4. Sovičky

Sovičky jsou třída plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.

Milí rodiče a milé děti,                                                                                                                                        vítáme vás po prázdninách na stránkách naší třídy Soviček. Letos jsme si pro vás připravili celoroční projektovou hru s názvem - ,,Putování pohádkovou zemí za kouzelným zvonečkem." Putováním nás bude celý rok provázet skřítek Ryn a jeho kamarádka moudrá sova Jůlinka. Věříme, že si s nimi užijeme nejen spoustu legrace a zábavy, ale také získáte hodně nových dovedností a znalostí.                                                INTEGROVANÝ BLOK LÉTO

                                                             ČERVEN

                                                   O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

ZÁMĚR

Naším záměrem bude:

Zvyšovat nároky na vyjadřování zpěvu pohybem, sladit rytmus dané písně pohybem.      Pojmenovávat a vnímat přírodu, která nás obklopuje, všímat si přírody v nejbližším okolí (zahrada, parky).                                                                                                                                                                  Upevňovat zkušenosti pro práci s informacemi v jejich hledání a třídění.

                                                                OD 30.5. - 30. 6.

CÍLE: Vědět, jak se máme chovat při cestování v autobuse, dodržovat daná pravidla.

Procvičovat postřeh, obratnost, radost z pohybu.

Učit děti chápat rovnost všech lidí i dětí, bez rozdílu barvy pleti.

Učit děti respektovat druhé a být respektován.

Zpívat přirozeně nahlas, reagovat správně na předehru a mezi- hru, dohru.

Podporovat u dětí rozvíjení myšlenkových procesů a rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí.

Získávat povědomí o kulturách jiných zemí, vědět ,že je dobré dozvídat se nové věci. Zpívat přirozeně nahlas, reagovat správně na předehru a mezihru, dohru.

Seznamovat děti s rozmanitostí přírodního prostředí ,které může být i jiné než to, které známe.

Nabídka činností

KOMUNITNÍ KRUH

Rozhovory na téma - jak slavíme svátek dětí, o výletě - jak se budeme chovat v autobuse, na co se můžeme na výletě těšit.

Poznávací a matematické činnosti

 • Prožitková hra - cesta plná otázek a hádanek s hledáním kouzelného zvonečku. Úvodní dopis od sovy Jůlinky, ve kterém se děti seznámí s pravidly hry a úkoly.
 • Třídění předmětů podle dané vlastnosti - co je ostré ,špičaté ,kulaté, hranaté -co všechno se mohla Růženka píchnout.
 • ,,KDO ŽIJE V TRÁVĚ."
 • Poslech motivačního příběhu o včelkách. Rozhovor, ve kterém se budeme seznamovat se životem drobného hmyzu. Při seznamování využijeme i další didaktické materiály.

 • Rozhovor o velkém letním obrázku, který si s dětmi složíme( tématický obraz z Barevných kamínků- ČERVENEC) Léto a letní hry, kde budu trávit prázdniny.

 • Jak se chováme v létě u vody ,jaké nebezpečí na nás může číhat, jak se chráníme před slunečními paprsky. Poslech příběhu-Střapatý Péťa, upovídaná Líza a opalování.

Jazykové a literární činnosti

Poslech pohádky ,, O šípkové Růžence." a pomocí otázek zjišťovat úroveň 

 • Sluchová cvičení - odkud zvuk přichází, rozlišovat druh zvuku.
 • Hledáme protiklady - veselý král x smutný král - ke slovům
 • Rozlišování hlásky ve slově na začátku, na konci
 • Společná recitace básničky ,, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA."
 • Převyprávět pohádku ,,O šípkové Růžence." podle obrázků.

 • Pohybové činnosti                                                                                                                              Den plný soutěží, her sportovního klání na hřišti. Taneční a pohybové hry na přání dětí na školní zahradě. DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
 • Protahovací a uvolňovací cviky s náčiním - míčky ,stuhy.
 • Chůze po zvýšené rovině s doskokem na měkkou žíněnku.
 • Běh za vedoucím dítětem se změnami směru.
 • Procvičování hodu obloukem na daný cíl.
 • Procvičování zdatnosti a pohybových dovedností při cvičení na provazové pyramidě.


Hudební činnosti


 • Procvičování tanečního vystoupení s hudbou na zahradní slavnost . Zpěv písně ,, ,,Když se narodíme." s hudebním doprovodem
 • Seznámení a společný zpěv nové písničky ,,Šípková Růženka." Hudebně pohybová hra ,, Na rytířstvo."
 • ,, KLASIKA PŘED ŠKOLOU."

Pomocí didaktických cd seznamovat děti s klasickou hudbou ,vhodnou formou

Poslechu a mluveného slova dětem přibližovat výrazové prostředky hudby.

Poslech skladeb motivované přírodou.( C.DEBUSSY- U MOŘE,B.SMETANA

V PŘÍRODĚ, U VODY)

 • Dbát na správný rytmus, zpívat přiměřeně nahlas, reagovat na dirigentská gesta.
 • Hudebně pohybová improvizace se šátky s hudebním doprovodem z cd.

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Kresba na téma: Zážitky z výletu.
 • Tvoření z papíru - Kouzelný svět motýlů
 • Letní obrázek v papírovém talířku - kombinace různých výtvarných technik. Malování temperovými barvami, skládání z papíru a nalepování.                                                             KVĚTEN

                                                     KOCOUR V BOTÁCH

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

Podporovat rozvoj fantazie a představivosti dětí.                                                                                            Budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí při každodenním cvičení i při pobytu venku.              Při společných diskuzích v kruhu budeme rozvíjet komunikativní dovednosti i schopnost využívat vlastní vědomosti a zkušenosti.

                                                            TÝDEN OD 2.5. - 13.5. 

CÍLE:                                                                                                                                                                Procvičovat smysl pro rytmus, zpěv ve skupině i jednotlivě.                                                                  Podněcovat rozvíjení tvořivosti a estetického vnímání.                                                                        Rozvíjet pohybové dovednosti, sladit pohyb s hudbou, se zpěvem.                                                          Rozvoj slovní zásoby, seznámení s méně známými výrazy, dechová a artikulační cvičení. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých změnách .

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

Prožitková hra s úkoly spojená s hledáním kouzelného zvonečku pro pohádkový strom.                        Hra s obrázky - hledání rozdílů mezi dvojicemi stejných obrázků, určování ,co do obrázku nepatří.

Jazykové a literární činnosti

Poslech pohádky ,,Kocour v botách."- formou vhodně zvolených otázek vést děti k zopakování pohádkového příběhu.

Procvičování správné výslovnosti formou artikulačních cvičení.                                                        Rozhovor na téma- jaká je moje maminka .Společný nácvik básničky pro maminky.

Hudební činnosti

Sluchové hádanky-poznat odkud se daný zvuk ozývá, co je to za zvuk. Zpěv písniček s jarní tématikou, s doprovodem rytmických nástrojů. 

Nácvik tanečního vystoupení na hudební pásmo, reagovat na hudbu rytmickým pohybem, spojit pohyb se zpěvem.

Výtvarné a pracovní činnosti

Procvičovat správnou techniku střihání, při vystřihování kytiček dle předkreslené šablony dbát na přesnost.

Pohybové činnosti

Zdravotní cvičení - s důrazem na formování správného držení těla a procvičení všech svalových skupin. Cvičení na balančních chodníčcích.

                                                                          DUBEN

                                                                 ČARODĚJKA DORKA

ZÁMĚR

Naším záměrem bude:                                                                                                                                    

Rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet souvislé vyjadřování při povídání o tradicích spojených s jarními  svátky. Seznamovat děti s lidovými tradicemi ,,čarodějnic" a s historií těchto tradic, účinně tím napomáhat  rozlišování dobra a zla.  U dětí budeme podporovat zdravou soutěživost, snahu podpořit kamaráda a učit se ocenit jeho schopnosti.    

TÝDEN OD 4.4. - 14.4.

CÍLE:

Vyhledávání dobra a zla ve vlastnostech hrdinů předčítaných a vyprávěných příběhů.                Rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet vyjadřovací schopnosti při povídání o tradicích spojených s jarními svátky.                                                                                                                                                  Tvořivé využití různých materiálů při hrách a výtvarných činnostech. Rozvíjet paměť a pozornost pomocí různých asociačních a hmatových her. Procvičovat výrazný přednes při nácviku různých jarních říkadel.          

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

Hra na procvičování matematických schopností, porovnávání-více méně, stejně, velký, menší, nejmenší. Tvoření skupin podle určeného počtu.

Hra ,,Na hmatové kolečko."-v kroužku za zády si budeme posílat různé předměty a určovat, co by to mohlo být. Předměty odkládáme doprostřed kroužku a poté budeme určovat pořadí jak šly předměty za sebou. Věci si děti znovu dobře prohlédnou a budeme určovat zda patří k Velikonocům, či nikoliv.

Jazykové a literární činnosti

POHÁDKA HLOUPÁ ČARODĚJKA DORKA -poslech pohádky z Velké knihy pohádek , pomocí otázek si stručně zopakujeme příběh a pokusíme se říci, jaké bylo chování jednotlivých postav Pomocí obrázků  k dané pohádce procvičovat dějovou posloupnost

Asociace ke slovu: ,,Kutálej se vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům, povídej.". Poslech tradičních jarních říkadel. Jazyková hra na rozvíjení paměti ,,Slovní řetězec." Seznámení a společný přednes velikonoční koledy.

 Výtvarné a pracovní činnosti

S využitím různých technik ,lepení, stříhání barevných papírů, skládání, vytvořit a dozdobit košíček se zajíčkem, využít další dekorační materiál.

Zapojit děti do úpravy třídy a zdobení jarními dekoracemi v souvislosti s blížícími se jarními svátky.

Hudební činnosti

Rozvíjíme hudebnost dětí zpěvem-opakování a procvičování jarních písniček Co schází jaru, Jede kozel na kole,, Slepička naříká. Procvičování daného tempa hrou Rytmický propletenec.

Pohybové činnosti

Cvičíme s malými míčky - zdravotní a protahovací cviky s relaxací na závěr. Z hnízda do hnízda - závodivá hra ve dvou družstvech. Družstva mají u svých nohou obruč (hnízdo) a v ní stejný počet vajíček( míčky ,papírové koule) .Úkolem je přemístit po jednom všechna vajíčka do druhého hnízda.

                                            TÝDEN OD 19.4. - 29.4.

CÍLE:

Seznámení s lidovými tradicemi ,,čarodějnic" a s historií tohoto zvyku, účinně tím napomáhat rozlišování dobra a zla.                                                                                                                                                        Podněcovat děti ke hře se slovy, rytmizování a vymýšlení rýmů.                                                          Pomocí pohádkového příběhu upozorňovat na možné nebezpečí a jak se před ním chránit.                    Rozvíjet orientaci, rychlou reakci na pokyn nebo signál.                                                                              Rozvíjet pohybové dovednosti ve spojení s hudbou.                                                                        Posilovat dětskou zvídavost a radost z poznávání.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

Čarodějné pokusy čarodějnice Dorky:

Děti si vyzkouší různé experimenty s vodou a dalšími různými látkami. Společně budeme pozorovat, jak se látky ve spojení s vodou chovají 

1.pokus - kouzelné koření  2. pokus - plave ,či potápí    3. pokus - sopka

Společně s dětmi si budeme povídat o čarodějnicích, přečteme si o vzniku a tradicích spojených s tímto zvykem. Zároveň tímto povídáním děti namotivujeme na společnou jarní akci na školní zahradě.

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                          Poslech pohádky o víle Amálce - JAK POTKALA BERÁNKA KUDRNU. Povídání o bylinkách, jejich účincích , kde na nás může číhat nebezpečí, jak se můžeme ochránit.

Seznámení s říkankou ,,Stará bába čarovala." a její společný přednes spojený s rytmizací. Dramatická hra s podáváním koštěte po kruhu. Cílem hry je sladit pohyb s říkankou a procvičování rychlé reakce.

Hudební činnosti

Poslech a seznámení s písničkou P. Skoumala ,,Pět ježibab." Slova písničky se postupně naučíme a společně si písničku naučíme.PH - ,,Na kouzelné košťátko."

Volná taneční improvizace na hudbu různého charakteru ve dvojicích, reagovat pohotově na změnu rytmu, na daný signál se v pohybu zastavit.

Pohybové činnosti

Rozcvička podle čarodějnice Dorky s kouzelnou hudbou. Hod papírovou koulí na cíl (obruč),kdo se netrefí udělá dřep. Pohybová hra - ,,Oživování čarodějnic."

Cvičení ve družstvech - přechod přes bažinu, ropuší skoky v pytli. Hra - ,,Bloudění temným lesem."

                                                                         BŘEZEN

                                                                 BOUDO , BUDKO


Záměr

Naším záměrem bude:

Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.                            Povedeme děti k vnímání postupných změn v probouzející se přírodě.                                            Budeme rozvíjet hudebně rytmické dovednosti a podporovat rytmické cítění.


                                                           TÝDEN OD 7.3. - 18.3.

CÍLE:

Pomocí obrázků i přímého pozorování prohlubovat poznatky o probíhajících změnách v přírodě, které souvisí s příchodem jara.                                                                                                                        Rozvíjet hudebnost dětí zpěvem za doprovodu ozvučných dřívek ,vyjádřit hudbu pohybem.            Pomocí vytleskávání určovat počet slabik v názvu zvířátek, procvičovat ,rozlišování hlásek na začátku a na konci slova.                                                                                                                                      Postupně používat rozličné hlasové odstíny řeči, rytmická deklamace s různým výrazem.

Nabídka činností

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra ,,Počítání se zvířátky."- nejdříve si zopakujeme a vyjmenujeme zvířátka z pohádky ,,Boudo, budko."-určujeme pořadí, počet zvířátek.

,,BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM." Rozhovor o proměnách přírody, zima už pomalu odchází, ale ještě se nechce vzdát své vlády. Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat. Využít knihy D. šottnerové Jaro-básně k tématu

Jazykové a literární činnosti

Dramatizace známé pohádky ,,Boudo ,budko."-používat různé hlasové odstíny řeči.                        Poslech lidových říkadel, seznamování a jejich společný výrazný přednes ,spojený s různými způsoby rytmizace.

Hudební činnosti

Sluchové hádanky-poznat odkud se daný zvuk ozývá, co je to za zvuk. Zpěv písniček s jarní tématikou, s doprovodem rytmických nástrojů.

Zpěv známých písniček o zvířátkách si doplníme hrou na jednoduché hudební nástroje, zaměříme se na upevňování hudebních dovedností. HPH-,, Na zajíčka."

Pohybové činnosti

Rozcvička spojená s říkankami s pohybem o zvířátkách. Překonávání překážek plynule za sebou- překážková dráha. Pohybová hra - ,,Kvočna hledá kuřátko." 

,,CHODNÍČKY." Všude kolem nás je mokro, a proto si musíme vytvořit chodníčky, po kterých přejdeme suchou nohou. Děti ve dvou družstvech budou překonávat daný úsek dráhy pomocí kladení papírů před sebe.

.

                                                                         

                                                               ÚNOR

                                                       PRINC BAJAJA

Záměr:

Naším záměrem bude:  

Rozvíjet schopnosti vzájemné komunikace, podporovat spontánní vyjadřování dětí.                                V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví.                                          Motivovat děti k aktivnímu poznávání a povzbuzovat chuť k učení.


                                                                   

                                                                 

                                                              LEDEN

                                                                   VRÁNA A LIŠKA

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

Posilovat sebevědomí dětí, radost ze zvládnuté činnosti a dokončení daného úkolu.            Podporovat rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky, upevňovat koordinaci ruky a oka.                        Vést děti k ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, rozpoznávat nevhodné chování. 


                                                          I.TÝDEN - OD 10.1. - 14.1.

CÍLE: Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.

Vytvářet povědomí o přírodním prostředí a jeho proměnách.

Rozvoj pohybových dovedností a fyzické zdatnosti.

Rozvíjet zrakovou paměť a prostorovou orientaci (pod, nad ...)   

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra s obrázky ,,ROČNÍ OBDOBÍ." -vyhledáváme obrázky se zimní tématikou, typické znaky zimního ročního období.

Jazykové a literární činnosti

Poslech bajky ,,VRÁNA A LIŠKA." - pomocí otázek k textu si zopakujeme děj bajky, vysvětlíme si jaké plyne z této bajky poučení. 

Hudební činnosti

Jak zpívají vrány - napodobujeme krákoravý hlas vrány na úryvky známých melodií, zkusíme si napodobit hlasy i jiných ptáčků. Seznámení s novou písničkou ,, KOS A VRÁNA."    

Výtvarné a pracovní činnosti

Vrána k vráně sedá - vyrábíme z papíru vrány na jejich společný strom. Kombinací různých výtvarných technik, procvičujeme jemnou motoriku.   

                                                                                           

                                                         Týden od 18.1. - 4.2. 

CÍLE: Rozvíjet zájem dětí o dané téma, podporovat jejich zvídavost a vést děti k péči o ptáčky v zimě.

Radovat se ze zimního počasí, hrát si s hudebními hádankami.

Formou hry procvičovat poskoky snožmo, rychle reagovat a rychle vyběhnout.

Vést děti k aktivnímu používání sloves, pokusit se doplnit slovo v ve větě.

Seznamovat děti v rozhovorech s vlastnostmi sportovce, co je to vytrvalost, houževnatost, překonávání 

překážek v životě i ve sportu.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

Vyprávíme si spolu s učitelkou jak žijí ptáčci v zimě a jak se o ně můžeme starat, čím je krmíme. Pracovní list -,, Čím krmíme ptáčky."

Práce s obrázky, vyhledávání obrázků se sportovní tématikou. Povídáme si s dětmi o tom ,jaké druhy zimních sportů znají, jaký má být správný sportovec.

Didaktická hra s obrázky - ,, Zimní výbava."- vyhledat obrázky zimní výbavy k danému sportu.(lyžování, hokej, bruslení)

Jazykové a literární činnosti

Logopedická prevence.

Dechové cvičení - foukáme si na studené ruce, do sněhové vločky z papíru. Recitace se změnami intenzity hlasu - potichu x nahlas básničky ,,Toto zebe."

Seznámení s básničkou ,,Leden" a její společný i skupinový přednes. Básnička s pohybem ,,Chumelenice."

Rytmizace známých říkadel a básniček na zvukomalebně znějící předměty. Popis obrázku se zimní tematikou, rozvíjet souvislé vyjadřování.

Hudební činnosti

Sluchová hra,, Ptáčku jak zpíváš?" Cílem hry je uhodnout, kdo zazpíval. Opakování písničky,, Usnul vrabec za komínem." s pohybovou improvizací, společný zpěv ve skupinkách písničky  ,, Vrána a kos"

 Seznámení s novou písničkou-,,Huboval vrabčák na zimu."- a její postupný nácvik. Doprovod písničky rytmickými nástroji ,dodržovat správný rytmus.

Pohybové činnosti

Úvod-,, Vrabčákova honička." krátké rozcvičení formou pohybové hry. Průpravné a protahovací cviky motivované různými básničkami.

Seznámení s novou pohybovou hrou - ,,Na hlídače

,,MRAZIVÁ ROZCVIČKA." Zdravotní cviky spojené s říkankami se zimní tématikou. Básnička s pohybem ,,Chumelenice."

Koulovaná ve třídě - hod papírovými koulemi na daný signál do prostoru vymezené lanem nebo padákem. Pohybová hra - ,, Na ledové sochy."

 

                                                        KRÁSNÉ VÁNOCE
                                             A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2022

     VÁM PŘEJÍ PANÍ ŘEDITELKA,

                                                                    IVA , DENISA A PETRA.   


 

                                                                PROSINEC

                           O VÁNOCÍCH, KTERÉ NECHTĚLY BÝT.

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

 • Pomocí pohádkového příběhu probouzet v dětech cit, ohleduplnost, snahu pomoci slabším, pocit radosti při obdarování někoho blízkého.
 • Vhodnou formou přiměřenou dětskému věku předávat kulturní dědictví, jeho hodnoty a tradice.              
 • Vést děti k vyjádření svých pocitů, myšlenek a přání. 
 • Umožnit dětem naplno prožívat vánoční atmosféru.

                                                  TÝDEN OD 29.11. - 23.12. 2021

CÍLE: Seznamovat děti s lidovými zvyky a pranostikami, které se váží k předvánočnímu období.                Seznamování dětí s tradicemi blížících se vánočních svátků.                                                                        Vést děti k výraznému přednesu básní a říkadel s důrazem na správnou výslovnost.                                  Kultivovaně a procítěně přednášet básně se zimní a vánoční tématikou.                                                   Na základě napodobování zpívat procítěně a přiměřeně nahlas.                                                                  Učit se vyjádřit charakter písně různými výrazovými prostředky, sladit pohyb s hudbou.                            Protažení jednotlivých svalových oblastí, napodobovat předvedený cvik.                               Seznamování s dalšími lidovými tradicemi, vážící se k adventnímu období.(sv. Barborka sv. Mikuláš)        Rozvíjení pracovních dovedností a zacházení s různým materiálem, procvičování drobných  manipulačních činností.                                                                                                                                      Učit děti využívat svoji fantazii a představivost při práci s různým materiálem.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

-povídání se skřítkem o adventním období, upevňování znalostí - pojem ,,advent"

- co znamená, jaké je to období

- jaké tradice se pojí s tímto období (svátek Barborky, Mikuláš a další)

- co víme o Mikulášovi a čertech, jak se čertovi ještě říká, není čert jako čert

- hledáme slova a slovní spojení s čertovskou tématikou

- společně si vyzkoušíme některé lidové zvyky a tradice (krájení jablíčka)zahrajeme si hru Kdo má stříbrný oříšek, Ozvi se mi pes

-zahrajeme si hru ve které si procvičíme jeden z poznávacích smyslů (chuť)

-pomocí chutě a vůně budeme rozeznávat, co je sladké, slané, kyselé     

Jazykové a literární činnosti

  -rytmizace lidových pranostik a říkadel hrou na tělo, zvukomalebnými předměty. (Na svatého Ondřeje pije skřivan z koleje, Lucie noci upije, na svatou Barborku saně do dvorku)

-poslech veršů,, Bum, bum, ratata. Pekelná hra se židlemi

-rytmizace veršů různými nástroji a zvukově znějícími předměty

-poslech a přednes vánoční poezie, doplňování rýmu, pantomimické znázornění obsahu říkanky Štědrý den, zvukomalebný doprovod plastovými lahvemi s vodou básně Kaprovo vánoční rozjímání

 - poslech vánočního pohádkového příběhu a rozhovor o vyslechnutém příběhu, společně nezamyslíme nad tím, co nám příběh sděluje. Dále si budeme povídat o tom ,co pro nás vánoční svátky znamenají a jak je prožíváme

Hudební činnosti                                                    

 -tvořivé kombinování pěveckých činností se scénickým provedením písní -seznámení a společný nácvik nové písničky Prosinec, zpívat procítěně se správnou dynamikou

- pokusíme se s dětmi o netradiční zvukomalebný doprovod koledy Štědrý večer nastal. Seznámení s novou vánoční koledou ,,Při vánoci dlouhé noci."

- zpívání písniček s doprovodem rytmických nástrojů, vybrat vhodný doprovod a dbát na správný rytmus, písničky s vánoční tématikou, poslech a zpěv známých koled   

 Výtvarné a pracovní činnosti

-práce s různými druhy barevného papíru, skládání podle slovní instrukce učitelky -vyrábíme Mikuláše, anděla ,čerta

-střihání podle předkreslených tvarů, dbát na pečlivost a přesnost nalepování

-na určené místo na barevné ploše. Při práci s lepidlem používat přiměřené množství, dbát na čistotu práce -vánoční přáníčko

- společně s dětmi budeme vyrábět vánoční dárečky pro své blízké, při práci s barvami a dalším dekoračním materiálem dbát na pečlivost a čistotu práce - -pomocí barevných papírů a dalších druhů dekoračního materiálu si budeme vyrábět andílka     

,, JAK TO CHODÍ O VÁNOCÍCH,ANEB VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ."

Společně si vyzkoušíme některé lidové zvyky a tradice (krájení jablíčka) zahrajeme si hru Kdo má zlatý oříšek, Ozvi se mi pes.                                    

.                                                                            

              

  LISTOPAD

                                                       DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

 ZÁMĚR   Naším záměrem bude:

 • Rozvíjet schopnost přemýšlet a samostatně se rozhodovat.
 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí.
 • Vést děti k rozlišování vhodného a nevhodného chování.
 • Učit děti spolupracovat ve skupině.
 • Prostřednictvím hlavních hrdinů poskytovat dětem možnost poznávat vztahy mezi lidmi.

                                                        I.TÝDEN OD 1.11. - 5.11.2021

CÍLE: Rozvíjet souvislé vyjadřování, zvyšovat nároky na samostatnost, mluvit v celých větách.

Zařazovat cviky pro získání správných návyků pro přímé držení těla.

Rozšiřovat a upevňovat poznatky o podzimní přírodě a jejích proměnách.

Formou přímého pozorování vést děti k vnímání měnících se barev v přírodě na podzim.

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

  Tvořivá dramatika

Prožitková hra ,,Podzimní cesta za kouzelným zvonečkem.'' - s dopisem od skřítka, na jejímž konci najdou děti další zvoneček pro pohádkový strom.

Jazykové a literární činnosti

Poslech pohádky ,,Dlouhý ,Široký a Bystrozraký." - pomocí otázek ověřit u dětí schopnost porozumění textu.

Pohybové činnosti

Řízené i spontánní pohybové činnosti - cvičíme s hudbou, pohotová reakce na barevný signál.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra - ,,Pojmenuj předměty na obrázku a popiš, k čemu je používáme." Poznáš na obrázku, co do pohádky nepatří ?

Hudební činnosti

Opakování písniček s podzimní tématikou s doprovodem na rytmické nástroje. Pohybová improvizace se šátky motivovaná padajícím listím na podzim, které jsme pozorovali na vycházce - tanec podzimního listí.

.                                                                                                     


                                           II.TÝDEN OD 8.11. - 12.11.2021

CÍLE: Rozvíjet vyjadřovací schopnosti, posilovat dětskou zvídavost i radost z poznávání.

          Vést k úmyslnému zapamatování slyšeného veršovaného textu, rytmizace textu nebo jeho                  části.                                                                                                                                                                      Vést děti k osvojování si věku přiměřených praktických dovedností a návyků.                                          Procvičovat běh a pohotovou reakci na barevný signál.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

 • Rozdíl listnatý strom v lese a na zahradě
 • výklad doplněný o obrázky pro lepší představu
 • všímáme si plodů (zahrada=pro lidi, les=pro zvířátka)
 • ukázka kaštanu, ořechu, žaludu, šípku

hra ,,Co najdeme v lese? "

Jazykové a literární činnosti

Rytmizace říkanek s podzimní tématikou, poslech a společný přednes básničky ,,Jak se podzim raduje."

 • Hra ,,Na vítr" děti tančí se šátky - vyjadřují pohybem říkanku

Pohybové činnosti

Řízené i spontánní pohybové činnosti - procvičovat pohotovou reakci na barevný signál.

Hudební činnosti

Opakování písničky ,,Když kaštany padají."-procvičovat zpěv ve skupině i sólově.

Výtvarné a pracovní činnosti

Podzimní barevná paleta - pomocí otisku listů vytváříme podzimní obrázek na téma podzim za oknem.                                           III.TÝDEN - OD 15.11. - 19.11.2021

CÍLE: Procvičovat smysl pro rytmus , zpěv ve skupině i jednotlivě.

Rozvíjet souvislé vyjadřování, zvyšovat nároky na samostatnost, mluvit v celých větách.

Procvičovat a upevňovat získané dovednosti a poznatky.

Pomocí vytleskávání určovat počet slabik.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Jazykové a literární činnosti

Artikulační a dechová cvičení, gymnastika mluvidel v rámci programu logopedické prevence. 

Určování počtu slabik ve slově (černokněžník, perla)

Výtvarné a pracovní činnosti

Podzim za oknem - pokračování ve výtvarné činnosti z minulého týdne.

Hudební činnosti

Seznamování s dalšími rytmickými nástroji, procvičovat smysl pro rytmus při rytmickém doprovodu 

známých písní.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra ,,Počítání se zvířátky."- nejdříve si zopakujeme s dětmi ,čím se živí zvířátka v lese. Poté děti pracují dle pokynů učitelky a přiřazují určitý počet plodů k různým zvířatům.

.


                                         IV. TÝDEN OD 22.11. - 26.11.2021

CÍLE: Rozvíjet uvědomění si vlastního těla, podporovat pohybové dovednosti.

Seznamovat s charakteristickými rysy podzimního počasí a učit děti, chránit se před jeho nepříznivými vlivy.

Rozvíjet vyjadřovací schopnosti, posilovat dětskou zvídavost i radost z poznávání.

Rozvíjet kamarádské vztahy , motivovat děti k ochotě a snaze pomáhat druhému.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                    Seznamujeme se s počasím na podzim - mlha ,vítr ,déšť ,co si v podzimním počasí oblékáme, jak se můžeme před nepříznivým počasím ochránit. Prožitková hra - ,,Koho schovám pod svůj deštník."

Jazykové a literární činnosti

Poslech pohádkového příběhu, pomocí vhodně zvolených otázek si společně zopakovat stručně děj slyšného příběhu. Vést děti k souvislému vyjadřování v celých větách.

Pohybové činnosti

Pohybová hra - Na větrného krále. Na podzimní mlhu.

Hudební činnosti

Hudební hádanky - poznáváme název písničky podle krátkého úryvku. Seznamujeme se s novou písničkou ,,Deštík.,"

Tvořivá dramatika

Prožitková hra se skřítkem Rynem motivovaná hledáním kouzelného zvonečku.


INTEGROVANÝ BLOK PODZIM

ŘÍJEN

                                                              MYŠ POLNÍ A MYŠ DOMÁCÍ                                                                 ZÁMĚR                                                           

Naším záměrem bude:

 • motivovat děti k aktivnímu poznávání, zájmu poznávat nové a objevovat neznámé
 • vést děti k soudržnosti, porozumění, respektovat a být respektován
 • rozvíjet vzájemnou spolupráci, společně se podílet na činnostech

                               I.TÝDEN OD 4.10. - 8.10.

CÍLE: Rozvíjení pohybových dovedností, koordinace pohybu.

Rozvíjení schopnosti porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh.

Upevňovaní základních hudebních dovedností vokálních instrumentálních.

Orientovat se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

KOMUNITNÍ KRUH

Povídání se skřítkem o podzimní přírodě -hlavní znaky podzimu.

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                                            Did. hra ,, Co najdeš ve spíži dole..."- procvičujeme prostorové pojmy nahoře, dole, uprostřed.

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                                Poslech pohádky ,,Myš polní a myš domácí ."pozorně sledovat děj . Podle obrázků příběh převyprávět.

Hudební činnosti                                                                                                                                                 Rytmizace krátkých říkadel hrou na tělo (Myší říkadlo). Seznámení a společný zpěv nové písničky ,,Není myš jako myš."

Výtvarné a pracovní činnosti                                                                                                                               Práce s papírem - skládání ,lepení, dokreslování detailů. Vyrábění zvířecí postavičky.


                                       II. TÝDEN OD 11.10. - 15.10.

CÍLE: Osvojování nových poznatků o světě, přírodě a počasí na podzim.

Procvičovat komunikativní dovednosti verbální i neverbální.

Rozvíjet pozornost a paměť.

Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování hrubé i jemné 

NABÍDKA ČINNOSTÍ

KOMUNITNÍ KRUH                                                                                                                                               Rozhovor se skřítkem ,co jsme o víkendu zažili. Navážeme na pohádku z minulého týdne - co našli myšky ve spíži ,jaké známe ovoce a zeleninu.

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                                             Didaktická hra s obrázky - ,,Třídění ovoce a zeleniny" - pojmenováváme obrázky, určujeme co, k čemu patří (ovoce x zelenina). Pracovní list - Co se sklízí na podzim.

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                               Artikulační a dechová cvičení - Dechová cvičení - ochlazujeme jablíčko, z rukou uděláme hrstičku a foukáme na jablíčko, výdech s našpulenými rty. Říkanka - Větře větříčku - postupné zesilování a zeslabování hlasu. Rytmizace známých říkanek, určování počtu slabik.

Hudební činnosti                                                                                                                                                 Seznámení s písničkou ,,Schovávaná s jablíčkem." a společný zpěv. Opakování písničky z minulého týdne ,,Není myš jako myš." HPH: Měla babka.  

Pohybové činnosti                                                                                                                                                Pohybové hry -hra na rozvoj hbitosti a rychlosti ,,Sbírej oříšky", pohotová reakce na barevný signál - hra,, Na červená jablíčka a zelené hrušky." Cvičení v gymnastickém centru SK HRADČANY    

                                              


                                                 INTEGROVANÝ BLOK LÉTO,BABÍ LÉTO

                                                                            ZÁŘÍ

                                                POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH SKŘÍTKA RYNA

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

 • rozvíjet u dětí schopnost reagovat na změnu prostředí, poskytnout dětem čas se s ní  vyrovnat, podporovat osobní spokojenost a pohodu dítěte
 • rozvíjet schopnost komunikovat a spolupodílet se na činnostech
 • posilovat sebevědomí a zároveň podporovat pozitivní vnímání ostatních
 • rozvíjet tvořivou fantazii a představivost dětí                                                                                                                        


III. Týden - od 20.9. - 30.9.2021

CÍLE: Rozvíjet pohybové dovednosti při chůzi a zdolávání různých překážek.

Procvičovat jemnou motoriku při výtvarných činnostech, učit se zacházet správně s barvami a štětcem. 

Třídit předměty podle předem daného pravidla, určovat, více , méně.

Umožnit dětem vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti.

KOMUNITNÍ KRUH

Skřítek seznamuje děti s Velkou knihou pohádek, oznamuje dětem další úkol.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra - ,,Skřítek Popleta." - třídění předmětů dle instrukce paní učitelky, porovnávat množství.

Jazykové a literární činnosti

Hry s pohádkou - ,,Uhodni pohádkovou postavu."- dle slovní nápovědy poznat pohádkové postavy ze známých pohádek. ,,Poznáš pohádku podle obrázků?"

Hudební činnosti

Sluchové hádanky -hra -,,Pepíčku pípni." ,,Poznej písničku podle melodie." Zpěv- Knížka pohádková (na melodii Holka modrooká)

Výtvarné a pracovní činnosti

Výroba pohádkového stromu skřítka Ryna - společná práce, zapojení všech dětí.

Pohybové činnosti

Cestou necestou do pohádkové země a zpět - chůze s vyhýbáním, lezením, podlézáním různých překážek.

Pobyt venku -                                                                                                                                   Procvičování obratnosti při lezení na provazové pyramidě na hřišti v parku.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra - ,,Najdi předmět, který leží..... ''procvičování orientace v prostoru herny, třídy atd.

Jazykové a literární činnosti

Hry se slovy - hra ,,Šel skřítek Ryn do městečka a koupil tam...''postupné doplňování slov - slovní řady, počítáme, kolik slov si děti zapamatují.

Tvořivá dramatika

Prožitková hra ,,Cesta plná hádanek.'' - s úvodním dopisem od skřítka na jejímž konci najdou děti kouzelný zvoneček pro pohádkový strom.

Pohybové činnosti

Zdravotní a protahovací cviky, pohybová reakce na zvukový tón(tlesknutí, úder do bubínku) Cvičení ve družstvech s míči, koulení míče daným směrem.

Pobyt venku

Vycházka na Petřín - pozorování změn v přírodě.II. · Týden - od 13.9 - 17.9.2021

CÍLE: Procvičovat jemnou motoriku při práci s papírem.                                                                        Vytvářet u dětí kladný vztah k místu ,kde žijeme.                                                                              Rozvíjet pohybové dovednosti dětí.                                                                                              Seznamovat děti se širším okolím MŠ.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                               Formou hry budeme procvičovat u dětí znalost adresy svého bydliště. Poslech básničky J. Žáčka  ,,Doma."      

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                               Poslech říkanky ,,Kamarád." a společný přednes doprovázený pohybem. Hra - Kdo je můj nejlepší kamarád ?

Hudební činnosti                                                                                                                                                 Seznamujeme se s různými rytmickými nástroji, společně se naučíme písničku ,,Muzikantská rodina."

Výtvarné a pracovní činnosti                                                                                                                               Skládáme čepici pro skřítky podle slovní instrukce učitelky, dokreslíme dle fantazie pastelkami.

Pohybové činnosti                                                                                                                                               Zdravotní a protahovací cviky, cvičení s míčky různých velikostí. Pohybová hra - ,,Na obra a Palečka."

Pobyt venku      

Seznamujeme skřítka s okolím naší školky, hledání vhodného přírodního materiálu na vyrábění pohádkového stromu. 


                                                                                                   


Týden - od 1.9. - 10.9.2021

CÍLERozvíjet komunikační dovednosti formou rozhovoru.

Znát své jméno, příjmení, umět se postarat o své věci.

Seznamovat se a zapamatovat si jména nových kamarádů .

Podněcovat děti k navazování vztahů při hrách.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

KOMUNITNÍ KRUH

Co jsme zažili v létě? Kde jsme byli o prázdninách? Seznamujeme se s novými kamarády, s pravidly soužití ve třídě.

 Poznávací činnosti                                                                                                                                             Učím se orientovat v novém prostředí třída , zahrada. Did.hra - Kde najdu....kam patří .....

Výtvarné činnosti                                                                                                                                               Kreslíme na téma - ,, Zážitky z prázdnin."

 Hudební činnosti                                                                                                                                                 Hra s rytmizací - ,, Jak se jmenuješ?" ,opakování písniček formou hry ,,Pějme píseň dokola."

Dramatické,literární činnosti

,,Přišla k nám na návštěvu sova Jůlinka ,která se bude seznamovat s dětmi formou rozhovoru. Děti jí seznamují se svou třídou ,školkou. Sova Jůlinka děti seznamuje s pohádkovým příběhem.(úvod do projektové celoroční hry.)

Pohybové činnosti                                                                                                                                    Chůze v prostoru s vyhýbáním za vedoucím dítětem. Protahovací a uvolňovací cviky. Napodobujeme  pohyb zvířátek.

Pobyt venku                                                                                                                                         Vycházky v blízkém i širším okolí MŠ, znát pravidla bezpečného přecházení vozovky.