1. Mravenečci

Mravenečci jsou třídou nejmenších dětí. Naší snahou je dětem vytvořit příjemné prostředí plné klidu, bezpečí a zábavy, do kterého se rády vrací. Hravou formou si osvojujeme pravidla soužití ve třídě a upevňujeme dětská přátelství.

Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.


Téma týdne od 13.6. do 17.6.2022

Moře a poušť

Cíle:

 • Poznat a pochopit rozdíly mezi pevninou a mořem
 • Vyjmenovat některé rozdíly a světadíly
 • Poznat některé živočichy a rozdělit je
 • Rozvíjet jazykové schopnosti

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu ,,Moře a poušť", názorná ukázka voda - písek, rozhovor o pevnině a moři podle obrazového materiálu a encyklopedií, kde se můžeme setkat s pouští, mořem - dovolená, kde jsme už byli a kam se chystáme na dovolenou, co jsme viděli...
 • Práce s atlasem, ukázka světadílů a živočichů v moři, kdo žije ve sladkých vodách a kdo v moři, kdo žije na poušti
 • Malba barvou - ,,Moře", prstovými barvami malba na mušle a kamínky, výroba chobotniček z ruliček
 • Cviky se šátky - akvabely, pohybová hra ,,Na rybáře"
 • Pobyt na zahradě MŠ - pozorování přírody - mikroskopy, lupy (život v trávě)

Téma týdne od 30.5. do 10.6.2022

Děti mají svátek!

Cíle:

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby si neubližovaly
 • Podporovat u dětí vytrvalost a soutěživost při závodivých hrách
 • Vést děti k samostatnosti a aktivní účasti při pomoci druhým
 • Seznámit děti s životem jiných lidí na světě - světadíly
 • Vědomě udělat něco pro druhého
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Rozvíjet slovní zásobu - slovesa

Nabídka činností:

 • 1.6. - Všechny děti mají svátek

Dopoledne plné soutěží a her pro děti na zahradě mateřské školy. Fandíme a podporujeme svého kamaráda při sportovní soutěži. Umíme prohrát a přijmout, že nejsme první. Skoky orientace v prostoru, obratnost, postřeh, soustředění. Prožít si radost z pohybu.

 • Rozhovor řízený učitelkou na téma ,,Na celém světě žijí děti, kteří jsou našimi kamarády". Děti se seznámí se všemi světadíly a se životem dětí na různých místech zeměkoule. O některých světadílech si řekneme více zajímavostí - co tam roste, co se tam těží, čím se tam platí, jakým jazykem mluví, jaká tam žijí zvířata, vše co bude děti zajímat. Připomeneme si pojmy - kdo je běloch, černoch, asiat. Ne všude se mají děti dobře a je nutné, si uvědomit, že je třeba si určitých věcí vážit.
 • ,,Chyť si svého kamaráda" - běh ve volném prostoru, správná orientace, nevrážet do ostatních, vnímat pokyny učitelky. Pověz co kamarád děla - skáče, leze, utíká, spí,..
 • Zopakujeme si píseň ,,Když jsi mezi kamarády"
 • Nácvik básně ,,Svět"

Haló, děti, pojďte sem!

Objevíme spolu zem.

Navštívíme v malé chvíli

všechny zemské světadíly.

Bez letadel, bez vlaků...

čeká nás svět zázraků,

dobrodružství, cesty v čase...

zkrátka země v celé kráse


Téma týdne od 23.5. do 27.5.2022

Vesmír

Cíle:

 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem, Měsícem
 • Využívat tvořivé postupy, rozvíjet představivost a fantazii dětí
 • Rozlišování a správné pojmenování geom. tvarů
 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky při výtvarných a pohybových činnostech
 • Seznamování s vlastnostmi písku, vody, kamene
 • Respekt k druhému při společné práci i hře

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu - ,,Vesmír" - prohlížení encyklopedií a atlasu světa - povídání o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě - proč je pro nás sluníčko důležité, co se děje, když nesvítí a co by se dělo kdyby vůbec nesvítilo, jak žijeme na naší planetě my i zvířata a jak žijí i nežijí mimozemšťané..
 • Výtvarná činnost - ,,Sluneční soustava"
 • Učení básničky ,,Měsíc"

Svítí měsíc celou noc,

hvězdy volá o pomoc.

Chtěl by Slunci konkurovat

a svět světlem zaplavovat.


Ale noc se tmavá,

málo světla měsíc dává.

A tak to vždy musí být,

v noci se má přece snít.

Pobyt venku:

 • Procházky po okolí MŠ spojené s volnými hrami dětí v parku či na zahradě

Téma týdne od: 9. - 20. 5. 2022 

U Rybníka

Cíle:

Rozvíjení poznatků i praktického seznámení se se životem kolem rybníka i v něm:

 • získání osobní zkušenosti s přírodou, která nás obklopuje a nechat děti ji prožít všemi smysly - vnímání její krásy, funkce, vůně apod.

 • vzbudit zájem o přírodu a touhu ji chránit a šetrně k ní přistupovat - vytvářet kladný vztah k okolní přírodě a ke všemu živému

 • jaká zvířátka žijí v rybníku/ v jeho blízkosti - správné pojmenování zvířat a napodobování jejich zvuků/pohybů

 • čím se živí tato zvířátka, čím jsou tato zvířátka prospěšná

 • jaké rostliny rostou v rybníce či jeho bezprostředním okolí - pojmenování, barva, případně nejzákladnější popis (je to dlouhé, kulaté apod.)

 • jazyková dovednost a cvičení paměti - naučení se říkankám a písním k tématu

 • pohybová dovednost - napodobování zvířátek pohybem (i zvukem)

 • výtvarné cítění - všímat si tvarů, barev, velikostí

Nabídka činností:

 • procházka do parku k rybníčku - pozorování života v něm a jeho okolí

 • poznávání zvířátek ve skutečnosti i na obrázku - pojmenování zvířátek a popis obrázků - co se děje na obrázku, počítání zvířátek na obrázku, porovnávání velikostí zvířátek aj.

 • poznávání rostlin ve skutečnosti i na obrázku a jejich pojmenování, popis

 • básně: Kapr, Ryby, raci nebo Vodník aj.

 • písně s tanečky: Skákala žabka,

 • četba pohádek a příběhů / naučné literatury - př.: Žabka princezna

 • skládání puzzle na téma rybník/voda, hra s modely zvířat ve vodě

 • hry "Čápy a žáby", "Rybičky, rybičky, rybáři jedou", "Na vodníka"

 • cvičení s padákem (vlnění rybníku, krokodýl podlézá aj.), s lanem (rybník), žabí/ račí závody

 • grafomotorické cvičení: Vlnky (voda v rybníce), vrchní oblouky (žabka skáče)

 • rozhovory: "Kdo žije v rybníce/okolo rybníka?", "Co roste..." "Jak vypadá ... (leknín, kapr, rákos, čáp aj.)?"

 • tvorba: rybky z tvrdého papíru, malba rybníka

 • omalovánky vodních rostlin - vybarvování obrázku s cílem nepřetahovat

  Ryby, raci

  Ryby, raci, štiky, kapři.

  I ta malá žabička,

  všichni spolu svorně žijem

  pod hladinou rybníčka.

  Kapr

  Kapr plave ve vodě,

  prý, že je tam v pohodě.

  Ve vodě on bydlí rád,

  s rybkami si může hrát.

  (... je kamarád.)

  Vodníci

  Závodili vodníci,

  kdože chytí bělici.

  Jednoho však, je to tak,

  do palce jen štípl rak. 


Písnička Žabka od Ilji Hurníka:Téma týdne od: 2.5 - 6. 5. 2022

MOJE MAMINKA

Cíle:

 • Umět vnímat krásy svého okolí, vcítit se do tajů přírody
 • Rozlišovat zvuky v přírodě, pozorovat vše, co roste
 • Upevňování vztahů mezi dítětem a matkou, uvědomovat
 • si úctu k svým rodičům, prarodičům
 • Procvičit výslovnost, výraznost a melodičnost řečového projevu
 • Správně intonovat, udržet rytmus, spojit pohyb a hudbu
 • Rozvoj estetického vnímání, fantazie, jemná motorika
 • Rozvíjet slovní zásobu - přídavná jména

Nabídka:

 • Při tematických vycházkách a pobytu venku, na zahradě, parku pozorování a rozhovory o přírodě. Co vše kvete, stromy, keře. Určování květenství stromů a keřů, rozlišování vůní kolem sebe, poslouchání zvuků přírody, hlasy ptáků, šumění větru.
 • "Proč mám rád svou maminku..."
  Rozhovor o mamince, babičce, rodině. Jak mohu mamince pomáhat. Umět se vyjádřit, nebát se mluvit před kamarádem, děti budou mít prostor pohovořit o své mamince...
 • Seznámení s básní pro maminku, nácvik.
  Dbát na výslovnost a melodii projevu, procítěnost. 
 • Výroba dárku pro maminku - překvapení !!!
  Výroba přáníčka, jednoduchý pracovní list.
  Kresba - suchá tempera "Jak vidím svou maminku".
 • Cvičení s lanem, šátky, míčky, překážková dráha


Téma týdne od: 19. - 29. 4. 2022

"Naše kočka strakatá měla čtyři koťata" aneb Mláďata

Cíle:

Rozvíjení poznatků o domácích zvířatech a jejich mláďatech - povídání o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách:

 • jaká zvířátka žijí na dvorečku - správné pojmenování dospělého zvířete a jejich zvuků/napodobení jejich pohybů

 • jak se jmenují jejich mláďátka - správné pojmenování mláďat

 • co nám zvířátka dávají - získávání povědomí o užitku domácích zvířat

 • jazyková dovednost a cvičení paměti - naučení se říkankám a písním o zvířátkách

 • pohybová dovednost - napodobování zvířátek pohybem (i zvukem)

Nabídka činností:

 • poznávání domácích zvířátek na obrázku - popis obrázků - co se děje na obrázku, počítání zvířátek na obrázku, porovnávání velikostí zvířátek

 • přiřazování dospělého zvířete a jeho mláděte (obrázky, pak i pohybová a zvuková hra Maminka hledá své mláďátko - hledání se podle zvuku)

 • básně: Naše kočka strakatá, Mláďata aj.

 • písně s tanečky: Krávy, krávy, Pásla ovečka, známé písničky o zvířátkách (Kočka leze dírou, Skákal pes, ...), Ťuk-ťuk https://cz.pinterest.com/pin/315603886369383810/

 • veršované hádanky: Kdo žije na dvoře?

 • básnička s kreslením (kuřátko)

 • četba pohádek a příběhů / naučné literatury

 • skládání puzzle na téma domácí zvířata, hra s modely zvířat, stavění statku, ohrady...

 • hra "Já jsem maminka - já jsem mláďátko" - např. Já jsem kočička (maminka, paní uč.) - já jsem koťátko (dítě) atd. - slovní pojmenování mláděte

 • pracovní listy: Spoj mláďátko s jeho maminkou nebo tatínkem

 • grafomotorické cvičení: Ovečka, Cesta zvířátek za potravou

 • hra na domácí zvířátka - napodobování chůze, zvuků a činností domácích zvířátek

 • rozhovory: "Jaká domácí zvířátka se mi libí?", "Jaká zvířátka má moje babička, teta, ... ?"

 • tvorba: domácí zvířátka z různých materiálů

 • omalovánky domácích zvířat - vybarvování obrázku s cílem nepřetahovat    

Mláďátka

Chodí, chodí zvířátka,

vodí s sebou mláďátka.

Jejich jména dobře známe,

proto na ně zavoláme. (zvířátka volají na mláďátka)

Kdo to klepe na vrátka?

Kocour, kočka, koťata.

Kocour těžce: buch, buch, buch.

Kočka lehce: ťuk, ťuk, ťuk.  


Téma týdne od 4.4. do 14.4.2022

Ptačí týden a Velikonoce

Cíle:

seznámit se s životem ptáčků na jaře,upevnění poznatků

poznat a pojmenovat některé ptáky

vcítit se do krásy a tajů přírody - zvuky ptáků

určit více - méně - stejně,roztřídit, přiřadit

rozčlenit ptáčky podle barvy a hnízda,písmena,slabiky

výroba vlastního ptáčka - zpěváčka

procvičit spojení hudby s pohybem,využití sportovního náčiní

udržet melodii, rytmus, využití rytm. nástrojů

Nabídka činností:

           řízený rozhovor s dětmi u tabule, obrázky ptáčků

 • jak žijí ptáci, kdo u nás přezimuje, kdo odlétá a na jaře se vrací ( čáp, vlaštovka, kukačka, rorýs - vrabec, straka, sýkorka, hrdlička )
 • z čeho se ptáčci líhnou, kde vajíčka uchovávají
 • čím se živí a jak se rodiče starají o mladé
 • zvláštnosti některých ptáků (kukačka, straka)
 • pojmenovávání ptáčků
 • poslech zvuků přírody, umět se zaposlouchat, rozpoznat některé hlasy, pojmenovat komu patří,pokusit se vytleskat správný počet slabik
 • počítání ptáčků a jejich vajíček, určování počtu,vědět, kde je více, méně, stejně, přiřadit ke každému ptáčkovi "jeho" vajíčko.....
 • rozvoj předm.vnímání
 • určit barvu, pojmenovat, přiřadit správně ptáčka a hnízdo stejné barvy, řadit i dle velikosti
 • výroba ptáčka, použití papíru, lepidla, barvy, peříček, rozvoj fantazie....., co koho napadne..
 • cvičení se šátky, cvičení s hudbou, napodobování letu ptáků, motivováno životem v přírodě, cvičení s říkadly

Vycházky:

 pozorování rozkvetlých stromů, ptáčků, poslech ptačích hlasů, měnící se přírody.

Nový Svět, Petřín, zahrada, park


Velikonoce se blíží.....

Cíle:

seznamovat děti se zvyky, tradicemi a symboly

co je to "pašijový týden"

naučit se nové básně a koledy, spráná artikulace

rozvíjení hrubé i jemné motoriky

umět si prožít citový zážitek

Nabídka činností:

 • připomeneme si symboly Velikonoc ( beránek, kříž, zajíček, vejce, pomlázka..).
 • Vysvětlíme si a pojmenujeme dny pašijového týdne - Květná neděle, Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí.
 • Naučíme se báseň " Říkanka o čápovi " a " Vrabčáková " - spojeno s pohybem.
 • Báseň ( koleda) "Veselé Velikonoce".
 • Práce s barvou, štětcem, nůžkami, malba, zdobení, rozvoj fantazie...
 • Sázení osení a dalších bylinek, pažitka, hrách...

Téma týdne od 21.3. - 1.4.2022

Vítáme jaro:

Cíle:

 • Všímat si dění a změn v přírodě - pozorovat charakteristické znaky jara (probouzení přírody, změny v počasí) a vnímat rozdíly mezi zimním a jarním obdobím.
 • Poznat a pojmenovat některé jarní květiny a objevovat péči o ně (co potřebují, aby rostly a kvetly - voda, půda, sluníčko).
 • Získávat povědomí o možnosti obdarovat / potěšit druhé kytičkou - prožít citový zážitek s kamarády / blízkými lidmi.
 • Rozvoj jemné motoriky ve výtvarných činnostech (práce s barvami, modelovací hmotou, papírem - různé tvrdosti) - rozvoj fantazie, trpělivosti a přesnosti práce.
 • Umět zazpívat jarní písničku/ přednést jarní básničku (využít rytmické nástroje)
 • Cvičení s hudbou (se šátky či stuhami) - sladit pohyb s rytmickým vyjádřením hudby.

Nabídka činností:

 • Pozorování a vnímání změn probouzející se přírody venku (na zahradě i při procházkách v okolí školky) a povídání si o našem pozorování ihned venku i během ranního kruhu (s obrázky a knížkami o jaře). Hra: "Děti, vzbuďte se"
 • Naučení se jednoduchým básničkám: "Jarní básnička s ukazováním", "Slunce" nebo "Semínko" a výběru jarních písní (například: "Petrklíč" či "Jarní písnička").
 • Doprovod zpěvu pohybem i s rytmickými nástroji (vajíčko, dřívka, triangl).
 • Rozvíjet hudební cítění - vyjádření hudby pohybem (případně se šátkem či stuhou) - klasická hudba i jarní melodie.
 • Cvičení pro zdraví - květina roste / otáčí se za sluníčkem / je malá/velká / rozbalí lístky / naklání se / tančí apod.
 • Poznávání květin (petrklíč, sněženka, bledule, fialka, narciska) a jak se o ně pečuje - hra na zahradníky.
 • Malba/kresba a koláž - jarní květiny, jarní zahrada.
 • Skládání papíru (krepového i obyčejného) - výroba jednoduché kytičky.
 • Modelování - větvičky, pupence, lístky aj. (různé tvary).

Téma týdne od 7.3. do 18.3.2022

Profese 

Cíle:

 • poznat a pojmenovat některé profese
 • vést děti k uvědomování si důležitosti lidské práce
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • správná orientace v prostoru,reakce na signál
 • podporovat rozvoj jemné motoriky

Nabídka činností:

 • Vhodnou formou se pokusit u dětí vytvářet pozitivní vztah a úctu k lidské práci.
 • Rozhovor s dětmi nad obrázky profesí
 • Umět poznat a pojmenovat profese
 • Pozorovat a vnímat v jakém oblečení a s čím se určitá profese provozuje
 • Pokusit se napodobit některou činnost
 • Rozhovor s dětmi " čím bych chtěl být já - a proč?"
 • Rozvoj slovní zásoby, plynulé komunikace s učitelkou, hry " na stavbaře, architekty, lékaře, policii..."
 • Předčítání básní o profesích "Zima" str.53 - 56, pozorně vyslechnout text, pohovořit, naučit se básně dle výběru dětí.
 • Hádanky - poznat a přiřadit nářadí, náčiní, oblečení ke správné pracovní činnosti. 
 • Vědět, že lékař léčí, učitel učí,řidič řídí.....
 • "Na pekaře" - skupinová práce, práce s těstem, listové těsto, mačkání, hnětení, válení, zdobení...co vše potřebujeme k pečení.
 • Procvičování pojmů více - méně (stejně), malý - velký.
 • Práce s barvou a štětcem, rozvoj jemné motoriky, stříhání.
 • Modelování - rohlíčky, koláče, houstičky...
 • Cvičení s kruhy, napodobování řidiče, kruh - volant, nevrážet do sebe, správně se orientovat v prostoru, znát barvu - reagovat.
 • "Na barevná auta, na piloty, na zahradníka..."

 • Vycházka - pozorování práce v okolí, pozorování počasí, ptáků, sledování dopravní situace v okolí
 • Odpolední činnost - rozhovory o profesích, čtení básní, opak. naučených básní, předvádění určité profese
 • 14.- 18.3. jarní prázdniny - opakování k tématu, procvičování barev, učení nových písní, básní, vyrábění na téma profese.

Téma týdne od 21.2. do 4.3.2022

Kdo má zimu rád

Cíle:

 • Rozvoj citového vztahu ke zvířatům
 • Zpřesňování smyslového vnímání
 • Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • Rozvoj prosociálního chování, tolerantního a kamarádského při práci ve skupině dětí¨

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu pomocí obrazového materiálu a společné konverzace - o zimě, jak vypadá zima u nás a jak vypadá jinde na zemi, a jak žijí lidé i zvířata v zemích kde je celý rok zima
 • Prohlížení obrázkových knížek a encyklopedií - hledání ve skupinách související obrázky
 • Pracovní list ,,Sníh" na rozvoj zrakového vnímání a prostorových vztahů
 • Cviky s náčiním - s kroužky a míčky motivované zimním obdobím
 • Výtvarná činnost - ,,Severní pól" - výroba zvířátek žijících na severním pólu
 • Procvičování pojmů před, za, pod, nad,...
 • Básnička ,,Medvěd"

Pluje medvěd na kře,

tučňákům to natře.

Prožene je po pólu,

dolů a pak nahoru.

K večeři si chytí rybu,

tento výlet nemá chybu.

Pobyt venku:

 • Pozorování ptactva při vycházkách
 • Výroba hnízda z větviček a přírodnin

Odpolední činnosti:

 • Kresba a obkreslování obyčejnou tužkou, vybarvování pastelkami
 • Společenské hry s pravidly, podpora dětského přátelství

Téma týdne od 14.2. do 18.2.2022

Karneval

Cíle:

 • Seznámit děti s lidovými zvyky a pranostikami, prohlubovat zájem o lidové tradice
 • Rozvíjet kulturní a společenské postoje - chování při slavnostech
 • Učit děti charakterizovat postavu pohybem
 • Podpořit sebevědomí při karnevalových soutěžích
 • Probouzet představivost a fantazii, radovat se z tvořivé práce
 • Procvičovat třídění předmětů podle barev a číselnou řadu do 10
 • Učit děti zpívat ve skupině přiměřeně hlasitě

Nabídka činností:

 • Úvod do tématu společnou konverzací o tradicích spojených s Masopustem
 • Výtvarná činnost - ,,Šašek" - kresba tuší, vybarvování pastelkami, stříhání a lepení barevného papíru
 • Tanec na hudbu - rozvoj sluchového a napodobování předváděného pohybu
 • Karnevalový rej - tanec, soutěže
 • Kresba na základě citového prožitku - Karneval v MŠ

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ, park Pohořelec
 • Pozorování přírody kolem nás

Odpolední činnosti:

 • Pokračování ve výrobě karnevalových masek
 • Poslech pohádkových písniček

Téma týdne od 10.1. do 11.2.2022

Zimní čas

Cíle:

seznámit děti se základními rysy zimního období

vědět, co toto období přináší přírodě , lidem, zvířatům

umět zvládat změny, přizpůsobit se

rozvoj slovní zásoby, nácvik básně se zimní tematikou

rozvoj jemné motoriky

umět se soustředit a být pozorný při cvičení

umět přiřadit správný počet ( předmat. vnímání)


Nabídka činností:

rozhovor s dětmi nad obrázkem zimy, nechat děti vyprávět vlastními slovy, vést je...

 • vyjmenovat základní znaky zimy, sníh, mráz ,led, vědět jak se mění příroda, stromy, řeky, půda, co dělají zvířátka volně žijící, ptáci, jak může přispět člověk...
 • pojmenovat části zimního oblečení, správně se umět sám obléci
 • nácvik básně, písně
 • trhání papíru na malé části, mačkání, nalepování, práce s polystyrenem, navazování, namotávání,"sněhové vločky", "sněhové koule",vydržet u práce, soustředit se, vnímat činnost, kterou právě konám...soustředit se
 • mačkání velkých papírových koulí, provádění cviků se "sněhovou koulí", motivovat zimním období

           házení koulí na cíl, vyhazování koulí spodním obloukem

           práce s barvou, kresba, lepení, "pohled z okénka". 

 • přiřazování (předmětů) podle předlohy - správný počet

Vycházka - okolí Mš, pozorování půdy, stromů, ptáčků, ledu??


Odpolední činnost

 • opakování dle obrázků,čtení zimních příběhů,opakování básně
Téma týdne od 3.1. do 7.1.2022

K+M+B 2022

Cíle:

 • Vytvářet bezpečné prostředí při zimních aktivitách chránit zdraví své i druhých
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádů, rodině
 • Rozvoj slovní zásoby při samostatném slovním projevu
 • Označit jevy a jejich vliv na počasí

Nabídka činností:

 • Individuální i skupinová konverzace na téma ,,Vánoce u nás doma" - jak děti trávily Vánoce a s kým, jaké dostaly dárky, co se jim nejvíce líbilo
 • Povídání si o tom, jaké oblečení nosíme v zimě, abychom nebyli nemocní a přiřazování oblečení ke správnému ročnímu období
 • Četba a rozbor příběhu ,,Tři králové" spojena se zpěvem písničky
 • Výtvarná činnost - Tři králové - stříhání, lepení a vybarvování suchou temperou
 • Pohybová činnost - pohybová hra ,,Dva mrazy" - procvičovat běh s vyhýbáním, prostorovou orientaci, pohotovost

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ - poučení o bezpečnosti při zimních hrách
 • Pozorování vody při zamrzání a tání

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního programu
 • Volná hra dětí s dárky od Ježíška

Téma týdne od 6.12. do 23.12.2021

Předvánoční čas

Cíle:

 • Seznámení s tradicemi Vánoc
 • Pohovořit o symbolech Vánoc
 • Prožít si citový zážitek sám za sebe i s kamarády
 • Vnímat sváteční atmosféru
 • Samostatně vyjádřit své pocity a myšlenky
 • Rozvoj slovní zásoby, básně, písně, pohádky
 • Rozvoj jemné motoriky - výtvarné a pracovní činnosti
 • Procvičování hrubé motoriky - hod na cíl

Nabídka činností:

 • Rozhovor s dětmi o tradicích Vánoc, obrázky, čtení pohádek
 • Rozhovor o některých symbolech Vánoc (kapr, zvoneček, stromeček ,...)
 • Poslech vánočních koled, rozhovor, proč a jak se těšíme na Vánoce, co si přejeme, proč nechceme být na Vánoce sami (rodina) - rozvoj slovní zásoby
 • Výroba vánočních ozdob - stromeček, hvězda, podkova - práce s papírem, lepidlem, malba, zdobení
 • Mačkání papíru (sněhová koule), hod na cíl, cvičení se sněhovou koulí, hod spodním obloukem
 • Opakování básní a písní
 • Četba příběhů s vánoční tématikou
 • Společná výzdoba třídy
 • Povídání o zimě, sněhu (aktuálně dle počasí)

Společně se budeme snažit prožít předvánoční čas plný lásky, klidu a pohody. 

A to samé, přejeme i Vám.


Téma týdne od 22.11. do 3. 12. 2021

Advent přichází
Za dveřmi je Mikuláš

Cíle:

 • Seznamovat děti s lidovými tradicemi
 • Vytvářet společný zážitek při návštěvě čerta, Mikuláše a anděla (rozlišovat dobro a zlo)
 • Seznamovat se s Mikulášskými a vánočními písničkami a básničkami
 • Zapamatovat si krátký text andělské a čertovské básničky
 • Protažení jednotlivých svalových oblastí (napodobovat předvedený cvik)

Nabídka činností:

 • Společná konverzace a samostatný mluvený projev na téma ,,Advent přichází" - přiblížení vánočních tradic a zvyků v tomto období
 • Jak se mění počasí, krátí se den, prodlužuje se noc a přichází zima (sv. Barbora, ,,Lucie noci upije")
 • Práce s knihou - prohlížení, poslouchání příběhů a převyprávění děje - Vánoční příběh
 • Navodit pocit radosti z prožití splnit přání druhému - připravit překvapení pro své nejbližší - výroba dárečků (průběžně)
 • Výroba čertíků, andílků, sušení křížal, zdobení perníčků, výroba přáníček,...
 • Rozvoj řečového projevu, nácvik vánočních a zimních básní, koled a písní
 • Rozhovory vedené učitelkou - navést děti k samostatnému vyjádření své myšlenky a přání v tomto adventním čase

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí MŠ - pozorování vánoční výzdoby v našem okolí

Odpolední činnosti:

 • Pokračování ve výtvarných činnostech z dopoledního programu
 • Výzdoba třídy - přípravy na Mikuláše a Vánoce

Téma týdne od 8.11. do 19.11.2021

Ovoce a zelenina

Cíle:

 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků, povídáním si o ovoci a zelenině
 • Rozvoj a užívání všech smyslů poznáváním zeleniny a ovoce podle chuti, čichu a hmatu
 • Rozvoj jazykových dovedností - využít vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, seznamovat se s pojmy ovoce a zelenina
 • Posilovat fantazii a představivost při výtvarné činnosti s bramborových tiskátkem
 • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

Nabídka činností:

 • Úvod - povídání o tématu,, Zdravá zelenina" podle obrazového materiálu, seznámení s pojmy a názvy jednotlivých druhů zeleniny a ovoce, jejich tvarem a barvou
 • Pohybová hra,, Na ovoce a zeleninu" - každé dítě má obrázek ovoce nebo zeleniny, pohybuje se volně v prostoru třídy a na signál se děti přesunou do košíku či na záhon podle toho co mají na obrázku
 • Cvičení paměti, upevňování výslovnosti a hlasitosti mluveného projevu - básnička,, Brambor"
 • Výtvarné činnosti podporující tvořivost a fantazii - bramborová tiskátka
 • Vybarvování obrázků zeleniny a ovoce, vystřihování a lepení
 • Rozvoj v oblasti jemné motoriky modelováním - přiměřeným tlakem dlani na modelovací hmotu vytvořit kouli a protáhnout hmotu dle potřeby k výrobě zeleniny

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí a pobyt na zahradě MŠ
 • Dodržování bezpečnosti při přecházení a chůzi po chodníku

Odpolední činnosti:

 • Pokračování v činnostech z dopoledního zaměstnání a opakování básniček a říkanek z minulých týdnů
 • Modelování ovoce a zeleniny

Téma období od 25.10. do 5.11.2021

Podzimní počasí

Cíle : Zopakovat s dětmi základní znaky podzimu.

Upevňovat správnou výslovnost a výrazný přednes.

Rozvíjet slovní zásobu ( přídavná jména).

Rozlišit tvar, barvu,pokusit se poznat více - méně.

Učit poskoky snožmo na místě i v prostoru.

Procvičit jemnou motoriku, trhání, lepení.


Nabídka činností:

Připomeneme si základní znaky podzimu, jak se mění počasí (vítr, déšť, méně pálí slunce, objevuje se mlha, je více zataženo...), mění se příroda (žloutne tráva, stromy opadávají, listí se zabarvuje...

"Dokresli déšť", práce s barvou ,nalepování kapiček deště, práce s lepidlem.

Opakujeme naučené básně a písně s doprovodem rytmických nástrojů - správná výslovnost, rytmika.

Malíř, Hříbek, Náš táta šel..., Vlaštovička, Běží liška, Měla babka, Šel zahradník...

"Jaký vidíš list?"Rozhovor nad výstavkou listí, používání přídavných jmen ( malý, velký, barevný, skvrnitý, suchý...)

Budeme rozlišovat listy dle tvaru, barvy, pokusíme se určit, kde je více - méně.

Cvičíme pro správné držení těla, motivace počasím a zvířátky. Vítr, déšť- cviky do výponu, úklony stranou, učíme se poskoky na místě i v prostoru, důraz na správný odraz. Ph: Na zajíčka

Procvičujeme jemnou motoriku, trhání papíru, nalepování na určený tvar, nalepování vystříhaných tvarů, dokreslování. Dle volby dětí. "Hříbek", "Ježek".

Odpolední činnosti:

Opakujeme dopolední program, dodělávání výtvarných prací, čtení příběhů s podzimní tematikou...

Vycházky: Okolí školy, do parku na kaštany, pozorování stromů, zahrada...


Téma období od 4.10. do 22.10.2021

Příroda na podzim

Cíle:

 Upevňovat poznatky o podzimní přírodě

Správně pojmenovat předměty a jevy podzimu

Učit děti výraznému přednesu básně

Rozvoj fantazie,jemné motoriky,zručnosti,trpělivosti

Pokusit se rozlišit dynamiku, nácvik písně

Učit se reagovat na smluvený signál, reakce na překážku


Nabídka činností:

Připomeneme si s dětmi co se děje na podzim s přírodou a počasím. Obrázky na tabuli, vycházka do přírody - pozorování stromů, listí, trávy, sbírání přírodnin - kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, barevné listy... rozhovor, pojmenování, využití... " Najdi stejný list", podle barvy, tvaru.

Učíme se správnému přednesu, klidný, výrazný přednes, nebojíme se přednášet samostatně.Lze spojit s pohybem. "Náš táta šel na houby"- opakování, "Hříbek"- nácvik.

Práce s přírodninami, které si děti společně nasbíraly. Nalepování barevných listů "strom na podzim". Společná práce "podzimní truhlík"-vpichování přírodnin. Práce s barvou-obtiskávání dlaně na papír -"barevné listí".

Seznámíme se s písní "Vlaštovičko leť", budeme rozlišovat hlasité a tiché zpívání. Procvičíme některé základní polohy - stoj, klek, leh na zádech, leh na břiše. Chůze a běh mezi překážkou, vyhýbání a přeskok. Pohybové hry s říkadly.


Téma týdne od 20.9. do 1.10.2021

Moji kamarádi, já a moje rodina

Cíle:

 • Posilovat přirozené vztahy mezi dětmi
 • Vést děti k tomu, aby na sebe byly hodné a neubližovali si
 • Bezpečně poznat svoji značku, značku kamaráda a jeho jméno
 • Upevňovat hygienické a společenské návyky
 • Uposlechnout pokyny učitelky a dodržovat domluvená pravidla
 • Rozvíjet výtvarný a řečový projev
 • Umět chodit v řadě za sebou i ve dvojicích
 • Podporovat spontánní běh ve volném prostoru
 • Vytvářet vztah k prostředí ve kterém dítě žije
 • Uvědomovat si význam rodiny pro sebe a její členy
 • Malbou vyjádřit citový vztah k rodině
 • Podporovat trpělivost a soustředění
 • Vést děti ke společné práci
 • Upevňování kladných vztahů mezi dětmi při hrách i průběžně během celého dne
 • Rozehrání hry a pomocí učitelky, pokusit se déle vydržet u jedné hračky, přibrat k sobě kamaráda, nehádat se o hračku, hračku po skončení hry uložit
 • Rozvíjení citových vztahů mezi dětmi, učitelkou a zaměstnanci školy
 • ,,Kdopak se mnou pojede?" - poznávání své značky, děti reagují na vyvolání, volají své kamarády podle značky a jména. Rozvíjíme řečový projev, slovní zásobu, postřeh, procvičování mluvidel, logopedická cvičení
 • Opakování písně s rytmizací ,,Když jsi mezi kamarády"
 • Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem nebo písničky z pohádek na CD
 • Běh v kruhu, pokusit se nevrážet do kamaráda, na povel změna směru
 • Pohybové hry na rozvoj postřehu a orientace ve volném prostoru

Odpolední činnosti:

 • Volné hry dětí v herně i u stolečku
 • Posilování kladných vztahů mezi dětmi a učitelkou
 • Opakování a procvičování dopoledních činností

Naše společná práce bude probíhat nenásilnou formou s ohledem na potřeby dětí, jejich nápady a vnímání momentální situace po celý školní rok.

Od rodiny a kamarádů pozvolna přejdeme do ,,podzimního času"


Téma týdne od 1.9. do 10.9.2021

Kdo jsem a kam patřím

Cíle:

Seznámit děti s novým prostředím.

Navázat kontakt s učitelkou a novými kamarády.

Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí.

Rozvoj zákl.společenských návyků a dovedností.

Rozvoj dětských přátelství.

Procvičit řečové schopnosti.


Nabídka činností:

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy.

Individ. přístupem podnítit zájem dětí,začlenit se do hry,povzbuzení dětí,pomoci dětem v základních činnostech během dne.

Posilovat a prohlubovat přirozené citové vztahy dítěte k učitelkám, dětem

a ostatním zaměstnancům mš.

Učit děti používat toaletu a jak postupovat při hygienických potřebách.

Zpříjemnit dětem rozloučení s rodiči.

Rozvíjet schopnost soustředěné pozornosti k určité činnosti (při hrách,sebeobsluze...).

Individ.rozhovory s dětmi "Jak jsem prožil léto."

Kresba dle vlastní fantazie - zážitky dětí.

Vyslovení svého jména před kamarádem "Jak se jmenuješ?"

Bezpečně poznat svou značku (umývárna,šatna ).

Vše bude probíhat postupně, v klidu a s laskavým přístupem k vašim dětem. 


Adaptace dětí - 1. třída

Středa 1.9. - od 8 do 9 s rodiči

Čtvrtek 2.9. - od 8 do 9 bez rodičů

Pátek 3.9. - od 8 do 9 bez rodičů


Pondělí 6.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Úterý 7.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Středa 8.9. - od 8 do 10 se svačinkou

Čtvrtek 9.9. - od 8 do 12 s obědem

Pátek 10.9. - od 8 do 12 s obědem


Od pondělí 13.9. - běžný provoz

6:45 - 17:15

Vyzvedávání dětí po obědě - 12-12:30

Vyzvedávání dětí po odpolední svačince - 14:45 - 17:15