pod vedením učitelky s rámečky Piccolo na téma,, Lesní zvířátka"

Téma týdne od 12.10. do 23.10.2020

Podzimní počasí a zdraví

Cíle:

 • Spontánně se zapojovat do rozhovoru, vyprávět o svých zážitcích a zkušenostech s počasím a podzimem
 • Vytvářet povědomí o pohybu na zdravém vzduchu, rozvíjet pohyb podle fantazie
 • Dodržovat pravidla při pohybových hrách
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Ovládání pohybového aparátu a rozvoj všech smyslů
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádům, rodině

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu ,,Moje zdraví" - společná konverzace za pomoci obrazového materiálu - povídání o lékařích, zdraví a nemoci, jak předcházíme nemocím a co děláme, když už nemocní jsme, námětová hra - na lékaře, v lékárně
 • Rozhovor o počasí - prší a fouká vítr, jak se - využívá větru a deště, co dokáže vítr, vánek, vichřice. Změny počasí mění tvář země.
 • Seznámení s písní ,,Ať si prší" - vystihnout rytmus jemné tleskání jednou rukou na hřbet druhé ruky
 • Pracovní list ,,Deštníky"
 • Učení básničky ,,Vítr"
 • Hudebně pohybová hra ,,Hlava, ramena, palce" - umět pojmenovat a procvičit všechny části svého těla
 • Prohlížení encyklopedií a obrazového materiálu souvisejících s tématem

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt na hřišti Pohořelec spojený s pozorováním přírody a měnícího se počasí

Odpolední činnosti:

 • Skupinové či individuální hry u stolečku na rozvoj paměti a logického myšlení
 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Společná hra na rozvoj paměti a zraku ,,Lišky"

Práce s předškoláky:

 • Pracovní list ,,Zdravé tělo"
 • Stolní hra ,,Lidské tělo"

Básnička o podzimním listí

Listí žloutne, dolů padá,

Podzim já mám tuze ráda.

Jak se krásně vybarvuje,

Nevadí, že zima mi je.

Zlatá, žlutá, červená,

tyhle barvy listí má.

Zelené už skoro není,

Dennodenně barvu mění.

Nakonec však opadá,

I listí svůj konec má.

Z listí jsou teď závěje,

to proto, že podzim je.


Téma týdne od 21.9. do 9.10.2020

Podzim přichází

Cíle:

 • Prohlubovat poznatky dětí o podzimních změnách v přírodě
 • Podpořit vztah k přírodě kolem nás
 • Umět poznat a pojmenovat některé neovocné stromy
 • Rozlišit tvar, velikost a počet (listy a předměty)
 • Vést děti k samostatné práci s přírodním materiálem
 • Ovládání pohybového aparátu rozvoj všech smyslů

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu ,,Podzim už je tu" - společná konverzace za pomoci obrazového materiálu - podzimní barvy, jak se chová příroda v tomto ročním období a jak se liší od ostatních ročních období, co dělají zvířátka a proč?, jak můžeme pomáhat přírodě my.
 • Sběr listů a dalších přírodnin - lisování, rozlišování velikostí listů (malý, velký, největší), jejich tvarů (oválný, srdcovitý, dlaňovitý, vejčitý) a množství (počítání, určování pořadí)
 • Výtvarná činnost - práce s přírodním materiálem - obkreslování listů, obtiskování listů natřených barvou, navlékání nasbíraných listů na podzimní věnec
 • Logopedická cvičení, procvičování mluvidel - nácvik básničky ,,Podzimní listí", dbát na správný přednes a artikulaci, vytleskání slabik, rozdělování slov, určování prvního a posledního písmene ve slově
 • Rozhovor o počasí - prší, fouká vítr, jak se využívá větru a deště, co dokáže vítr, vánek a vichřice, jaké máme počasí?
 • Hudebně pohybová hra ,,Hlava, ramena"- umět pojmenovat všechny části svého těla, procvičování plazení po lavičce a přitahování soupeř sunem, orientace v prostoru

Pobyt venku

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt v parku Pohořelec spojený s pozorování změn v přírodě a počasí, sběr přírodnin

Odpolední činnosti

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Společná hra na rozvoj paměti a zraku ,,Lišky"
 • Pobyt na zahradě MŠ

Téma týdne od 7.9. do 18.9.2020

Moji kamarádi, já a moje rodina

Cíle:

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby si neubližovaly
 • Bezpečně poznat svoji značku, značku kamaráda jeho jméno a příjmení
 • Upevňovat hygienické a společenské návyky
 • Uposlechnout pokyny učitelky, dodržovat domluvená pravidla ve školce
 • Rozvíjet výtvarný a řečový projev
 • Umět chodit v řadě za sebou, ve dvojicích, postřeh, změna tempa
 • Podporovat spontánní běh ve volném prostoru

Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije

Uvědomovat si význam rodiny pro sebe, její členy (jména, počet, vztahy)

Malbou vyjádřit citový vztah k rodině

Podporovat trpělivost a soustředění

Vést děti ke společné práci

Upevňování kladných vztahů mezi dětmi při hrách a průběžně během celého pobytu v MŠ

Rozehrání hry s pomocí učitelky, pokusit se déle vydržet u jedné hračky, přibrat k sobě kamaráda, nehádat se o hračku, hračku po skončení hry uložit.

Rozvíjení citových vztahů mezi dětmi, učitelkou a zaměstnanci školy.

,,Kdo pak se mnou pojede?" - poznávání své značky, dětí reagují na vyvolání, volají své kamarády podle značky a jména a příjmení

Rozvíjíme řečový projev, slovní zásobu, postřeh, procvičování mluvidel, logopedická cvičení

Opakování písně s rytmizací ,,Když jsi mezi kamarády"

Opakování a procvičování - synonyma a homonyma

Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem, písničky z pohádek, cvičení se šátky, míčky, molitanové kostky, padák, další možné obměny a variace cvičení s náčiním a nářadím

Běh v kruhu, pokusit se nevrážet do kamaráda, na povel změna směru, na znamení utvořit dvojice, překážková dráha

Pohybové hry na rozvoj postřehu a orientace ve volném prostoru

Práce s knihou a obrazovým materiálem, v klidu vyslechnout krátký text, soustředit se , udržet pozornost, umět převyprávět text, umět dovyprávět text, vymyslet příběh podle obrázku a bez ostychu převyprávět, pokusit se o výtvarné ztvárnění textu, cvičení paměti a myšlení (hádanky)

Společná konverzace na téma ,,Já a moje rodina" její funkce v mém životě, členové a jejich zastání v rodině, jména, počet (předmatem. vnímání), pokusit se výtvarně zachytit (důraz na části lidské postavy)

Zdokonalovat techniku stříhání, práce s barvou, jemná motorika

Graf. list na uvolnění ruky, předškoláci prac. list - rozvíjení matemat. Cítění, pozornosti, logického myšlení, přesnosti, orientace v prostoru, barvy

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, zahrada,
 • Poznávání okolí - Nový Svět, Loreta, Pražský hrad, Nerudova ulice

Odpolední činnosti:

 • Volné hry dětí, zahrada, hyg. návyky, sebeovládání posilování kladných vztahů mezi dětmi a učitelkou, opakování a procvičování dopoledních činností

Téma týdne od 1.9. do 4.9.2020

Po prázdninách ve školce

Cíle:

 • Seznámit děti s prostředím školky
 • Navázat kontakt s učitelkou a novým kolektivem třídy
 • Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí
 • Rozvoj dětských přátelství
 • Procvičit řečové schopnosti
 • Společné stanovení pravidel soužití ve třídě

Nabídka činností:

 • Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy, upevňování sociálních vazeb mezi dětmi
 • Individuálním přístupem podnítit zájem dětí, začlenit se do hry, povzbuzení dětí, pomoci dětem v základních činnostech během dne
 • Posilovat a prohlubovat přirozené citové vztahy dítěte k učitelkám a ostatním zaměstnancům MŠ
 • Zpříjemnit dětem rozloučení s rodiči
 • Rozvíjet schopnost soustředěné pozornosti k určité činnosti (při hrách, sebeobsluze)
 • Osvojení si jednoduchých pracovních sebeoblužných činností (péče o sebe, o své věci a pořádek ve třídě)
 • Individuální rozhovory s dětmi, společná konverzace na téma ,,Jak jsem prožil prázdniny" - kresba pastelkou, tuší a barvou

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ - bezpečnost při všech činnostech

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Pobyt na zahradě