4. Sovičky

Sovičky jsou třída plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.

Milí rodiče a milé děti,                                                                                                                                        vítáme vás po prázdninách na stránkách naší třídy Soviček. Letos jsme si pro vás připravili celoroční projektovou hru s názvem - ,,Putování pohádkovou zemí za kouzelným zvonečkem." Putováním nás bude celý rok provázet skřítek Ryn a jeho kamarádka moudrá sova Jůlinka. Věříme, že si s nimi užijeme nejen spoustu legrace a zábavy, ale také získáte hodně nových dovedností a znalostí.
                                                 INTEGROVANÝ BLOK LÉTO,BABÍ LÉTO

                                                                            ZÁŘÍ

                                                POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH SKŘÍTKA RYNA

ZÁMĚR:

Naším záměrem bude:

  • rozvíjet u dětí schopnost reagovat na změnu prostředí, poskytnout dětem čas se s ní  vyrovnat, podporovat osobní spokojenost a pohodu dítěte
  • rozvíjet schopnost komunikovat a spolupodílet se na činnostech
  • posilovat sebevědomí a zároveň podporovat pozitivní vnímání ostatních
  • rozvíjet tvořivou fantazii a představivost dětí                                                                                                                        II. · Týden - od 13.9 - 17.9.2021

CÍLE: Procvičovat jemnou motoriku při práci s papírem.                                                                        Vytvářet u dětí kladný vztah k místu ,kde žijeme.                                                                              Rozvíjet pohybové dovednosti dětí.                                                                                              Seznamovat děti se širším okolím MŠ.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Poznávací a předmatematické činnosti                                                                                               Formou hry budeme procvičovat u dětí znalost adresy svého bydliště. Poslech básničky J. Žáčka  ,,Doma."      

Jazykové a literární činnosti                                                                                                                               Poslech říkanky ,,Kamarád." a společný přednes doprovázený pohybem. Hra - Kdo je můj nejlepší kamarád ?

Hudební činnosti                                                                                                                                                 Seznamujeme se s různými rytmickými nástroji, společně se naučíme písničku ,,Muzikantská rodina."

Výtvarné a pracovní činnosti                                                                                                                               Skládáme čepici pro skřítky podle slovní instrukce učitelky, dokreslíme dle fantazie pastelkami.

Pohybové činnosti                                                                                                                                               Zdravotní a protahovací cviky, cvičení s míčky různých velikostí. Pohybová hra - ,,Na obra a Palečka."

Pobyt venku      

Seznamujeme skřítka s okolím naší školky, hledání vhodného přírodního materiálu na vyrábění pohádkového stromu. 


                                                                                                   


Týden - od 1.9. - 10.9.2021

CÍLERozvíjet komunikační dovednosti formou rozhovoru.

Znát své jméno, příjmení, umět se postarat o své věci.

Seznamovat se a zapamatovat si jména nových kamarádů .

Podněcovat děti k navazování vztahů při hrách.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

KOMUNITNÍ KRUH

Co jsme zažili v létě? Kde jsme byli o prázdninách? Seznamujeme se s novými kamarády, s pravidly soužití ve třídě.

 Poznávací činnosti                                                                                                                                             Učím se orientovat v novém prostředí třída , zahrada. Did.hra - Kde najdu....kam patří .....

Výtvarné činnosti                                                                                                                                               Kreslíme na téma - ,, Zážitky z prázdnin."

 Hudební činnosti                                                                                                                                                 Hra s rytmizací - ,, Jak se jmenuješ?" ,opakování písniček formou hry ,,Pějme píseň dokola."

Dramatické,literární činnosti

,,Přišla k nám na návštěvu sova Jůlinka ,která se bude seznamovat s dětmi formou rozhovoru. Děti jí seznamují se svou třídou ,školkou. Sova Jůlinka děti seznamuje s pohádkovým příběhem.(úvod do projektové celoroční hry.)

Pohybové činnosti                                                                                                                                    Chůze v prostoru s vyhýbáním za vedoucím dítětem. Protahovací a uvolňovací cviky. Napodobujeme  pohyb zvířátek.

Pobyt venku                                                                                                                                         Vycházky v blízkém i širším okolí MŠ, znát pravidla bezpečného přecházení vozovky.