1. Mravenečci

Mravenečci jsou třídou nejmenších dětí. Naší snahou je dětem vytvořit příjemné prostředí plné klidu, bezpečí a zábavy, do kterého se rády vrací. Hravou formou si osvojujeme pravidla soužití ve třídě a upevňujeme dětská přátelství.

Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.


Téma týdne od 20.9. do 1.10.2021

Moji kamarádi, já a moje rodina

Cíle:

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby na sebe byly hodné a neubližovali si
 • Bezpečně poznat svoji značku, značku kamaráda a jeho jméno
 • Upevňovat hygienické a společenské návyky
 • Uposlechnout pokyny učitelky a dodržovat domluvená pravidla
 • Rozvíjet výtvarný a řečový projev
 • Umět chodit v řadě za sebou i ve dvojicích
 • Podporovat spontánní běh ve volném prostoru
 • Vytvářet vztah k prostředí ve kterém dítě žije
 • Uvědomovat si význam rodiny pro sebe a její členy
 • Malbou vyjádřit citový vztah k rodině
 • Podporovat trpělivost a soustředění
 • Vést děti ke společné práci
 • Upevňování kladných vztahů mezi dětmi při hrách i průběžně během celého dne
 • Rozehrání hry a pomocí učitelky, pokusit se déle vydržet u jedné hračky, přibrat k sobě kamaráda, nehádat se o hračku, hračku po skončení hry uložit
 • Rozvíjení citových vztahů mezi dětmi, učitelkou a zaměstnanci školy
 • ,,Kdopak se mnou pojede?" - poznávání své značky, děti reagují na vyvolání, volají své kamarády podle značky a jména. Rozvíjíme řečový projev, slovní zásobu, postřeh, procvičování mluvidel, logopedická cvičení
 • Opakování písně s rytmizací ,,Když jsi mezi kamarády"
 • Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem nebo písničky z pohádek na CD
 • Běh v kruhu, pokusit se nevrážet do kamaráda, na povel změna směru
 • Pohybové hry na rozvoj postřehu a orientace ve volném prostoru

Odpolední činnosti:

 • Volné hry dětí v herně i u stolečku
 • Posilování kladných vztahů mezi dětmi a učitelkou
 • Opakování a procvičování dopoledních činností

Naše společná práce bude probíhat nenásilnou formou s ohledem na potřeby dětí, jejich nápady a vnímání momentální situace po celý školní rok.

Od rodiny a kamarádů pozvolna přejdeme do ,,podzimního času"


Téma týdne od 1.9. do 10.9.2021

Kdo jsem a kam patřím

Cíle:

Seznámit děti s novým prostředím.

Navázat kontakt s učitelkou a novými kamarády.

Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí.

Rozvoj zákl.společenských návyků a dovedností.

Rozvoj dětských přátelství.

Procvičit řečové schopnosti.


Nabídka činností:

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy.

Individ. přístupem podnítit zájem dětí,začlenit se do hry,povzbuzení dětí,pomoci dětem v základních činnostech během dne.

Posilovat a prohlubovat přirozené citové vztahy dítěte k učitelkám, dětem

a ostatním zaměstnancům mš.

Učit děti používat toaletu a jak postupovat při hygienických potřebách.

Zpříjemnit dětem rozloučení s rodiči.

Rozvíjet schopnost soustředěné pozornosti k určité činnosti (při hrách,sebeobsluze...).

Individ.rozhovory s dětmi "Jak jsem prožil léto."

Kresba dle vlastní fantazie - zážitky dětí.

Vyslovení svého jména před kamarádem "Jak se jmenuješ?"

Bezpečně poznat svou značku (umývárna,šatna ).

Vše bude probíhat postupně, v klidu a s laskavým přístupem k vašim dětem. 


Adaptace dětí - 1. třída

Středa 1.9. - od 8 do 9 s rodiči

Čtvrtek 2.9. - od 8 do 9 bez rodičů

Pátek 3.9. - od 8 do 9 bez rodičů


Pondělí 6.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Úterý 7.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Středa 8.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Čtvrtek 9.9. - od 8 do 12 s obědem

Pátek 10.9. - od 8 do 12 s obědem


Od pondělí 13.9. - běžný provoz

6:45 - 17:15

Vyzvedávání dětí po obědě - 12-12:30

Vyzvedávání dětí po odpolední svačince - 14:45 - 17:15