Modrá třída

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.


Téma týdne od 11.1. do 15.1.2021

Paní zima

 • Seznámit děti se základními rysy zimního období. Rozhovor nad obrázkem zimy či pohledem z okna. Nechat děti vyprávět vlastními slovy, jak se od sebe liší jednotlivé roční období a jak charakterizujeme právě zimu (chladné počasí, sníh, námraza)
 • Rozvoj slovní zásoby, nácvik básně se zimní tématikou - Sněhulák
 • Mačkání papíru do tvaru sněhové koule - provádění cviků (hod do dálky, hod na cíl, vyhazování do vzduchu spojené s tleskáním, kutálení kolem překážky, atd.)
 • Rozvoj jemné motoriky - výtvarná činnost - ,,Sněhulák" - zmačkaný papír rozstříháme na malé kousky a postupně nalepíme na barevný papír ve do tvaru sněhuláka. Děti určitě poznají, co mu chybí a dokreslí pastelkami podle své fantazie (hrnec, mrkev, knoflíky,..)
 • Pracovní listy - ,,Rukavice" a ,,Zimní období"

Všechny Vaše výtvory a pracovní listy přineste do školky, budeme si o nich povídat a navážeme na ně.Téma týdne od 4.1. do 8.1.2021

K+M+B 2021

Cíle:

 • Vytvářet bezpečné prostředí při zimních aktivitách chránit zdraví své i druhých
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádů, rodině
 • Rozvoj slovní zásoby při samostatném slovním projevu
 • Označit jevy a jejich vliv na počasí

Nabídka činností:

 • Individuální i skupinová konverzace na téma ,,Vánoce u nás doma" - jak děti trávily Vánoce a s kým, jaké dostaly dárky, co se jim nejvíce líbilo
 • Povídání si o tom, jaké oblečení nosíme v zimě, abychom nebyli nemocní a přiřazování oblečení ke správnému ročnímu období
 • Četba a rozbor příběhu ,,Tři králové" spojena se zpěvem písničky
 • Výtvarná činnost - Tři králové - stříhání, lepení a vybarvování suchou temperou
 • Pracovní list ,,Malý - velký" - zimní vločky
 • Pohybová činnost - pohybová hra ,,Dva mrazy" - procvičovat běh s vyhýbáním, prostorovou orientaci, pohotovost

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ - poučení o bezpečnosti při zimních hrách
 • Návštěva kapucínského kláštera - tradiční Betlém
 • Pozorování vody při zamrzání a tání

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Volná hra dětí s dárky od Ježíška

Téma týdne od 30.11. do 4.12.2020

Advent přichází
Za dveřmi je Mikuláš

Cíle:

 • Seznamovat děti s lidovými tradicemi
 • Vytvářet společný zážitek při návštěvě čerta, Mikuláše a anděla (rozlišovat dobro a zlo)
 • Seznamovat se s
 • Mikulášskými a vánočními písničkami a básničkami
 • Zapamatovat si krátký text andělské básničky
 • Protažení jednotlivých svalových oblastí (napodobovat předvedený cvik)

Nabídka činností:

 • Společná konverzace a samostatný mluvený projev na téma ,,Advent přichází" - přiblížení vánočních tradic a zvyků v tomto období
 • Jak se mění počasí, krátí se den, prodlužuje se noc a přichází zima (sv. Barbora, ,,Lucie noci upije")
 • Práce s knihou - prohlížení, poslouchání příběhů a převyprávění děje - Vánoční příběh
 • Navodit pocit radosti z prožití splnit přání druhému - připravit překvapení pro své nejbližší - výroba dárečků (průběžně)
 • Výroba čertů. Andílků, sušení křížal, zdobení perníčků, výroba přáníček,...
 • Rozvoj řečového projevu, nácvik vánočních a zimních básní, koled, písní
 • Rozhovory vedené učitelkou - navést děti k samostatnému vyjádření své myšlenky a přání v tomto adventním čase

Téma týdne od 2.11. do 20.11.2020

Na návštěvě v lese

Cíle:

 • Získání povědomí o nepříznivém vlivu člověka na přírodu a znát možnosti náprav v rámci vlastních možností
 • Vytvářet pozitivní vztah k přírodě
 • Rozvoj kooperativních dovedností a prohlubování kamarádství mezi dětmi při společné práci
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti a estetického vnímání
 • Zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky při stříhání, lepení a modelování
 • Podpora dětského přátelství a tolerance k ostatním kamarádům ve třídě

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu,, Podzimní les"- společná konverzace a popis obrazového materiálu ,,Les" - jaká zvířata žijí v lese, jak vypadají a čím se živí. Co dělají jednotlivá zvířata na podzim a kdo se o ně stará v zimě i po celý rok. Co v lese roste (stromy, keře, houby...), jak nám jsou tyto rostliny prospěšné a některé i nebezpečné.
 • Společná stavba dětí,, Les" (komunikace, rozdělení rolí - všichni jsou důležití)
 • Výtvarná činnost -,, Náš les" - práce všech dětí na velký papír - kresba tuší a vodovými barvami
 • Učení básniček a písniček s tématikou lesa
 • Rozvoj hrubé motoriky při cvičení motivované chůzí po lese (skoky, běh, přelézání překážek) a pohybové hře,, Na jelena"
 • Pracovní list,, Kolik je kde..."

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt ba hřišti Pohořelec spojený s pozorováním přírody a sběrem podzimních plodů

Odpolední činnosti:

 • Skupinové či individuální hry u stolečku na rozvoj paměti a logického myšlení
 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Samostatná práce pod vedením učitelky s rámečky Piccolo na téma,, Lesní zvířátka"

Téma týdne od 12.10. do 23.10.2020

Podzimní počasí a zdraví

Cíle:

 • Spontánně se zapojovat do rozhovoru, vyprávět o svých zážitcích a zkušenostech s počasím a podzimem
 • Vytvářet povědomí o pohybu na zdravém vzduchu, rozvíjet pohyb podle fantazie
 • Dodržovat pravidla při pohybových hrách
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Ovládání pohybového aparátu a rozvoj všech smyslů
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádům, rodině

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu ,,Moje zdraví" - společná konverzace za pomoci obrazového materiálu - povídání o lékařích, zdraví a nemoci, jak předcházíme nemocím a co děláme, když už nemocní jsme, námětová hra - na lékaře, v lékárně
 • Rozhovor o počasí - prší a fouká vítr, jak se - využívá větru a deště, co dokáže vítr, vánek, vichřice. Změny počasí mění tvář země.
 • Seznámení s písní ,,Ať si prší" - vystihnout rytmus jemné tleskání jednou rukou na hřbet druhé ruky
 • Pracovní list ,,Deštníky"
 • Učení básničky ,,Vítr"
 • Hudebně pohybová hra ,,Hlava, ramena, palce" - umět pojmenovat a procvičit všechny části svého těla
 • Prohlížení encyklopedií a obrazového materiálu souvisejících s tématem

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt na hřišti Pohořelec spojený s pozorováním přírody a měnícího se počasí

Odpolední činnosti:

 • Skupinové či individuální hry u stolečku na rozvoj paměti a logického myšlení
 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Společná hra na rozvoj paměti a zraku ,,Lišky"

Práce s předškoláky:

 • Pracovní list ,,Zdravé tělo"
 • Stolní hra ,,Lidské tělo"

Básnička o podzimním listí

Listí žloutne, dolů padá,

Podzim já mám tuze ráda.

Jak se krásně vybarvuje,

Nevadí, že zima mi je.

Zlatá, žlutá, červená,

tyhle barvy listí má.

Zelené už skoro není,

Dennodenně barvu mění.

Nakonec však opadá,

I listí svůj konec má.

Z listí jsou teď závěje,

to proto, že podzim je.


Téma týdne od 21.9. do 9.10.2020

Podzim přichází

Cíle:

 • Prohlubovat poznatky dětí o podzimních změnách v přírodě
 • Podpořit vztah k přírodě kolem nás
 • Umět poznat a pojmenovat některé neovocné stromy
 • Rozlišit tvar, velikost a počet (listy a předměty)
 • Vést děti k samostatné práci s přírodním materiálem
 • Ovládání pohybového aparátu rozvoj všech smyslů

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu ,,Podzim už je tu" - společná konverzace za pomoci obrazového materiálu - podzimní barvy, jak se chová příroda v tomto ročním období a jak se liší od ostatních ročních období, co dělají zvířátka a proč?, jak můžeme pomáhat přírodě my.
 • Sběr listů a dalších přírodnin - lisování, rozlišování velikostí listů (malý, velký, největší), jejich tvarů (oválný, srdcovitý, dlaňovitý, vejčitý) a množství (počítání, určování pořadí)
 • Výtvarná činnost - práce s přírodním materiálem - obkreslování listů, obtiskování listů natřených barvou, navlékání nasbíraných listů na podzimní věnec
 • Logopedická cvičení, procvičování mluvidel - nácvik básničky ,,Podzimní listí", dbát na správný přednes a artikulaci, vytleskání slabik, rozdělování slov, určování prvního a posledního písmene ve slově
 • Rozhovor o počasí - prší, fouká vítr, jak se využívá větru a deště, co dokáže vítr, vánek a vichřice, jaké máme počasí?
 • Hudebně pohybová hra ,,Hlava, ramena"- umět pojmenovat všechny části svého těla, procvičování plazení po lavičce a přitahování soupeř sunem, orientace v prostoru

Pobyt venku

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt v parku Pohořelec spojený s pozorování změn v přírodě a počasí, sběr přírodnin

Odpolední činnosti

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Společná hra na rozvoj paměti a zraku ,,Lišky"
 • Pobyt na zahradě MŠ

Téma týdne od 7.9. do 18.9.2020

Moji kamarádi, já a moje rodina

Cíle:

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby si neubližovaly
 • Bezpečně poznat svoji značku, značku kamaráda jeho jméno a příjmení
 • Upevňovat hygienické a společenské návyky
 • Uposlechnout pokyny učitelky, dodržovat domluvená pravidla ve školce
 • Rozvíjet výtvarný a řečový projev
 • Umět chodit v řadě za sebou, ve dvojicích, postřeh, změna tempa
 • Podporovat spontánní běh ve volném prostoru

Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije

Uvědomovat si význam rodiny pro sebe, její členy (jména, počet, vztahy)

Malbou vyjádřit citový vztah k rodině

Podporovat trpělivost a soustředění

Vést děti ke společné práci

Upevňování kladných vztahů mezi dětmi při hrách a průběžně během celého pobytu v MŠ

Rozehrání hry s pomocí učitelky, pokusit se déle vydržet u jedné hračky, přibrat k sobě kamaráda, nehádat se o hračku, hračku po skončení hry uložit.

Rozvíjení citových vztahů mezi dětmi, učitelkou a zaměstnanci školy.

,,Kdo pak se mnou pojede?" - poznávání své značky, dětí reagují na vyvolání, volají své kamarády podle značky a jména a příjmení

Rozvíjíme řečový projev, slovní zásobu, postřeh, procvičování mluvidel, logopedická cvičení

Opakování písně s rytmizací ,,Když jsi mezi kamarády"

Opakování a procvičování - synonyma a homonyma

Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem, písničky z pohádek, cvičení se šátky, míčky, molitanové kostky, padák, další možné obměny a variace cvičení s náčiním a nářadím

Běh v kruhu, pokusit se nevrážet do kamaráda, na povel změna směru, na znamení utvořit dvojice, překážková dráha

Pohybové hry na rozvoj postřehu a orientace ve volném prostoru

Práce s knihou a obrazovým materiálem, v klidu vyslechnout krátký text, soustředit se , udržet pozornost, umět převyprávět text, umět dovyprávět text, vymyslet příběh podle obrázku a bez ostychu převyprávět, pokusit se o výtvarné ztvárnění textu, cvičení paměti a myšlení (hádanky)

Společná konverzace na téma ,,Já a moje rodina" její funkce v mém životě, členové a jejich zastání v rodině, jména, počet (předmatem. vnímání), pokusit se výtvarně zachytit (důraz na části lidské postavy)

Zdokonalovat techniku stříhání, práce s barvou, jemná motorika

Graf. list na uvolnění ruky, předškoláci prac. list - rozvíjení matemat. Cítění, pozornosti, logického myšlení, přesnosti, orientace v prostoru, barvy

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, zahrada,
 • Poznávání okolí - Nový Svět, Loreta, Pražský hrad, Nerudova ulice

Odpolední činnosti:

 • Volné hry dětí, zahrada, hyg. návyky, sebeovládání posilování kladných vztahů mezi dětmi a učitelkou, opakování a procvičování dopoledních činností

Téma týdne od 1.9. do 4.9.2020

Po prázdninách ve školce

Cíle:

 • Seznámit děti s prostředím školky
 • Navázat kontakt s učitelkou a novým kolektivem třídy
 • Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí
 • Rozvoj dětských přátelství
 • Procvičit řečové schopnosti
 • Společné stanovení pravidel soužití ve třídě

Nabídka činností:

 • Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy, upevňování sociálních vazeb mezi dětmi
 • Individuálním přístupem podnítit zájem dětí, začlenit se do hry, povzbuzení dětí, pomoci dětem v základních činnostech během dne
 • Posilovat a prohlubovat přirozené citové vztahy dítěte k učitelkám a ostatním zaměstnancům MŠ
 • Zpříjemnit dětem rozloučení s rodiči
 • Rozvíjet schopnost soustředěné pozornosti k určité činnosti (při hrách, sebeobsluze)
 • Osvojení si jednoduchých pracovních sebeoblužných činností (péče o sebe, o své věci a pořádek ve třídě)
 • Individuální rozhovory s dětmi, společná konverzace na téma ,,Jak jsem prožil prázdniny" - kresba pastelkou, tuší a barvou

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ - bezpečnost při všech činnostech

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Pobyt na zahradě