1. Mravenečci

Mravenečci jsou třídou nejmenších dětí. Naší snahou je dětem vytvořit příjemné prostředí plné klidu, bezpečí a zábavy, do kterého se rády vrací. Hravou formou si osvojujeme pravidla soužití ve třídě a upevňujeme dětská přátelství.

Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.


Téma týdne od 10.1. do 21.1.2022

Zimní čas

Cíle:

seznámit děti se základními rysy zimního období

vědět, co toto období přináší přírodě , lidem, zvířatům

umět zvládat změny, přizpůsobit se

rozvoj slovní zásoby, nácvik básně se zimní tematikou

rozvoj jemné motoriky

umět se soustředit a být pozorný při cvičení

umět přiřadit správný počet ( předmat. vnímání)


Nabídka činností:

rozhovor s dětmi nad obrázkem zimy, nechat děti vyprávět vlastními slovy, vést je...

 • vyjmenovat základní znaky zimy, sníh, mráz ,led, vědět jak se mění příroda, stromy, řeky, půda, co dělají zvířátka volně žijící, ptáci, jak může přispět člověk...
 • pojmenovat části zimního oblečení, správně se umět sám obléci
 • nácvik básně, písně
 • trhání papíru na malé části, mačkání, nalepování, práce s polystyrenem, navazování, namotávání,"sněhové vločky", "sněhové koule",vydržet u práce, soustředit se, vnímat činnost, kterou právě konám...soustředit se
 • mačkání velkých papírových koulí, provádění cviků se "sněhovou koulí", motivovat zimním období

           házení koulí na cíl, vyhazování koulí spodním obloukem

           práce s barvou, kresba, lepení, "pohled z okénka". 

 • přiřazování (předmětů) podle předlohy - správný počet

Vycházka - okolí Mš, pozorování půdy, stromů, ptáčků, ledu??


Odpolední činnost

 • opakování dle obrázků,čtení zimních příběhů,opakování básně
Téma týdne od 3.1. do 7.1.2022

K+M+B 2022

Cíle:

 • Vytvářet bezpečné prostředí při zimních aktivitách chránit zdraví své i druhých
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádů, rodině
 • Rozvoj slovní zásoby při samostatném slovním projevu
 • Označit jevy a jejich vliv na počasí

Nabídka činností:

 • Individuální i skupinová konverzace na téma ,,Vánoce u nás doma" - jak děti trávily Vánoce a s kým, jaké dostaly dárky, co se jim nejvíce líbilo
 • Povídání si o tom, jaké oblečení nosíme v zimě, abychom nebyli nemocní a přiřazování oblečení ke správnému ročnímu období
 • Četba a rozbor příběhu ,,Tři králové" spojena se zpěvem písničky
 • Výtvarná činnost - Tři králové - stříhání, lepení a vybarvování suchou temperou
 • Pohybová činnost - pohybová hra ,,Dva mrazy" - procvičovat běh s vyhýbáním, prostorovou orientaci, pohotovost

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ - poučení o bezpečnosti při zimních hrách
 • Pozorování vody při zamrzání a tání

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Volná hra dětí s dárky od Ježíška

Téma týdne od 6.12. do 23.12.2021

Předvánoční čas

Cíle:

 • Seznámení s tradicemi Vánoc
 • Pohovořit o symbolech Vánoc
 • Prožít si citový zážitek sám za sebe i s kamarády
 • Vnímat sváteční atmosféru
 • Samostatně vyjádřit své pocity a myšlenky
 • Rozvoj slovní zásoby, básně, písně, pohádky
 • Rozvoj jemné motoriky - výtvarné a pracovní činnosti
 • Procvičování hrubé motoriky - hod na cíl

Nabídka činností:

 • Rozhovor s dětmi o tradicích Vánoc, obrázky, čtení pohádek
 • Rozhovor o některých symbolech Vánoc (kapr, zvoneček, stromeček ,...)
 • Poslech vánočních koled, rozhovor, proč a jak se těšíme na Vánoce, co si přejeme, proč nechceme být na Vánoce sami (rodina) - rozvoj slovní zásoby
 • Výroba vánočních ozdob - stromeček, hvězda, podkova - práce s papírem, lepidlem, malba, zdobení
 • Mačkání papíru (sněhová koule), hod na cíl, cvičení se sněhovou koulí, hod spodním obloukem
 • Opakování básní a písní
 • Četba příběhů s vánoční tématikou
 • Společná výzdoba třídy
 • Povídání o zimě, sněhu (aktuálně dle počasí)

Společně se budeme snažit prožít předvánoční čas plný lásky, klidu a pohody. 

A to samé, přejeme i Vám.


Téma týdne od 22.11. do 3. 12. 2021

Advent přichází
Za dveřmi je Mikuláš

Cíle:

 • Seznamovat děti s lidovými tradicemi
 • Vytvářet společný zážitek při návštěvě čerta, Mikuláše a anděla (rozlišovat dobro a zlo)
 • Seznamovat se s Mikulášskými a vánočními písničkami a básničkami
 • Zapamatovat si krátký text andělské a čertovské básničky
 • Protažení jednotlivých svalových oblastí (napodobovat předvedený cvik)

Nabídka činností:

 • Společná konverzace a samostatný mluvený projev na téma ,,Advent přichází" - přiblížení vánočních tradic a zvyků v tomto období
 • Jak se mění počasí, krátí se den, prodlužuje se noc a přichází zima (sv. Barbora, ,,Lucie noci upije")
 • Práce s knihou - prohlížení, poslouchání příběhů a převyprávění děje - Vánoční příběh
 • Navodit pocit radosti z prožití splnit přání druhému - připravit překvapení pro své nejbližší - výroba dárečků (průběžně)
 • Výroba čertíků, andílků, sušení křížal, zdobení perníčků, výroba přáníček,...
 • Rozvoj řečového projevu, nácvik vánočních a zimních básní, koled a písní
 • Rozhovory vedené učitelkou - navést děti k samostatnému vyjádření své myšlenky a přání v tomto adventním čase

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ - pozorování vánoční výzdoby v našem okolí

Odpolední činnosti:

 • Pokračování ve výtvarných činnostech z dopoledního programu
 • Výzdoba třídy - přípravy na Mikuláše a Vánoce

Téma týdne od 8.11. do 19.11.2021

Ovoce a zelenina

Cíle:

 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků, povídáním si o ovoci a zelenině
 • Rozvoj a užívání všech smyslů poznáváním zeleniny a ovoce podle chuti, čichu a hmatu
 • Rozvoj jazykových dovedností - využít vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, seznamovat se s pojmy ovoce a zelenina
 • Posilovat fantazii a představivost při výtvarné činnosti s bramborových tiskátkem
 • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

Nabídka činností:

 • Úvod - povídání o tématu,, Zdravá zelenina" podle obrazového materiálu, seznámení s pojmy a názvy jednotlivých druhů zeleniny a ovoce, jejich tvarem a barvou
 • Pohybová hra,, Na ovoce a zeleninu" - každé dítě má obrázek ovoce nebo zeleniny, pohybuje se volně v prostoru třídy a na signál se děti přesunou do košíku či na záhon podle toho co mají na obrázku
 • Cvičení paměti, upevňování výslovnosti a hlasitosti mluveného projevu - básnička,, Brambor"
 • Výtvarné činnosti podporující tvořivost a fantazii - bramborová tiskátka
 • Vybarvování obrázků zeleniny a ovoce, vystřihování a lepení
 • Rozvoj v oblasti jemné motoriky modelováním - přiměřeným tlakem dlani na modelovací hmotu vytvořit kouli a protáhnout hmotu dle potřeby k výrobě zeleniny

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí a pobyt na zahradě MŠ
 • Dodržování bezpečnosti při přecházení a chůzi po chodníku

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního zaměstnání a opakování básniček a říkanek z minulých týdnů
 • Modelování ovoce a zeleniny

Téma období od 25.10. do 5.11.2021

Podzimní počasí

Cíle : Zopakovat s dětmi základní znaky podzimu.

Upevňovat správnou výslovnost a výrazný přednes.

Rozvíjet slovní zásobu ( přídavná jména).

Rozlišit tvar, barvu,pokusit se poznat více - méně.

Učit poskoky snožmo na místě i v prostoru.

Procvičit jemnou motoriku, trhání, lepení.


Nabídka činností:

Připomeneme si základní znaky podzimu, jak se mění počasí (vítr, déšť, méně pálí slunce, objevuje se mlha, je více zataženo...), mění se příroda (žloutne tráva, stromy opadávají, listí se zabarvuje...

"Dokresli déšť", práce s barvou ,nalepování kapiček deště, práce s lepidlem.

Opakujeme naučené básně a písně s doprovodem rytmických nástrojů - správná výslovnost, rytmika.

Malíř, Hříbek, Náš táta šel..., Vlaštovička, Běží liška, Měla babka, Šel zahradník...

"Jaký vidíš list?"Rozhovor nad výstavkou listí, používání přídavných jmen ( malý, velký, barevný, skvrnitý, suchý...)

Budeme rozlišovat listy dle tvaru, barvy, pokusíme se určit, kde je více - méně.

Cvičíme pro správné držení těla, motivace počasím a zvířátky. Vítr, déšť- cviky do výponu, úklony stranou, učíme se poskoky na místě i v prostoru, důraz na správný odraz. Ph: Na zajíčka

Procvičujeme jemnou motoriku, trhání papíru, nalepování na určený tvar, nalepování vystříhaných tvarů, dokreslování. Dle volby dětí. "Hříbek", "Ježek".

Odpolední činnosti:

Opakujeme dopolední program, dodělávání výtvarných prací, čtení příběhů s podzimní tematikou...

Vycházky: Okolí školy, do parku na kaštany, pozorování stromů, zahrada...


Téma období od 4.10. do 22.10.2021

Příroda na podzim

Cíle:

 Upevňovat poznatky o podzimní přírodě

Správně pojmenovat předměty a jevy podzimu

Učit děti výraznému přednesu básně

Rozvoj fantazie,jemné motoriky,zručnosti,trpělivosti

Pokusit se rozlišit dynamiku, nácvik písně

Učit se reagovat na smluvený signál, reakce na překážku


Nabídka činností:

Připomeneme si s dětmi co se děje na podzim s přírodou a počasím. Obrázky na tabuli, vycházka do přírody - pozorování stromů, listí, trávy, sbírání přírodnin - kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, barevné listy... rozhovor, pojmenování, využití... " Najdi stejný list", podle barvy, tvaru.

Učíme se správnému přednesu, klidný, výrazný přednes, nebojíme se přednášet samostatně.Lze spojit s pohybem. "Náš táta šel na houby"- opakování, "Hříbek"- nácvik.

Práce s přírodninami, které si děti společně nasbíraly. Nalepování barevných listů "strom na podzim". Společná práce "podzimní truhlík"-vpichování přírodnin. Práce s barvou-obtiskávání dlaně na papír -"barevné listí".

Seznámíme se s písní "Vlaštovičko leť", budeme rozlišovat hlasité a tiché zpívání. Procvičíme některé základní polohy - stoj, klek, leh na zádech, leh na břiše. Chůze a běh mezi překážkou, vyhýbání a přeskok. Pohybové hry s říkadly.


Téma týdne od 20.9. do 1.10.2021

Moji kamarádi, já a moje rodina

Cíle:

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby na sebe byly hodné a neubližovali si
 • Bezpečně poznat svoji značku, značku kamaráda a jeho jméno
 • Upevňovat hygienické a společenské návyky
 • Uposlechnout pokyny učitelky a dodržovat domluvená pravidla
 • Rozvíjet výtvarný a řečový projev
 • Umět chodit v řadě za sebou i ve dvojicích
 • Podporovat spontánní běh ve volném prostoru
 • Vytvářet vztah k prostředí ve kterém dítě žije
 • Uvědomovat si význam rodiny pro sebe a její členy
 • Malbou vyjádřit citový vztah k rodině
 • Podporovat trpělivost a soustředění
 • Vést děti ke společné práci
 • Upevňování kladných vztahů mezi dětmi při hrách i průběžně během celého dne
 • Rozehrání hry a pomocí učitelky, pokusit se déle vydržet u jedné hračky, přibrat k sobě kamaráda, nehádat se o hračku, hračku po skončení hry uložit
 • Rozvíjení citových vztahů mezi dětmi, učitelkou a zaměstnanci školy
 • ,,Kdopak se mnou pojede?" - poznávání své značky, děti reagují na vyvolání, volají své kamarády podle značky a jména. Rozvíjíme řečový projev, slovní zásobu, postřeh, procvičování mluvidel, logopedická cvičení
 • Opakování písně s rytmizací ,,Když jsi mezi kamarády"
 • Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem nebo písničky z pohádek na CD
 • Běh v kruhu, pokusit se nevrážet do kamaráda, na povel změna směru
 • Pohybové hry na rozvoj postřehu a orientace ve volném prostoru

Odpolední činnosti:

 • Volné hry dětí v herně i u stolečku
 • Posilování kladných vztahů mezi dětmi a učitelkou
 • Opakování a procvičování dopoledních činností

Naše společná práce bude probíhat nenásilnou formou s ohledem na potřeby dětí, jejich nápady a vnímání momentální situace po celý školní rok.

Od rodiny a kamarádů pozvolna přejdeme do ,,podzimního času"


Téma týdne od 1.9. do 10.9.2021

Kdo jsem a kam patřím

Cíle:

Seznámit děti s novým prostředím.

Navázat kontakt s učitelkou a novými kamarády.

Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí.

Rozvoj zákl.společenských návyků a dovedností.

Rozvoj dětských přátelství.

Procvičit řečové schopnosti.


Nabídka činností:

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy.

Individ. přístupem podnítit zájem dětí,začlenit se do hry,povzbuzení dětí,pomoci dětem v základních činnostech během dne.

Posilovat a prohlubovat přirozené citové vztahy dítěte k učitelkám, dětem

a ostatním zaměstnancům mš.

Učit děti používat toaletu a jak postupovat při hygienických potřebách.

Zpříjemnit dětem rozloučení s rodiči.

Rozvíjet schopnost soustředěné pozornosti k určité činnosti (při hrách,sebeobsluze...).

Individ.rozhovory s dětmi "Jak jsem prožil léto."

Kresba dle vlastní fantazie - zážitky dětí.

Vyslovení svého jména před kamarádem "Jak se jmenuješ?"

Bezpečně poznat svou značku (umývárna,šatna ).

Vše bude probíhat postupně, v klidu a s laskavým přístupem k vašim dětem. 


Adaptace dětí - 1. třída

Středa 1.9. - od 8 do 9 s rodiči

Čtvrtek 2.9. - od 8 do 9 bez rodičů

Pátek 3.9. - od 8 do 9 bez rodičů


Pondělí 6.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Úterý 7.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Středa 8.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Čtvrtek 9.9. - od 8 do 12 s obědem

Pátek 10.9. - od 8 do 12 s obědem


Od pondělí 13.9. - běžný provoz

6:45 - 17:15

Vyzvedávání dětí po obědě - 12-12:30

Vyzvedávání dětí po odpolední svačince - 14:45 - 17:15