4. Sovičky

Sovičky jsou třída plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.

Milí rodiče a milé děti,                                                                                                                                        vítáme vás po prázdninách na stránkách naší třídy Soviček. Letos jsme si pro vás připravili celoroční projektovou hru s názvem - ,,Putování pohádkovou zemí za kouzelným zvonečkem." Putováním nás bude celý rok provázet skřítek Ryn a jeho kamarádka moudrá sova Jůlinka. Věříme, že si s nimi užijeme nejen spoustu legrace a zábavy, ale také získáte hodně nových dovedností a znalostí.                                                              LEDEN

                                                                   VRÁNA A LIŠKA

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

Posilovat sebevědomí dětí, radost ze zvládnuté činnosti a dokončení daného úkolu.            Podporovat rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky, upevňovat koordinaci ruky a oka.                        Vést děti k ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, rozpoznávat nevhodné chování. 


                                                          I.TÝDEN - OD 10.1. - 14.1.

CÍLE: Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.

Vytvářet povědomí o přírodním prostředí a jeho proměnách.

Rozvoj pohybových dovedností a fyzické zdatnosti.

Rozvíjet zrakovou paměť a prostorovou orientaci (pod, nad ...)   

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra s obrázky ,,ROČNÍ OBDOBÍ." -vyhledáváme obrázky se zimní tématikou, typické znaky zimního ročního období.

Jazykové a literární činnosti

Poslech bajky ,,VRÁNA A LIŠKA." - pomocí otázek k textu si zopakujeme děj bajky, vysvětlíme si jaké plyne z této bajky poučení. 

Hudební činnosti

Jak zpívají vrány - napodobujeme krákoravý hlas vrány na úryvky známých melodií, zkusíme si napodobit hlasy i jiných ptáčků. Seznámení s novou písničkou ,, KOS A VRÁNA."    

Výtvarné a pracovní činnosti

Vrána k vráně sedá - vyrábíme z papíru vrány na jejich společný strom. Kombinací různých výtvarných technik, procvičujeme jemnou motoriku.   

                                                                                           

                                                        KRÁSNÉ VÁNOCE
                                             A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2022

     VÁM PŘEJÍ PANÍ ŘEDITELKA,

                                                                    IVA , DENISA A PETRA.   


 

                                                                PROSINEC

                           O VÁNOCÍCH, KTERÉ NECHTĚLY BÝT.

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

 • Pomocí pohádkového příběhu probouzet v dětech cit, ohleduplnost, snahu pomoci slabším, pocit radosti při obdarování někoho blízkého.
 • Vhodnou formou přiměřenou dětskému věku předávat kulturní dědictví, jeho hodnoty a tradice.              
 • Vést děti k vyjádření svých pocitů, myšlenek a přání. 
 • Umožnit dětem naplno prožívat vánoční atmosféru.

                                                  TÝDEN OD 29.11. - 23.12. 2021

CÍLE: Seznamovat děti s lidovými zvyky a pranostikami, které se váží k předvánočnímu období.                Seznamování dětí s tradicemi blížících se vánočních svátků.                                                                        Vést děti k výraznému přednesu básní a říkadel s důrazem na správnou výslovnost.                                  Kultivovaně a procítěně přednášet básně se zimní a vánoční tématikou.                                                   Na základě napodobování zpívat procítěně a přiměřeně nahlas.                                                                  Učit se vyjádřit charakter písně různými výrazovými prostředky, sladit pohyb s hudbou.                            Protažení jednotlivých svalových oblastí, napodobovat předvedený cvik.                               Seznamování s dalšími lidovými tradicemi, vážící se k adventnímu období.(sv. Barborka sv. Mikuláš)        Rozvíjení pracovních dovedností a zacházení s různým materiálem, procvičování drobných  manipulačních činností.                                                                                                                                      Učit děti využívat svoji fantazii a představivost při práci s různým materiálem.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

-povídání se skřítkem o adventním období, upevňování znalostí - pojem ,,advent"

- co znamená, jaké je to období

- jaké tradice se pojí s tímto období (svátek Barborky, Mikuláš a další)

- co víme o Mikulášovi a čertech, jak se čertovi ještě říká, není čert jako čert

- hledáme slova a slovní spojení s čertovskou tématikou

- společně si vyzkoušíme některé lidové zvyky a tradice (krájení jablíčka)zahrajeme si hru Kdo má stříbrný oříšek, Ozvi se mi pes

-zahrajeme si hru ve které si procvičíme jeden z poznávacích smyslů (chuť)

-pomocí chutě a vůně budeme rozeznávat, co je sladké, slané, kyselé     

Jazykové a literární činnosti

  -rytmizace lidových pranostik a říkadel hrou na tělo, zvukomalebnými předměty. (Na svatého Ondřeje pije skřivan z koleje, Lucie noci upije, na svatou Barborku saně do dvorku)

-poslech veršů,, Bum, bum, ratata. Pekelná hra se židlemi

-rytmizace veršů různými nástroji a zvukově znějícími předměty

-poslech a přednes vánoční poezie, doplňování rýmu, pantomimické znázornění obsahu říkanky Štědrý den, zvukomalebný doprovod plastovými lahvemi s vodou básně Kaprovo vánoční rozjímání

 - poslech vánočního pohádkového příběhu a rozhovor o vyslechnutém příběhu, společně nezamyslíme nad tím, co nám příběh sděluje. Dále si budeme povídat o tom ,co pro nás vánoční svátky znamenají a jak je prožíváme

Hudební činnosti                                                    

 -tvořivé kombinování pěveckých činností se scénickým provedením písní -seznámení a společný nácvik nové písničky Prosinec, zpívat procítěně se správnou dynamikou

- pokusíme se s dětmi o netradiční zvukomalebný doprovod koledy Štědrý večer nastal. Seznámení s novou vánoční koledou ,,Při vánoci dlouhé noci."

- zpívání písniček s doprovodem rytmických nástrojů, vybrat vhodný doprovod a dbát na správný rytmus, písničky s vánoční tématikou, poslech a zpěv známých koled   

 Výtvarné a pracovní činnosti

-práce s různými druhy barevného papíru, skládání podle slovní instrukce učitelky -vyrábíme Mikuláše, anděla ,čerta

-střihání podle předkreslených tvarů, dbát na pečlivost a přesnost nalepování

-na určené místo na barevné ploše. Při práci s lepidlem používat přiměřené množství, dbát na čistotu práce -vánoční přáníčko

- společně s dětmi budeme vyrábět vánoční dárečky pro své blízké, při práci s barvami a dalším dekoračním materiálem dbát na pečlivost a čistotu práce - -pomocí barevných papírů a dalších druhů dekoračního materiálu si budeme vyrábět andílka     

,, JAK TO CHODÍ O VÁNOCÍCH,ANEB VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ."

Společně si vyzkoušíme některé lidové zvyky a tradice (krájení jablíčka) zahrajeme si hru Kdo má zlatý oříšek, Ozvi se mi pes.                                    

.                                                                            

              

  LISTOPAD

                                                       DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

 ZÁMĚR   Naším záměrem bude:

 • Rozvíjet schopnost přemýšlet a samostatně se rozhodovat.
 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí.
 • Vést děti k rozlišování vhodného a nevhodného chování.
 • Učit děti spolupracovat ve skupině.
 • Prostřednictvím hlavních hrdinů poskytovat dětem možnost poznávat vztahy mezi lidmi.

                                                        I.TÝDEN OD 1.11. - 5.11.2021

CÍLE: Rozvíjet souvislé vyjadřování, zvyšovat nároky na samostatnost, mluvit v celých větách.

Zařazovat cviky pro získání správných návyků pro přímé držení těla.

Rozšiřovat a upevňovat poznatky o podzimní přírodě a jejích proměnách.

Formou přímého pozorování vést děti k vnímání měnících se barev v přírodě na podzim.

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

  Tvořivá dramatika

Prožitková hra ,,Podzimní cesta za kouzelným zvonečkem.'' - s dopisem od skřítka, na jejímž konci najdou děti další zvoneček pro pohádkový strom.

Jazykové a literární činnosti

Poslech pohádky ,,Dlouhý ,Široký a Bystrozraký." - pomocí otázek ověřit u dětí schopnost porozumění textu.

Pohybové činnosti

Řízené i spontánní pohybové činnosti - cvičíme s hudbou, pohotová reakce na barevný signál.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra - ,,Pojmenuj předměty na obrázku a popiš, k čemu je používáme." Poznáš na obrázku, co do pohádky nepatří ?

Hudební činnosti

Opakování písniček s podzimní tématikou s doprovodem na rytmické nástroje. Pohybová improvizace se šátky motivovaná padajícím listím na podzim, které jsme pozorovali na vycházce - tanec podzimního listí.

.                                                                                                     


                                           II.TÝDEN OD 8.11. - 12.11.2021

CÍLE: Rozvíjet vyjadřovací schopnosti, posilovat dětskou zvídavost i radost z poznávání.

          Vést k úmyslnému zapamatování slyšeného veršovaného textu, rytmizace textu nebo jeho                  části.                                                                                                                                                                      Vést děti k osvojování si věku přiměřených praktických dovedností a návyků.                                          Procvičovat běh a pohotovou reakci na barevný signál.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti

 • Rozdíl listnatý strom v lese a na zahradě
 • výklad doplněný o obrázky pro lepší představu
 • všímáme si plodů (zahrada=pro lidi, les=pro zvířátka)
 • ukázka kaštanu, ořechu, žaludu, šípku

hra ,,Co najdeme v lese? "

Jazykové a literární činnosti

Rytmizace říkanek s podzimní tématikou, poslech a společný přednes básničky ,,Jak se podzim raduje."

 • Hra ,,Na vítr" děti tančí se šátky - vyjadřují pohybem říkanku

Pohybové činnosti

Řízené i spontánní pohybové činnosti - procvičovat pohotovou reakci na barevný signál.

Hudební činnosti

Opakování písničky ,,Když kaštany padají."-procvičovat zpěv ve skupině i sólově.

Výtvarné a pracovní činnosti

Podzimní barevná paleta - pomocí otisku listů vytváříme podzimní obrázek na téma podzim za oknem.                                           III.TÝDEN - OD 15.11. - 19.11.2021

CÍLE: Procvičovat smysl pro rytmus , zpěv ve skupině i jednotlivě.

Rozvíjet souvislé vyjadřování, zvyšovat nároky na samostatnost, mluvit v celých větách.

Procvičovat a upevňovat získané dovednosti a poznatky.

Pomocí vytleskávání určovat počet slabik.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Jazykové a literární činnosti

Artikulační a dechová cvičení, gymnastika mluvidel v rámci programu logopedické prevence. 

Určování počtu slabik ve slově (černokněžník, perla)

Výtvarné a pracovní činnosti

Podzim za oknem - pokračování ve výtvarné činnosti z minulého týdne.

Hudební činnosti

Seznamování s dalšími rytmickými nástroji, procvičovat smysl pro rytmus při rytmickém doprovodu 

známých písní.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra ,,Počítání se zvířátky."- nejdříve si zopakujeme s dětmi ,čím se živí zvířátka v lese. Poté děti pracují dle pokynů učitelky a přiřazují určitý počet plodů k různým zvířatům.

.


                                         IV. TÝDEN OD 22.11. - 26.11.2021

CÍLE: Rozvíjet uvědomění si vlastního těla, podporovat pohybové dovednosti.

Seznamovat s charakteristickými rysy podzimního počasí a učit děti, chránit se před jeho nepříznivými vlivy.

Rozvíjet vyjadřovací schopnosti, posilovat dětskou zvídavost i radost z poznávání.

Rozvíjet kamarádské vztahy , motivovat děti k ochotě a snaze pomáhat druhému.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                    Seznamujeme se s počasím na podzim - mlha ,vítr ,déšť ,co si v podzimním počasí oblékáme, jak se můžeme před nepříznivým počasím ochránit. Prožitková hra - ,,Koho schovám pod svůj deštník."

Jazykové a literární činnosti

Poslech pohádkového příběhu, pomocí vhodně zvolených otázek si společně zopakovat stručně děj slyšného příběhu. Vést děti k souvislému vyjadřování v celých větách.

Pohybové činnosti

Pohybová hra - Na větrného krále. Na podzimní mlhu.

Hudební činnosti

Hudební hádanky - poznáváme název písničky podle krátkého úryvku. Seznamujeme se s novou písničkou ,,Deštík.,"

Tvořivá dramatika

Prožitková hra se skřítkem Rynem motivovaná hledáním kouzelného zvonečku.


INTEGROVANÝ BLOK PODZIM

ŘÍJEN

                                                              MYŠ POLNÍ A MYŠ DOMÁCÍ                                                                 ZÁMĚR                                                           

Naším záměrem bude:

 • motivovat děti k aktivnímu poznávání, zájmu poznávat nové a objevovat neznámé
 • vést děti k soudržnosti, porozumění, respektovat a být respektován
 • rozvíjet vzájemnou spolupráci, společně se podílet na činnostech

                               I.TÝDEN OD 4.10. - 8.10.

CÍLE: Rozvíjení pohybových dovedností, koordinace pohybu.

Rozvíjení schopnosti porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh.

Upevňovaní základních hudebních dovedností vokálních instrumentálních.

Orientovat se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

KOMUNITNÍ KRUH

Povídání se skřítkem o podzimní přírodě -hlavní znaky podzimu.

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                                            Did. hra ,, Co najdeš ve spíži dole..."- procvičujeme prostorové pojmy nahoře, dole, uprostřed.

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                                Poslech pohádky ,,Myš polní a myš domácí ."pozorně sledovat děj . Podle obrázků příběh převyprávět.

Hudební činnosti                                                                                                                                                 Rytmizace krátkých říkadel hrou na tělo (Myší říkadlo). Seznámení a společný zpěv nové písničky ,,Není myš jako myš."

Výtvarné a pracovní činnosti                                                                                                                               Práce s papírem - skládání ,lepení, dokreslování detailů. Vyrábění zvířecí postavičky.


                                       II. TÝDEN OD 11.10. - 15.10.

CÍLE: Osvojování nových poznatků o světě, přírodě a počasí na podzim.

Procvičovat komunikativní dovednosti verbální i neverbální.

Rozvíjet pozornost a paměť.

Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování hrubé i jemné 

NABÍDKA ČINNOSTÍ

KOMUNITNÍ KRUH                                                                                                                                               Rozhovor se skřítkem ,co jsme o víkendu zažili. Navážeme na pohádku z minulého týdne - co našli myšky ve spíži ,jaké známe ovoce a zeleninu.

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                                             Didaktická hra s obrázky - ,,Třídění ovoce a zeleniny" - pojmenováváme obrázky, určujeme co, k čemu patří (ovoce x zelenina). Pracovní list - Co se sklízí na podzim.

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                               Artikulační a dechová cvičení - Dechová cvičení - ochlazujeme jablíčko, z rukou uděláme hrstičku a foukáme na jablíčko, výdech s našpulenými rty. Říkanka - Větře větříčku - postupné zesilování a zeslabování hlasu. Rytmizace známých říkanek, určování počtu slabik.

Hudební činnosti                                                                                                                                                 Seznámení s písničkou ,,Schovávaná s jablíčkem." a společný zpěv. Opakování písničky z minulého týdne ,,Není myš jako myš." HPH: Měla babka.  

Pohybové činnosti                                                                                                                                                Pohybové hry -hra na rozvoj hbitosti a rychlosti ,,Sbírej oříšky", pohotová reakce na barevný signál - hra,, Na červená jablíčka a zelené hrušky." Cvičení v gymnastickém centru SK HRADČANY    

                                              


                                                 INTEGROVANÝ BLOK LÉTO,BABÍ LÉTO

                                                                            ZÁŘÍ

                                                POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH SKŘÍTKA RYNA

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

 • rozvíjet u dětí schopnost reagovat na změnu prostředí, poskytnout dětem čas se s ní  vyrovnat, podporovat osobní spokojenost a pohodu dítěte
 • rozvíjet schopnost komunikovat a spolupodílet se na činnostech
 • posilovat sebevědomí a zároveň podporovat pozitivní vnímání ostatních
 • rozvíjet tvořivou fantazii a představivost dětí                                                                                                                        


III. Týden - od 20.9. - 30.9.2021

CÍLE: Rozvíjet pohybové dovednosti při chůzi a zdolávání různých překážek.

Procvičovat jemnou motoriku při výtvarných činnostech, učit se zacházet správně s barvami a štětcem. 

Třídit předměty podle předem daného pravidla, určovat, více , méně.

Umožnit dětem vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti.

KOMUNITNÍ KRUH

Skřítek seznamuje děti s Velkou knihou pohádek, oznamuje dětem další úkol.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra - ,,Skřítek Popleta." - třídění předmětů dle instrukce paní učitelky, porovnávat množství.

Jazykové a literární činnosti

Hry s pohádkou - ,,Uhodni pohádkovou postavu."- dle slovní nápovědy poznat pohádkové postavy ze známých pohádek. ,,Poznáš pohádku podle obrázků?"

Hudební činnosti

Sluchové hádanky -hra -,,Pepíčku pípni." ,,Poznej písničku podle melodie." Zpěv- Knížka pohádková (na melodii Holka modrooká)

Výtvarné a pracovní činnosti

Výroba pohádkového stromu skřítka Ryna - společná práce, zapojení všech dětí.

Pohybové činnosti

Cestou necestou do pohádkové země a zpět - chůze s vyhýbáním, lezením, podlézáním různých překážek.

Pobyt venku -                                                                                                                                   Procvičování obratnosti při lezení na provazové pyramidě na hřišti v parku.

Poznávací a předmatematické činnosti

Didaktická hra - ,,Najdi předmět, který leží..... ''procvičování orientace v prostoru herny, třídy atd.

Jazykové a literární činnosti

Hry se slovy - hra ,,Šel skřítek Ryn do městečka a koupil tam...''postupné doplňování slov - slovní řady, počítáme, kolik slov si děti zapamatují.

Tvořivá dramatika

Prožitková hra ,,Cesta plná hádanek.'' - s úvodním dopisem od skřítka na jejímž konci najdou děti kouzelný zvoneček pro pohádkový strom.

Pohybové činnosti

Zdravotní a protahovací cviky, pohybová reakce na zvukový tón(tlesknutí, úder do bubínku) Cvičení ve družstvech s míči, koulení míče daným směrem.

Pobyt venku

Vycházka na Petřín - pozorování změn v přírodě.II. · Týden - od 13.9 - 17.9.2021

CÍLE: Procvičovat jemnou motoriku při práci s papírem.                                                                        Vytvářet u dětí kladný vztah k místu ,kde žijeme.                                                                              Rozvíjet pohybové dovednosti dětí.                                                                                              Seznamovat děti se širším okolím MŠ.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                               Formou hry budeme procvičovat u dětí znalost adresy svého bydliště. Poslech básničky J. Žáčka  ,,Doma."      

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                               Poslech říkanky ,,Kamarád." a společný přednes doprovázený pohybem. Hra - Kdo je můj nejlepší kamarád ?

Hudební činnosti                                                                                                                                                 Seznamujeme se s různými rytmickými nástroji, společně se naučíme písničku ,,Muzikantská rodina."

Výtvarné a pracovní činnosti                                                                                                                               Skládáme čepici pro skřítky podle slovní instrukce učitelky, dokreslíme dle fantazie pastelkami.

Pohybové činnosti                                                                                                                                               Zdravotní a protahovací cviky, cvičení s míčky různých velikostí. Pohybová hra - ,,Na obra a Palečka."

Pobyt venku      

Seznamujeme skřítka s okolím naší školky, hledání vhodného přírodního materiálu na vyrábění pohádkového stromu. 


                                                                                                   


Týden - od 1.9. - 10.9.2021

CÍLERozvíjet komunikační dovednosti formou rozhovoru.

Znát své jméno, příjmení, umět se postarat o své věci.

Seznamovat se a zapamatovat si jména nových kamarádů .

Podněcovat děti k navazování vztahů při hrách.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

KOMUNITNÍ KRUH

Co jsme zažili v létě? Kde jsme byli o prázdninách? Seznamujeme se s novými kamarády, s pravidly soužití ve třídě.

 Poznávací činnosti                                                                                                                                             Učím se orientovat v novém prostředí třída , zahrada. Did.hra - Kde najdu....kam patří .....

Výtvarné činnosti                                                                                                                                               Kreslíme na téma - ,, Zážitky z prázdnin."

 Hudební činnosti                                                                                                                                                 Hra s rytmizací - ,, Jak se jmenuješ?" ,opakování písniček formou hry ,,Pějme píseň dokola."

Dramatické,literární činnosti

,,Přišla k nám na návštěvu sova Jůlinka ,která se bude seznamovat s dětmi formou rozhovoru. Děti jí seznamují se svou třídou ,školkou. Sova Jůlinka děti seznamuje s pohádkovým příběhem.(úvod do projektové celoroční hry.)

Pohybové činnosti                                                                                                                                    Chůze v prostoru s vyhýbáním za vedoucím dítětem. Protahovací a uvolňovací cviky. Napodobujeme  pohyb zvířátek.

Pobyt venku                                                                                                                                         Vycházky v blízkém i širším okolí MŠ, znát pravidla bezpečného přecházení vozovky.