Červená třída

V Červené třídě vytváříme dětem prostředí klidu, bezpečí a důvěry, aby co nejlépe zvládly adaptaci na nové prostředí. V rámci hry děti postupně povedeme k osvojení pravidel soužití ve třídě. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové prožití prázdnin a těšíme se na setkání v září! 
Renata, Jana a Zuzka


HURÁ NA PRÁZDNINY!

21.6. - 30.6. 2021

CÍLE

Navozovat dětem příjemné chvíle hrou, povídáním, zpíváním a pohybem.

Posilovat poznávání, zvídavost a zájem.

Rozvíjet slovní zásobu, popis viděného i přímé pozorování.

Podporovat zdravou soutěživost, reagovat na pokyny.

Otužovat se vodou, vzduchem

Dbát na správné držení příboru a správný úchop tužky, stříhání.

Seznamovat se se životem a kulturou Indiánů.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Rozhovor na téma: "Co dělají lidé v létě" - cestování, chata, chalupa, louka, les, koupání, návštěva hradů a zámků, ZOO, stanování, pobyt u moře
 • Hry na zahradě - využití průlezek, koloběžek, mlhoviště a hry u potůčku v parku, hry s vodními prvky
 • Bezpečnost při pobytu u vody, lese, opakování BESIP
 • Pozorování hmyzu v trávě pomocí lupy - užitek a ochrana
 • Opakování osvojených písní a básní, rytmický doprovod
 • Kreslení křídami na betonu
 • Četba z knihy Léto - Krásní motýli, Pavouček přítel, Kobylka zelená, Světlušky
 • Omalovánky Broučci
 • · Seznámení s indiánskou kulturou, typickými předměty a nácvik indiánské písně s tancem

 • Vystřihování, lepení a dokreslování Včelky
 • Seznámení se životem indiánů, jejich kulturou

JEDEME NA VÝLET

14.6. - 18.6. 2021

CÍLE

Vymýšlet si alternativní řešení k běžným (co by stalo kdyby...).

Dodržovat pravidla, respektovat autoritu.

Zapamatovat si text spojený s pohybem.

Vyjadřovat své prožitky a dojmy z výletu verbálně i vizuálně.

Aktivně komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině.

Seznamovat se s kulturními památkami naší země.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Motivační rozhovor na téma "Výlet na zámek" co na zámku uvidíme, jak se máme chovat, jak tam pojedeme, co si máme vzít do batůžku, jaká pravidla musíme dodržovat...

 • Jazykové hříčky - vytváření zdrobnělin, rytmizace říkanek

 • Nácvik  nové básně "Trpasličí výlet" , pohybový doprovod- gymnastika prstů

 • Skupinové vytváření obrázku "Zámek" koláž z barevných papírů, stříhání a dolepování různých tvarů, dokreslení, společné domlouvání ve skupině

 • Dramatizace na téma "Co by se stalo kdyby? Vstup do různých rolí, navrhování jiných, nových řešení ...

 • Logopedické chvilky - gymnastika mluvidel "Jazýček z Pusinkova"

 • Hry s přírodninami v parku a na školní zahradě

15.6. Celodenní výlet na zámek Loučeň


DOPRAVA A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

7.6. - 11.6. 2021

Cíle:
Rozvíjet dovednosti a vědomosti o dopravních prostředcích a dopravě.
Seznamovat se s pravidly BESIP.
Rozvíjet pohybové dovednosti, reagovat na signál.
Dodržovat předem dohodnutá pravidla.
Procvičovat jemnou motoriku, malování štětcem, stříhání kulatého a hranatého tvaru.
Zaměřit se na úchop - pastelka, štětec, lžíce.


Vzdělávací nabídka:

 • Seznámení dětí s různými dopravními prostředky, kde a jak se pohybují, semafor, dopravní značky, význam bezpečnostních složek - hasiči, policie, záchranka
 • Čtení pohádky Zelený panáček, vyprávění slyšeného
 • Vybarvováni předem vystřiženého tvaru autíčka, přilepení špejle - zápich dárek pro tatínka
 • Létající balón, vystřižení tvaru, pokreslení, spojení provázkem
 • Cvičení motivované dopravou, hra Na barevná auta, reakce na semafor
 • Grafomotorické cvičení - -Auto jede
 • Při vycházce pozorování dopravního ruchu na ulici
 • Koloběžky na školní zahradě, využití semaforu


DĚTI MAJÍ SVÁTEK

31.5. - 4.6. 2021

CÍLE

Rozvíjet orientaci na tělovém schématu, znát základní části svého těla.

Vyjadřovat své myšlenky, dojmy, zážitky. a citové prožitky. Hovořit celou větou.

Posilovat psychickou odolnost, aktivně se přizpůsobovat změnám.

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních krás.

Vytvářet si povědomí o existenci jiných národů a kultur.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Rozhovor na téma: "Všude na světě žijí děti" - jak žijí děti v jiných zemích, světadílech, co bychom mohli říct o svém životě, co mám rád/a ...
 • Jednoduchý labyrint "Děti hledají kamarádku.
 • Pracovní list "To jsem já" cílem je dokreslení a správné pojmenování chybějících částí těla. 
 • Vyprávění zážitků z oslavy dne dětí na školní zahradě a  následně kresba na základě citového prožitku.
 • Omalovánka mandala "Děti světa"
 • Prohlížení encyklopedií a knih o životě v jiných zemích.

1.6. - Zábavné dopoledne "Den dětí v MŠ" na školní zahradě

Odpolední činnosti:

Využití možností školní zahrady:

- herní prvky

- pískoviště

- malování křídami


VŠECHNO KVETE

24. - 28.5. 2021

CÍLE

Rozvíjet citový vztah k přírodě, vnímat krásu kvetoucí přírody.

Cvičit jemnou motoriky ruky mačkáním papírků.

Procvičovat rovnováhu, obratnost i zdravou soutěživost.

Rozvíjet hudebně pohybové dovednosti, spojit slovo či nápěv s pohybem.

Kultivovat vyjadřovací schopnosti, učit se odpovídat celou větou.

Posilovat prosociální chování dětí ve vztahu k ostatním.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Rozhovory s dětmi o jarní přírodě, které stromy kvetou v parku, jak jejich květy vypadají (kaštan jako svíčka na vánočním stromečku) jak se jmenují kytičky, keře, jakou mají barvu...
 • Seznámení s dalšími druhy květin, barva, vůně
 • Péče o rostliny ve třídě, vysévání mrkve na školní pozemek, pozorování sazeniček
 • Práce s knihou a obrazem - proč stromy barevně kvetou? Jak vznikají plody?
 • Učení v přírodě - aktivity v altánu na školní zahradě: témata - význam slunce, deště, včel, ptáčků, kde žijí a proč je chráníme, využití lupy
 • Pohybové hry se zpěvem Uvíjíme věneček - nácvik tanečku
 • Opakování hudebně pohybových her: "Kolo, kolo mlýnský; Ježek; Zlatá brána"
 • Společná práce "Rozkvetlý strom" - mačkání barevných papírků ( květy stromu, nalepování na maketu stromu)
 • Poslech a zpěv písní s jarní tématikou Na jaře, Sluníčko, Jaro využití DHN
 • Soutěže v družstvech - opičí dráha, nasaď na strom kvítek využití makety lesní cesty, lano, nášlapné terče

Tématická vycházka do zahradnictví - pozorování kytiček jejich barvy a tvary květů, ve školce reflexe z vycházky - co se mi líbilo v zahradnictví.www.freepik.com  

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA

10.5. - 14.5. 2021

CÍLE

Vytvářet povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitostech a proměnách

Seznámení s některými názvy stromů, květin, zvířat

Zkoumat konzistenci, tvar, barvu písku, kamínků, vody, strukturu listů

Seznámit se s glóbusem

Rozvíjet komunikační dovednosti

Rozvíjet a procvičovat jemnou motoriku


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Vyhledávání květů - podle obrázků a i v přírodě pojmenovat pampelišku, sedmikrásku, pozorování kvetoucích kaštanů v parku
 • Zkoumání konzistence, tvaru a barvy písku, kamenů a vody, co z nich můžeme vytvářet a k čemu slouží, ochrana přírody živé i neživé
 • Seznámení s glóbusem
 • Pozdrav slunci cvičení jógových prvků s doprovodným textem, protahování svalů na celém těle, udržování rovnováhy, Slunce vstává, jde spát, planeta Země se otáčí a na ní žijí zvířátka , květiny
 • Vysazování semínek mrkve na školní záhonek, péče o semínka, zjišťování co potřebují aby vyklíčila, pozorování a péče o rostlinky
 • Barvení kamínků fixami dle vlastní fantazie a schováváni v přírodě
 • Hledání a schovávání nakreslených kamínků na vycházce směrem na Petřín, skládání kamínků, stavba cestiček, pozorování potůčku na hřišti, vypouštění vody, využívání stavidel a síly vody, pouštění kůry, listů, větviček, tvořivé hry v písku, pozorování struktury listu
 • Vycházka na Petřín s kamínkováním
 • Vycházka zahradnictví Petynka
 • Rybníček pozorování života u a ve vodě


Milé děti,

tak konečně se můžeme společně setkávat ve třídě, už se na vás moc těšíme. Připravujeme pro vás spoustu zábavy a různých aktivit. 

Zdraví Jana, Renata a Zuzka 

MOJE MAMINKA

3.5. - 7.5. 2021

CÍLE

Verbálně vyjádřit své pocity a prožitky, vybavit si prožité chvíle.

Uvědomovat si vztah k mamince, lásku, úctu.

Rozvíjet jemnou motoriku - manipulace s drobnými dílky.

Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Rozhovor na téma "Maminka" - jaká je moje maminka, co mám na ní nejraději, co spolu děláme, co se mi na ní líbí...
 • Přáníčko pro maminku - práce s papírem, papírovými výřezy ...
 • Výroba dárečku pro maminky (překvapení ☺)
 • Nácvik básničky pro maminku
 • Námětová hra "Na maminky" v kuchyňce, s panenkami...
 • Konstruktivní stavebnice, navlékání korálků, mozaiky
 • Vycházka do parku, k rybníčku, pozorování přírody


26. dubna 2021

ČARODĚJNICE

Blíží se první květen a my vám nabídneme pohled na to, jak tento svátek slavili v dávné době.  Můžeme se společně zamyslet nad tím, zda některé tradice přetrvaly dodnes.


BELTAIN

Beltain, nebo také Beltaine či Beltine, byl jeden ze čtyř hlavních keltských svátků, který připadal na noc z 30. dubna na 1. května. Původně se slavil dříve, před druhým úplňkem po jarní rovnodennosti, nyní 40 dnů po ní. Podle Keltů jím začíná polovina roku, kdy je příroda probuzená a vitální, vše rozkvétá, sluneční paprsky probouzejí naše smysly a dávají novou sílu.

V předvečer Beltainu se zhasínaly všechny ohně ve vsi a na obřadním místě druidové zapalovali oheň hlavní. Tímto jedním ohněm to celé začíná, od něj se zapalují obvykle další dva ohně, které vytvoří "bránu Beltainu". Od tohoto ohně se také roznášel oheň zpět do chatrčí.

Oheň - a zejména jeho dým - byl považován za očišťující a měl lidem zajistit zdraví po celý rok. Proto je tento oheň přeskakován a branou Beltainu je prováděn dobytek, aby tak bylo zajištěno jeho zdraví a plodnost. Pakliže se ceremonie koná u hlavního ohně, lidé neprocházejí branou sestavenou ze dvou hranic, ale otáčí se kolem hranice jediné. Odtud také pramení zvyk skákat přes ohně.

Dalším aspektem tohoto svátku, jehož slavení se zachovalo do dnešních dob, je tzv. stavění Májky. Bývá to oloupaný a větví zbavený březový nebo smrkový kmen, jehož zelená koruna prochází velkým květinovým věncem ovinutým barevnými stuhami.

Májové oslavy byly také časem koupelí. Časně ráno se vycházelo ven, aby se mohla provést koupel v čerstvé rose a obličej omýt "vlhkostí, která nepochází ani z deště, ani ze země."

Také zvyk prvomájového polibku pod rozkvetlou třešní bychom našli právě v jejich slavných časech. O Beltainu také chodili lidé k menhirům, posvátným kamenům a vyslovovali u nich své prosby. Zdobili domovy větvičkami cesmíny, hlohu a jeřábu a tím vzdávali čest slunci. 

Více zde: 

https://keltskykruh.webnode.cz/keltove/keltske-svatky/beltain/

 https://zeny.iprima.cz/zivotni-styl/beltain-je-stary-keltsky-svatek-lasky-a-plodnosti-vite-jak-se-slavi


PAPÍROVÉ ČARODĚJNICE

Můžete si s dětmi vyrobit papírovou čarodějnici, fantazii se meze nekladou. 

Inspiraci můžete najít zde:

https://www.audina.cz/2017/04/carodejnice-z-papiru/PAVUČINA

Každá správná čarodějnice má ve své chýši alespoň jednu pavučinu s pavoukem. Děti mohou na pracovní list dokreslit pavučinku.

Pracovní list ke stažení zde:

https://www.pieris.cz/pracovni-list-zdarma-domaluj-pavucinu/19. dubna 2021

JARNÍ SPORTY

Milé děti,

protože se stále nemůžeme potkávat v naší krásné třídě, posíláme vám pár námětů na to, co můžete doma s maminkou nebo tatínkem dělat, vymýšlet, vyrábět... Budeme rády, když nám výrobky, nebo prožitky a objevy pošlete na třídní mailovou adresu.
Snad už nám aprílové počasí pošle i trochu tepla a sluníčka a vy budete moci začít jezdit na kole, koloběžce, bruslích, hrát si s míčem, švihadlem, či zkusit cvrnkat kuličky do důlku třeba na hřišti nebo zahradě.
Nezapomeňte na bezpečnost při sportech, hlavně při jízdě na kole a kolečkových bruslích, můžete nám třeba nakreslit, jakou máte helmu a rukavice, nebo chrániče na kolena a lokty.
Zdraví Renata, Jana , Zuzka


OMALOVÁNKA CYKLISTY 

Omalovánka ke stažení zde:

https://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/03/cyklo.jpg


JARNÍ BÁSNIČKA

KULIČKY

PŘIJEL KMOTR Z POLIČKY,
PŘIVEZL NÁM KULIČKY.
ČERVENÉ, ZELENÉ,
HLINĚNÉ I SKLENĚNÉ.
PRO KAČKU DO SÁČKU,
PRO ANIČKU DO PYTLÍČKU,
PRO KLUKY DO RUKY. 


PAPÍROVÝ SEMAFOR

Můžete vyrobit z papíru semafor a přitom se naučit říkadlo:


STŮJ ČERVENĚ SVÍTÍM
ZA LÍMEC TĚ CHYTÍM
TEĎ UŽ SVIITÍ ZELENÁ
TO PRO TEBE NEPOSEDO
VOLNOU CESTU ZNAMENÁ 


Návod na výrobu semaforu zde:

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/semafor-1654


13. dubna 2021

Milé děti, milí rodiče,

bohužel ještě stále se nemůžeme setkávat v naší mateřské škole. Přesto se zde stále něco děje. Mezitím, co jsme se neviděli, podlaha v naší třídě byla konečně ve stavu, kdy na ni bylo možné natáhnout linoleum, a my jsme poté třídu společně uklidily a připravily na návrat dětí do školky. Moc se na všechny děti těšíme.  Posíláme vám alespoň fotografie naší třídy. 

Pozdravy posílají Jana, Renata a Zuzka  


Půlka třídy se musela vystěhovat...

Ale stálo to za to, třída je moc hezká...


HRAJEME SI S GEOMETRICKÝMI TVARY

Nabízíme vám také několik námětů, tentokrát na téma geometrických tvarů. Je vhodné začínat nejprve s kruhem, trojúhelníkem a čtvercem a později přidat obdélník. Aby děti aktivity bavily, můžete začít s tím, že tyto tvary budete vyhledávat na vycházkách, hledat doma ... Můžete se s dětmi naučit jednoduchou básničku o kruhu, tvary se dají vystříhat z barevného papíru a lze z nich vytvářet obrázky, děti mohou vyhledávat tvary podle vašeho zadání a pokud je vytvoříte z více barev, můžete jim úkol ztížit vyhledáváním podle dvou kritérií např: najdi modrý kruh, zelený čtverec, červený trojúhelník ... 

Básnička 

KRUH

Kruh je slunce, talíř, tečka,

had stočený dokolečka. 

Kruh je koláč, talíř, míč,

kdopak půjde z kola pryč?6. dubna 2021

VODA, VODĚNKA

Milé děti, milí rodiče, 

doufáme, že jste si užili Velikonoce v pohodě a moc nás těší, že se vám líbila naše velikonoční hra se slepičkou Toničkou. 


KOLOBĚH VODY

Možná vás při procházkách zaskočilo aprílové počasí, střídá se déšť se sluníčkem a dokonce se opět vrátil sníh. To může být příležitost k povídání o vodě, o tom, jak je pro náš život důležitá. Rodiče mohou dětem jednoduše vysvětlit koloběh vody v přírodě, o tom, že voda má různá skupenství. Děti si mohou vybarvit omalovánku.

 Omalovánka k vytištění zde:

 https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/kolobeh-vody-v-prirode-4049

ŤUKÁ, ŤUKÁ DEŠTÍK

Připravily jsme pro vás básničku s pohybem, kterou se můžete s dětmi společně naučit. Děti si rozvíjejí koordinaci pohybu, pohybovou obratnost a pozornost. K básničce si ještě mohou vybarvit omalovánku deštníku, při které si procvičí znalost barev, když budou vybarvovat obrázek podle zadání rodičů.


Ťuká, ťuká deštík

na barevný deštník.

Ťuká ťuká prstíkem

kdo je pod tím deštníkem?

To jsem já panenka

máčí se mi sukénka.


Ťuká, ťuká deštík
na barevný deštník.

Ťuká ťuká prstíkem

kdo je pod tím deštníkem?

To jsem já panáček

máčí se mi můj fráček.

Pustit video s pohybovým doprovodem básničky a vytisknout omalovánku si můžete zde:

https://www.muskaskolka.cz/cs/napsali-o-nas/logopedie-s-mirkou/

POKUSY S VODOU

Voda je opravdu kouzelná a pro náš život nenahraditelná. Poznávat její vlastnosti můžete s dětmi u zábavných pokusů, ke kterým vám stačí běžné věci, které máte doma.

Zde vám nabízíme dva odkazy pro inspiraci:

https://www.youtube.com/watch?v=-BIPZm6az4I

https://www.youtube.com/watch?v=l7_8rGSZywo&t=42sŽIVOT VE VODĚ I U VODY

Pokud jste při procházkách měli možnost jít i k nějakému rybníčku či potůčku, určitě jste mohli pozorovat živočichy, kteří žijí ve vodě i u ní. Pro děti může být zajímavá informace, že někteří živočichové jsou obojživelníci. Můžete si s dětmi prohlédnout video s životním cyklem žáby. Děti mohou například v encyklopedii podle ilustrací určovat a třídit v jakém prostředí jednotliví živočichové žijí.

Odkaz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=XOgSDQ5X-NA


31.března 2021

Milé děti, milí rodiče,

dnes zveřejňujeme pozdrav od Emičky K., která nám s rodiči poslala fotografie svého velikonočního tvoření. Emičko,  moc děkujeme za veselý velikonoční pozdrav, krásně se ti to povedlo. Měly jsme velkou radost. 

Doufáme, že se vám bude líbit naše "školková" velikonoční hra v přírodě a možná se s některými z vás setkáme při předávání odměn. Mějte se krásně a užívejte si hřejivé jarní sluníčko.

Všechny zdraví  Jana, Renata a Zuzka.


29. března 2021 

VELIKONOCE 

Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po prvním jarním úplňku, který následuje po rovnodennosti. Už týden předtím ale začíná období, které se označuje jako pašijový týden.  V tomto období jde ruku v ruce křesťanská symbolika s pohanskými zvyky.

MODRÉ PONDĚLÍ

Pašijový týden začíná Modrým pondělím, kterému se také říkalo i Žluté. Děti mohou zkusit  nakreslit nebo vyrobit nějaký obrázek či přáníčko k Velikonocům. Krásná a oblíbená jsou velikonoční bramborová razítka. Stačí vybrat oválnou bramboru, rozkrojit ji na poloviny a máte krásný tvar vajíčka. Zářezy je ozdobte podle vlastní fantazie a děti mohou tisknout.

https://www.hrajemesijinak.cz/2017/04/velikonocni-tradice-nase-druhe-setkani.html


ŠEDÉ ÚTERÝ

Je to den, kdy se ve všech domácnostech utíral prach. Pokud děti pomohou maminkám s úklidem, určitě budou rády a zbude více času na společné hry, čtení, nebo jarní procházku, kde je možnost si natrhat větvičky a ozdobit je vajíčky.

ŠKAREDÁ STŘEDA

V tento den se vymetaly komíny, hospodyně uklízely, vymetaly pece, někde se bílily i stěny. Nezapomeňte, že v tento den se musíte na ostatní usmívat. Pokud se budete škaredit a mračit, mohlo by vám to zůstat pro všechny další středy v celém roce a to nechceme! Proto si zazpívejte jarní písničku, předneste básničku nebo si zopakujte velikonoční koledu. 

Pekly se také jidáše. Děti mohou pomoci mamince uválet z těsta hada, který se  zatočí a máme jidáš, který se jedl na....

https://www.youtube.com/watch?v=AQTKWfkZ0kc


ZELENÝ ČTVRTEK

Zelený čtvrtek je den, kdy je ve zvyku jíst zelené rostliny, například špenát, hrášek, fazolky, okurka či paprika, abychom byli po celý rok zdraví.


VELKÝ PÁTEK

Na Velký pátek se otevírají poklady, můžete se podívat na pohádku Jak šel Trautenberk pro poklad a co se mu přihodilo, děti si mohou s rodiči  po shlédnutí pohádku převyprávět.

https://www.youtube.com/watch?v=BsilZdir-8M


BÍLÁ SOBOTA

O Bílé sobotě se pekly mazance, beránci, pletly se pomlázky, zdobila se vajíčka.


BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 

Následuje Boží hod velikonoční, zkusíme uplést pomlázku? A nezapomeneme pomoci s barvením vajíček. V tento den se také pekly a světily velikonoční pokrmy (mazance, vajíčka, chléb, beránci). A ten, kdo okusil posvěceného beránka, našel podle pověry ztracenou cestu v lesích.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/modre-pondeli-sedive-utery-skareda-streda-poznejte-velikonocni-zvyky-den-po-dni-6207947


VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Velikonoční pondělí, pomlázky do ruky, hezkou koledu a šleháme děvčata, určitě si vykoledujete krásné barevné vajíčko, ale pozor, odpoledne mohou děvčata polít koledníky vodou.

Josef Lada - Velikonoční koledy:  https://youtu.be/URnK-6PCud4


Přejeme Vám všem krásné jaro, prožijte si ve zdraví a rodinném kruhu sluníčkové Velikonoce.

Renata, Jana a Zuzka22. března 2021

BRZY BUDOU VELIKONOCE

Milé děti a rodiče,

protože drak Koroňák nás stále obchází a my nemůžeme prožívat velikonoční období ve třídě, posíláme vám několik nápadů a námětů na předvelikonoční čas.
Astronomické jaro začalo v sobotu 20. března, a ač to tak venku nevypadá,  jaro přichází a s ním i Velikonoce. Příroda se probouzí po zimě, vše začíná kvést, probouzí se zvířátka, rodí se mládátka. Doufáme, že máte možnost pokračovat v procházkách a při nich se můžete dívat, jestli neuvidíte nějakou kytičku nebo zvířátko. 


 ČÁPI PŘILÉTAJÍ

V těchto dnech se k nám vracejí ptáci z dalekých krajin. Mezi nejznámější patří čáp. Můžete se s dětmi podívat na krátká videa o životě čápů, o jejich námluvách jak staví hnízdo... Děti si tím rozšiřují znalosti o životě ptáků, učí se pozorovat. 

Portál vzdělávacích videí: https://edu.ceskatelevize.cz/porad/frnk-z-hnizda?vsrc=naseptavac&vsrcid=frn

Děti si mohou zazpívat a zatančit na písničku Hradišťanu "Čáp letí přes moře". Písnička je velmi rytmická, přímo svádí k rytmickému doprovodu. Doma lze využít například vařečky od maminky. 

https://www.youtube.com/watch?v=ajpN4TtE4B8

VELIKONOČNÍ KOLEDY

K přípravě Velikonoc patří barvení vajíček, pletení pomlázky i  koledy či básničky. Připravily jsme vám dvě koledy, děti si mohou trénovat paměť a třeba vás společně napadne i nějaké jejich pohybové ztvárnění. 

PŘÍPRAVA VAJÍČEK

Můžete si předem vybarvit i vyfouklá vajíčka přírodními barvivy, třeba červenou řepou, vodou ze špenátu, nebo odvarem z cibulových slupek, popřípadě výluhem z čaje. Je možné použít vodové a temperové barvy, inkoust a dle vlastní fantazie dozdobit obrázky, korálky, zmizíkem... 

Malá inspirace:

https://www.sklizeno.cz/o-nas/50-odstinu-velikonoc-prirodnich/

SLEPICE A KUŘÁTKA

Děti si mohou udělat grafomotorické cvičení a procvičit si oválky. Zkusí kuřátka napodobit nejdříve prstem ve vzduchu a potom pomocí přerušovaných čar dokreslí žluté ovály. Můžete si také v básničce společně vytleskávat slabiky. Při grafomotorickém cvičení nezapomínejte na uvolnění ruky. 

Obrázek lze také využít k trénování dějové posloupnosti: Slepice - vajíčko - kuřátko.

https://www.msjedovnice.cz/download/aktuality/pracovni-listy-pro-deti.pdf


19. března 2021

VYZVEDNUTÍ VELIKONOČNÍCH ZÁPICHŮ

Milí rodiče,

vaše děti si s námi v předstihu vyráběly ze samotvrdnoucí hmoty krásná vajíčka a kuřátka jako zápichy do velikonočního osení. Plánovaly jsme, že před Velikonocemi si je děti dozdobí mašličkami, popřípadě dobarví. Protože se stále ještě nemůžeme setkávat ve třídě a školce a krásné jarní svátky Velikonoce se blíží,  nabízíme Vám vyzvednutí výrobků.

Na zahradě školky hned za vraty je výtah pro kuchyň školky, tam bychom nechaly ve sklenici zápichy (každý má dva kusy - vajíčko a kuřátko či jiné zvířátko a jsou podepsané) a také semínka osení. Můžete si odsypat, společně s dětmi zasadit do květináčku a starat se o semínka. Pozorovat jak rostou, co je potřeba, aby vyrostla krásná travička.
TERMÍN VYZVEDNUTÍ STŘEDA 24.3. 2021 10.00 - 15.00 HODIN
Zápich nemají Maty, Ivošek, Meda, Kiki, protože při tvoření nebyli přítomni ve školce.15. března 2021

MLÁĎÁTKA NA JAŘE


POVÍDÁNÍ O ZVÍŘÁTKÁCH

Jaro je časem zrození. Vzduchem se nese cvrlikání ptáčků a při společných procházkách již brzy můžete narazit i na na nejedno zvířecí mládě...  Příroda to zařídila chytře, většina mláďat se rodí na jaře. Kdyby na svět vykoukla jen o pár týdnů dříve, pravděpodobně by nepřežila. Na jaře se však vše probouzí k životu, potravy je dostatek a tak mají malí tvorečci spoustu času nabrat síly i zkušenosti do své první zimy. Doma pak můžete využít ilustrace v knížkách, obrázky na netu a s dětmi si povídat. Děti se vašim prostřednictvím mohou seznamovat se zvířaty žijícími ve volné přírodě a zjišťovat v čem se jejich život odlišuje například od života zvířat na statku.


POZORNÉ OUŠKO

S dětmi si také můžete pustit videa s mláďátky. Děti si mohou všímat, že jednotlivá zvířata vydávají různé zvuky a pak si můžete zahrát sluchovou hru. Děti budou poslouchat zvuky bez obrazu a určovat, o jaké zvíře se jedná. Při této hře se učí pozorně naslouchat, soustředit se na jeden zvuk a zapamatovat si ho. Rozvíjí si sluchové vnímání a sluchovou paměť. 

Pro inspiraci dva odkazy na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=e58opUiNrM4

https://www.youtube.com/watch?v=hkQeeKtjx3c


MAMINKA HLEDÁ MLÁĎÁTKO

Další aktivitou, kterou vám nabízíme, je pracovní list, ve kterém děti musí přiřadit k mamince to správné mláďátko. Je vhodné, aby děti práci doprovodily i pojmenováním jednotlivých zvířat a mláďat a vy jim můžete dávat doplňující otázky, děti se tak učí zdůvodňovat a obhajovat svůj výběr.:

https://www.pedagogickeveno.cz/wp-content/uploads/2011/11/2-hospodarsla-zvirata.jpgPOZDRAV  SLUNCI

Na jaře už sluníčko získává větší sílu a vy si doma s dětmi můžete zacvičit jógové cvičení "Pozdrav slunci".  Inspiraci najdete na těchto stránkách:

https://www.jogasdetmi.cz/zdravte-slunce-s-usmevem/


PAPÍROVÉ KOŤÁTKO

Vaše děti velmi rády tvoří a my se snažíme hledat pro vás takové náměty, při kterých můžete využít to, co máte doma. Tentokrát si děti mohou vytvořit papírové koťátko a použít různé zbytky vlny či provázků. 


OMALOVÁNKY DRAK KORON

Jak dětem přiblížit opatření, kterými mohou sebe i své blízké chránit před nemocí COVID-19?

Na těchto stránkách najdete sadu omalovánek s příběhem o draku Koronovi:

https://drakkoron.cz/cz/


8. března 2021

JAK SE ODEMYKÁ JARO

KOUZELNÝ KLÍČ

Tak, jak jsme se zmínily již minulý týden, počasí nás překvapuje svými změnami a příkladem může být dnešní den. Rádo sněží a o několik hodin později svítí sluníčko. Můžete společně zkusit "paní Zimě" domluvit, aby už odešla. 

ZIMO, TY JSI BÍLÁ PANÍ,

KONČÍ TVOJE KRALOVÁNÍ.

SUNDEJ BÍLOU KORUNU

A SESEDNI ZE TRŮNU. 

UŽ JE NA TĚ ČAS,

ZA ROK PŘÍJDEŠ ZAS.


Ale jak víme, jaro už čeká za vrátky a ta se dají otevřít kouzelným klíčem. Uhádnete, jaký klíč to je?

NA NEVELKÉM STONEČKU

SPOUSTA ŽLUTÝCH ZVONEČKŮ.

KAŽDÝ Z NICH MÁ K JARU KLÍČ,

COPAK JE TO? ............................


Děti se mohou jednu z básniček naučit, také je mohou rytmizovat vytleskáváním či vyťukáváním. Rozvíjejí tím řečové dovednosti, správnou výslovnost, cit pro rým a posilují paměť. 


POZOROVÁNÍ ROSTLIN A STROMŮ

Petrklíč je tedy tou květinou, která odemyká kouzelná vrátka, ale i jiné květiny jsou posly jara. Také některým stromům a keřům již začínají pučet pupeny. Pokud půjdete na procházku, můžete s dětmi pozorovat jednotlivé druhy. Děti se tak mohou nenásilnou formou učit názvy jednotlivých rostlin, všímat si rozdílů mezi nimi, poznávat základní části rostlin jako listy, stonek, květ... Mohou využívat čich i hmat. 


HRAJEME SI NA KYTIČKU

Doma, ale i venku si s dětmi můžete na kytičku zahrát a  říkanku doprovodit pohybem. Děti si přitom procvičí změny poloh na místě, nápodobu pohybu, ale i pozornost, pohotovost.

JARO 

Podívej se, támhle v trávě, 

(dřep, rozhlížet se) 

kytička vyrostla právě, 

(z dřepu do stoje) 

čechrá si zelenou sukýnku,

 (stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem) 

protahuje si barevnou hlavinku. 

(stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu) 

K sluníčku lístky natahuje,

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

ještě se ospale protahuje, 

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

 na louce není jediná, 

(stoj snožmo, hlavou "NE") 

protože jaro už začíná. 

(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 


PÍSNIČKY O JARU, K POSLECHU I TANCI

A protože s pěknou písničkou je svět hned veselejší, můžete si společně zatančit i zazpívat. Děti si tím rozvíjejí cit pro rytmus, pohyb do rytmu, sluch a posilují hlasivky.  Jako inspiraci vám posíláme písničku dua Svěrák-Uhlíř, ale vy si jistě můžete najít i spoustu jiných.

https://www.youtube.com/watch?v=wNPdC_UkIKA


ORIGAMI SNĚŽENKA

Jednou z prvních jarních kytiček je sněženka, můžete si  doma s dětmi vytvořit obrázek kombinovanou technikou skládání papíru a zapouštění vodové barvy do mokrého podkladu. Děti budou určitě nadšené, a zároveň si manipulaci s papírem a barvami procvičují jemnou motoriku, prostorovou představivost a zručnost.

Návod i s motivační pohádkou naleznete zde:

https://vytvarna-vychova.cz/snezenka-podsneznik/


3. března 2021

PŘEDJAŘÍ

PROCHÁZKY 

Předchozí dny nás navnadily krásným jarním počasím, ale "paní Zima" se nechce jen tak vzdát své vlády. Proto nás ještě čeká několik dnů či týdnů chladného počasí. Ale to vám nemusí zabránit v procházkách po okolí či návštěvách parků, které můžete s dětmi využít k pozorování přírody. Děti si přitom mohou rozvíjet své pozorovací schopnosti, získávají poznatky o přírodě, při rozhovoru si rozšiřují slovní zásobu, učí se hovořit ve větách ...  A především, sdílejí čas společně s vámi.

HRY S PŘÍRODNINAMI

Během procházky si můžete s dětmi nasbírat různé přírodniny, klacíky, šišky, kamínky ... Doma je můžete využít k různým společným hrám i tvoření. Děti si při nich mohou rozvíjet předmatematické představy,  například porovnávat dva přeměty,  pojmy větší - menší, řadit několik předmětů podle velikosti ... Lze je i nabarvit a využít k procvičování barev.

PTÁČEK

Při procházkách můžete pozorovat ptáčky a doma si děti mohou v rámci procvičování grafomotoriky jednoho nakreslit. Často se stává, že mají obavy kreslit něco nového, v čem si nejsou jisté. Můžete je povzbudit a ukázat jim, že stačí jen několik kruhů či oválů a ptáček je na světě. Před samotným grafomotorickým cvičením je vhodné uvolňovat paži, s dětmi si můžete krátce zahrát na ptáčka, rukama udělat křidýlka a tím uvolnit ramenní kloub. 

JARNÍ PÍSNIČKY

I když se zima nechce vzdát své vlády, můžeme jaro povzbudit písničkou. Posíláme vám odkazy na jarní písničky od Hradišťanu, jsou pohlazením na duši.

https://www.youtube.com/watch?v=InbPTysRi_M

https://www.youtube.com/watch?v=O-aDWFrAYYI&list=OLAK5uy_l0vnllv4zFyoEDXwq9DDrzj7I4xJcozuQ&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA


MEDVĚDI V ZIMĚ

Minulý týden jsme si s dětmi zahráli dramatizaci příběhu o medvědech v zimě a jako připomínku si můžete vyrobit obrázek medvěda, na který vám stačí jen noviny, nůžky, lepidlo a pastelky. Děti si při něm rozvíjí jemnou motoriku, soustředění, orientaci na ploše. Je potřeba dbát na správný úchop nůžek a kreslícího náčiní. 


TĚŠÍME SE NA ÚNOR

1.2.- 28.2. 2021

CÍLE

Seznamovat se z různými druhy povolání a řemesel a v čem pro nás mají význam.

Rozvíjet rytmické cítění, pohyb do rytmu, schopnost vyjádřit hudbu pohybem.

Radostně prožívat společné chvíle, vyjadřovat své pocity a prožitky verbálně, pohybem, výtvarnou činností.

Rozvíjet pozitivní vztahy k ostatním dětem, učit se vnímat potřeby jiných a vyjadřovat také své potřeby.

Posilovat paměť nácvikem nových písní a básní, rytmizovat.

Nacvičovat stříhání, správný úchop nůžek.

Upevňovat si správný úchop lžíce.

Napodobit pohyb podle vzoru např. ptáky.

Zaměřit se na cviky na posilování klenby nohy.

Cvičit postřeh a pozornost, reagovat na signál, rozpoznávat odlišnosti v detailech.

Postupně zvyšovat čas soustředění na určitou činnost.

Poznávat zvyky a tradice spojené s masopustním obdobím.

Získávat znalosti o životě zvířat v přírodě v zimě a poznávat, jak jim lidé mohou pomáhat.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Rozhovor na téma: "Každá práce je důležitá, čím bych chtěl být až budu velký?..."
 • Námětové hry Na doktora, kadeřnici, kuchaře, prodavače...( využití kostýmů a herních sad)
 • Rytmizace říkanek a zpěv písní na téma povolání - Pekař péče housky, Šel zahradník, Jede, jede poštovský panáček,......
 • Sledování a poslech pohádky Krtek a kalhotky - následně rozhovor a odpovědi na otázky
 • Vyrábění koláčku z moduritu, vykrojení, vyzdobení
 • Cvičení jemné motoriky ruky mícháme v hrnci polévku
 • Poslech vyprávění o masopustu, jak se dříve slavilo, jak slavíme dnes, vyprávění o karnevalu, jak se doma připravuji...
 • Čtení příběhu Ve školce mají maškarní ples
 • Karneval v MŠ - rej masek, tanec, soutěže
 • Seznámení s písní "To je zlaté posvícení" doprovod na ozvučná dřívka.
 • Výroba karnevalové masky- pečlivá práce s vodovými barvami, dozdobení dle fantazie drobnými ozdůbkami.
 • Pracovní list "Klaun" najdi rozdíly.
 • Rozhovor a prožitém karnevalu - vyjadřovat své dojmy, popsat co se mi líbilo, pokusit se odpovídat celou větou, vyčkat až na mně přijde řada
 • Grafomotorické cvičení - uvolňování ramenního a loketního kloubu (se stuhami)
 • Tanečky a pohybové hry za doprovodu hudby i bez (Na sochy, na slepou bábu, honěná)
 • Seznamovat děti s volně žijícími zvířátky z lesa, parku na obrázcích i na vycházkách
 • Vrána, Havran, Vrabec, Holub, Sýkorka
 • Rozhovor na téma:"Jak pomáháme ptáčkům přežít zimu, krmení ptáčků zrníčky a lojovými koulemi,
 • Seznámení s volně žijícími zvířátky z lesa, parku na obrázcích i na vycházkách - vrána, havran, vrabec, holub, sýkorka
 • Cvičení motivované ptáčky - procvičování celého těla a klenby nohy, chůze po lesní plastové cestě
 • Nácvik tanečku Vrabec a sýkorka, básně Vrána, Havran
 • Modelování zvířátek z modelíny
 • Kreslení a dolepení hlavních znaků ptáčka a krmítka, malování vystřiženého tvaru ptáčka na zimní větvičku, dolepení hlavních znaků

Odpolední činnosti

Čtení před usnutím - tematické příběhy a pohádky

Opakování dopoledních bloků s důrazem na individuální procvičování stříhání.


10.1.2021

Milé děti, milí rodiče,

moc vás všechny zdravíme a věříme, že se uvidíme co nejdříve. Karanténa v MŠ nám bohužel dočasně znemožnila společné setkávání, a proto vám nabízíme několik námětů na pokusy s ledem, sněhem a vodou, které si můžete doma společně vyzkoušet.

Pozdravy posílají Jana, Renata a Zuzka

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066-sikulove/416234100081034/obsah/510291-pokus-s-ledem

https://mamadodeste.cz/nase-experimenty-tri-pokusy-s-vodou-pro-nejmensi/

https://www.hrajemesijinak.cz/2017/01/domaci-pokusy-s-ledem-snehem-vodu.htmlZIMA A ZIMNÍ RADOVÁNKY 

4.1. - 29.1. 2021 

CÍLE 

Hovořit v jednoduchých větách, umět popsat zážitek, událost. 

Posilovat sebeobsluhu při oblékání, poznat své oblečení. 

Rozvíjet obratnost a pohotovost. 

Porovnávat počet prvků ve dvou souborech, určit kde je více - méně, orientovat se v číselné řadě do tří. 

Umět se přizpůsobit změnám, přijímat drobný neúspěch. 

Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se a vyjednávat. 

Seznamovat se s novými výtvarnými technikami, učit se rozlišovat teplé a studené odstíny barev. 

Experimentovat s vodou a různými materiály. 

Poznávat typické znaky a projevy zimního období. 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

• Rozhovory v kruhu na témata: "Projevy zimního počasí - mráz - jak kreslí na oknech, co je sníh, led, rampouch, co můžeme ve sněhu dělat - sněhuláci, koulovačka, zimní sporty, zimní sportovní potřeby, zážitky z rodinných aktivit, jak se v zimě oblékáme, proč si musíme chránit hlavu a ruce, nohy... 

• Poslech příběhu o třech králích, dramatizace se zpěvem koledy "My tři králové..." 

• Výroba papírových králů, dokreslování, dolepování 

• Obrázek "Jak kreslí mráz na okna" kombinovaná výtvarná technika nanášení tuše s vodou a soli na čtvrtku. 

• Pokusy s ledem - vložení různých věcí do kelímku s vodou, popřípadě obarvení vody a následné zamrazení (dle počasí). 

• Poslech příběhu o Mumíncích "Zasněžený salon", následné domýšlení konce příběhu, navržení alternativních řešení situace. 

• Grafomotorické cvičení "Sněhulák" - procvičování kruhu, šikmá čára - sáňky jedou dolů 

• Pracovní list "Sněhuláci" - spočítat sněhuláky ve skupinách a dokreslit je tak, aby jich bylo všude stejně. 

• Seznámení s novou písničkou "Zima", doprovod triangl, rolničky 

• Seznámení s výtvarnou technikou " Frotáž - sněhové vločky" doplněnou vybarvenou a vystřiženou omalovánkou dle výběru dětí. 

• Cvičení inspirované pohyby sportovců např. při lyžování, sáňkování atd. využití molitanových kostek. 

• Zdolávání překážkové dráhy - soutěž dvou družstev. 

• Hod na cíl papírovou sněhovou koulí. 

• Osvojení básniček s tématem zimy a sáňkování - viz nástěnka. 

• Pohybová hra "Na mrazíka" procvičování pohotovosti, prostorové orientace. Využití barev na obličej. 

• Soutěž v co nejrychlejším oblékání před vycházkou "Nejrychlejší holka, kluk". 

• Poslech zimních pranostik a hádanek. 

• Vybarvování omalovánek s tématikou zimního oblečení. 

Vycházka do areálu Strahovského kláštera, prohlídka betlému. 

V případě vhodného počasí bobování na školní zahradě a další zimní radovánky. 

Odpolední činnosti: 

Opakování dopoledních bloků.

Individuálně procvičování stříhání, manipulace s drobnými dílky (jemná motorika) 

Didaktické hry u stolečků - individuálně i ve skupinách.


TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

1.12. - 22.12. 2020 

CÍLE 

Srovnávat a třídit tvary, rozlišovat různé velikosti stejných tvarů. 

Rozvíjet jemnou motoriku - procvičovat používání různých pracovních nástrojů. 

Naučit se zpaměti krátký text či písničku. 

Procvičovat změny poloh a pohybů v prostoru třídy. 

Umět se dělit s ostatními. 

Spoluprožívat sváteční atmosféru s ostatními dětmi, pokusit se své pocity vyjádřit (verbálně, gesty, výtvarnými prostředky...) 

Poznávat zvyky kraje spojené s předvánočním obdobím. 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

• Poslech vánočních příběhů, následný rozhovor o slyšeném a vyprávění vlastních zážitků

 • Překážková dráha - cesta do pekla a do nebe (prolézání tunelu, přelézání molitanových kostek, chůze po laně...)

 • Logopedické cvičení - procvičování hybnosti jazyka (blekotáme jako čerti, vyplazujeme jazyk... 

• Výroba papírového Mikuláše - stříhání, vybarvování, skládání, dolepování, zdobení raznicemi 

• Říkanka s pohybem "Jako čerti v pekle" - slouží jako relax, odreagování od negativních emocí až po zklidnění 

• Grafomotorické cvičení -vodorovná vlnovka "Jak letí anděl" 

• Výroba vánočního přáníčka - práce s papírem a lepidlem, využití papírových i textilních dekoračních materiálů. 

• Zdobení vánočních perníčků polevou - trpělivost a jemná práce rukou 

• Písničky a říkanky s mikulášskou a vánoční tematikou. (Zimní, Čertovská polka, Čerte, čerte, čertíku) 

• Výroba vánočního dárečku pro rodiče (překvapení ☺ )

 • Zdobení stromečku z papíru 

• Didaktické hry u stolečků (procvičování pozornosti, postřehu, zrakového vnímání ...) 

• Obrázek Kapr" vybarvování 

• Společné chvilky u stromečku -vánoční zvyky (krájení jablíčka, pouštění lodiček ...) 

• Obrázky s využitím tuše a zmizíku 

• Zpěv vánočních písní a koled s doprovodem rytmických nástrojů 

• Dopis pro Ježíška - kreslíme, co bychom si přáli pod stromeček

 Vycházky do okolí MŠ i do parku, pozorování přírody. 

Odpolední činnosti 

Čtení z knihy "Vánoce zlatého prasátka" 

Opakování dopoledních bloků, pomoc při zdobení vánočního stromečku. 

Vybarvování tematických omalovánek., individuální procvičování stříhání, volná kresba. 

Akce v MŠ: 

4.12 - Mikulášská nadílka 

9.12 - Vánoční focení 

11.12. - Živý betlém se zvířátky na zahradě

 17.12 - Ježíškova nadílka ve třídě 

18.12 - Divadelní představení v MŠ "O veselém vánočním stromečku"


LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD 

2. 11. - 27.11. 2020 

Našim cílem je citlivým a laskavým přístupem stále pomáhat dětem v adaptaci. 

CÍLE

 Posilovat přirozené poznávací city zvídavost a radost z objeveného. 

Prodlužovat chvilku soustředění na určitou činnost. 

Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, procvičovat mluvidla. 

Procvičovat stříhání (správný úchop nůžek i papíru). 

Rozvíjet pohybové dovednosti, taneční pohyb, reakci na signál. 

Učit se zacházet s jednoduchými rytmickými nástroji.

 Dokázat zformulovat jednoduchou otázku, prosbu, odpověď.

 Snažit se být ohleduplný k ostatním, navazovat přátelské vztahy s ostatními dětmi. 

Prodlužovat dobu odloučení od rodičů.

 Poznat a pojmenovat základní části lidského těla. 

Seznamovat děti s tradicemi a zvyky vážícími se k podzimnímu období. 

Rozvíjet a podněcovat zájem dětí o nové poznatky z přírody. 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

• Seznámení s podzimním svátkem - Halloween.

 • Poslech příběhů a seznámení se strašidýlky z knihy Lexikon ohrožených druhů strašidel, odpověď na otázky z příběhu

 • Motivace dětí pomocí vyprávění a ukázky skřítků v naší školce (pomáhají nám s úklidem, sebeobsluhu, pobyt v přírodě- úkoly), každý den nám Skřítek Spadlístek připraví úkol 

• Zdobení kaštanů fixem 

• Výroba dýně z papíru, vybarvení dýně temperami a dolepení hlavních znaků (správný úchop štětce, jemné nanášení barvy) 

• Vyprávění o zvířátkách, jak se chystají na zimu, odlet ptáků, přezimování, sběr potravy - zásoby na zimu, jak pomáháme my sběr lesních plodů pro zvířátka • Vybarvení tvaru vlaštovky  

• Obtiskávání listů natřených barvou na papír 

• Nácvik písní "Vlaštovičko, leť" "Jaro, léto, podzim, zima" 

• Taneček Ježek, pohybové hry k procvičení reakce na signál

 • Společný rozhovor v kruhu s využitím obrazového materiálu na témata: lidské tělo, co jíme a pijeme co je zdravé a nezdravé, připomenutí hygienických návyků, předcházení nemocem, zdravý pohyb, čerstvý vzduch, otužování, ochrana před úrazem (nic venku nasbírat, hry s klacíky na vycházce - neběhat s nimi, nebrat nic od cizích lidí...) 

• Obkreslování obrysů těla kamaráda - skupinová práce. 

• Smyslová - sluchová hra - děti leží na koberci se zavřenýma očima, učitelka vytváří různé zvuky, děti poznávají a pojmenovávají zvuk. 

• Opakování písniček a říkadel s doprovodem ozvučných dřívek.

 • Nácvik správného dýchání do břicha - s využitím plyšové hračky (děti si položí plyšáka na břicho a uspávají ho houpáním při nádechu a výdechu) 

• Koláž - prostřený stůl - děti ozdobí obrázek talíře, vystřihnou obrázky potravin, nalepí na talíř, poskládají ubrousek - dozdobí obrázek. 

• Vyprávění vlastních zkušeností- zdraví - nemoc, léky, co mi vaří maminka...

 • Procvičování a uvolňování ruky - vaříme polévku, grafomotorická cvičení • Zdobení perníčků cukrovou polevou • Vyprávění nad obrázkem "U lékaře" 

• Poslech čtení z knihy J. Čapka Mytí, básničky Polámal se mraveneček

 • Opakování říkadla To jsou prsty • Nácvik básně Bacil • Nácvik písně Starý medvěd vzdychá 

• Hry s barvou- rozfoukávání barvy - Bacil • Logopedická chvilka: Jazýček z Pusinkova šel na výlet • Námětové hry v kuchyňské koutku, námětová hra " Na doktora" s využitím lékařské sady 

• Oblékání panenky na zimu, do deště...... 

Odpolední činnosti: 

Čtení na pokračování: "Heřmánek a Mařinka" autor Jaromír Kincl. Opakování dopoledních bloků. Skupinové i individuální prohlížení knih a encyklopedií


TÉMA:

PODZIME, PODZIME UŽ ZASE NOSÍŠ DEŠTĚ ...
5.10. - 30.10. 2020
CÍLE
Klidnou a pohodovou atmosférou pokračovat v adaptaci.
Trénovat sebeobsluhu a upevňovat hygienické návyky.
Poznávat různé druhy zeleniny a ovoce podle vůně, chutě a barvy.
Rozvíjet jemnou motoriku.
Seznamovat se s novými výtvarnými technikami, nacvičovat správné držení štětce a ostatních kreslících nástrojů.
Pokusit se dle svých možností spolupracovat s ostatními při aktivitách.
Spojit slovo s pohybem, procvičovat koordinaci.
Zapamatovat si krátký verš a píseň.
Zapojovat postupně do cvičení jógové prvky.
Osvojovat si jednoduché poznatky o znacích a projevech podzimní přírody.
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
Rozhovor v kruhu o projevech podzimního počasí, o typických znacích, barvách s využitím obrázků a maňáska "Skřítka Spadlístka"
Podle obrázku i skutečného ovoce a zeleniny pojmenovat co to je a jakou má chuť, barvu a význam vitamínů pro zdraví
Další podzimní plody seznámení - houby, šípky, kaštany, žaludy
Pohybové aktivity - Běh s větrem (cvičení se stuhou nebo šátky)
Pohybová hra: "Dešťové kapičky" (k procvičení orientace v prostoru a pohotovosti).
Říkadla s pohybem Brambora, Ruce, Žába, Kapka
Pohybová hra: "Chyť draka za ocas" ( obměna honěné)
Báseň "Ovoce a zelenina"
Nácvik písní s použitím Orffova hudebního instrumentáře "Měla babka, Koulelo se koulelo červené jablíčko, Foukej, foukej větříčku, Prší, prší jen se leje"
"Podzimní list" vytvářený výtvarnou technikou zapouštění barvy do klovatiny. (natření plochy klovatinou a pak zapouštění barev jemným ťupáním do klovatiny)
Seznámení s vodovými a temperovými barvami, natírání plochy papíru s předkresleným tvarem ovoce a zeleniny, dbát na čistotu při práci, správné míchání a nanášení barvy,
Hry s barvou foukání do kapky barvy na čtvrtce "Vítr"
Zavařujeme kompot - využití bramborových tiskátek a do vystřiženého tvaru zavařovací sklenice tiskáme tvar ovoce
Grafomotorické cvičení : "Mícháme v hrnci povidla", "Drak letí" - uvolňování ruky
Obtiskujeme tvar listu sebraného na školní zahradě
Vybarvení tvaru draka a dokreslení hlavních znaků
Mačkání papíru a následné cvičení (vymačkaný tvar připomíná brambor)
Říkadlo Princeznička na bále využití naší brambory
Cvičení s bramborou ( Procvičení celého těla, klenby nohy, jóga pro malé děti, nácvik tanečního kroku)
Hra na jména a název značky ( jak se jmenuje kamarád a jakou máš značku)
Logopedické hrátky s mluvidly foukáme jako vítr, hodně, málo
Dechové cvičení - Hra "Foukaná" foukání do podzimních listů umístěných na stole s cílem co nejrychleji list sfouknout dolů. (určeno k nácviku usměrňování výdechového proudu).
......a ještě mnoho jiného dle přání dětí
Odpolední činnosti:
Opakování dopoledních bloků.
Hry s přírodninami např. kaštany či listy, vytváření různých tvarů a obrazců na koberci, u stolečku...


4.10. 2020

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že s dětmi chodíme na zahradu dopoledne, kdy nyní bývá ještě chladno a je mokrá tráva, prosíme Vás, nachystejte dětem do šatny přiměřené oblečení i čepice. Nerady bychom, aby se děti nachladily díky nedostatečnému oblečení či promáčeným botám, doporučujeme Vám nechat v šatně i teplejší holínky či nepromokavé boty.
Dále bychom Vás poprosily o donesení následujících potřeb:
balení toaletních papírů
balení obyčejných ubrousky do jídelny
1 tekuté mýdlo
Děkujeme!
Jana, Renáta a Zuzka


13.9. PRŮBĚH ADAPTACE

Milí rodiče,
během uplynulých čtrnácti dní si Vaše děti postupně "oťukávaly" svou třídu. U některých dětí ještě přetrvávají ranní slzičky, někdo pláče i během dne, ale celkově si již na školku postupně zvyykají. Adaptace je dlouhodobý proces a každé dítě toto období prožívá jinak.
Děti si mohly pohrát s hračkami ve třídě, postupně je seznamujeme s pravidly , která v MŠ platí, zatím se ochotně zapojují do úklidu hraček, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží :) Pochutnaly si na dobrých svačinkách a obědech (ty měly velký úspěch a tímto děkujeme paním kuchařkám).
Děti s nadšením denně zpívají a svůj zpěv doprovázejí na rytmické nástroje. Seznamují se také s prostorem zahrady
a v pískovišti nejraději vaří :)
Adaptace dětí bude i nadále pokračovat, my se budeme snažit, aby pro děti byla co nejpříjemnější
a individuálně s Vámi budeme situaci konzultovat.
Během příštího týdne Vás požádáme o stvrzení podpisem, že jste se seznámili se školním řádem a apelujeme na Vás,
abyste si ho prostudovali.
Nalézt jej můžete na webu školky v sekci dokumenty.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte oslovit.
Hezký den přejí Jana, Renata a Zuzka
Pro informaci uvádíme provoz naší třídy:
Ranní scházení od 6:45 do 8:15 hod.
Vyzvedávání po obědě od 12:10 do 12:40
Vyzvedáváni odpoledne od 15:00 do 17:15


TÉMA:

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE
1.9. - 2.10. 2020
CÍLE
Seznamovat se s novým prostředím v MŠ.
Trénovat sebeobsluhu, hygienické návyky.
Dokázat se na určitý čas odloučit od rodičů.
Seznamovat se s kamarády ve třídě.
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
Společné rozhovory na témata: "Já, moje značka, místo..., jaká je moje třída, co v ní je a kdo v ní je, jaké máme hračky a kde mají své místo...

Hry - poznáváme a hledáme své kamarády, učíme se znát jejich jména."

Co je tady za dveřmi školky" - společná prohlídka prostor MŠ.

Seznamování s pravidly a denním rytmem v MŠ - motivace se zvířecími postavičkami

Zpěv písniček, recitace říkadel a básniček.

"Bačkůrková" soutěživá hra k procvičení vyhledávání a oblékání bačkůrek.

Volná hra a seznamování se s hračkami ve třídě.

Pobyt venku na školní zahradě - seznámení s prostředím, s herními prvky,s bezpečnostními pravidly pobytu na zahradě.