Základní informace


Název školy: Mateřská škola Parléřova, příspěvková organizace

Adresa: Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 - Hradčany

Telefon: 602 424 750 (hospodářka, školka), 734 448 521 (ředitelka)

E-mail: reditelka@msparlerova.cz, hospodarka@msparlerova.cz

Ředitelka školy: Bc. Monika Mothejzíková, MBA

Zástupkyně ředitelky: Dagmar Faltusová (zastupuje ředitelku v době nepřítomnosti)

Hospodářka a vedoucí školní jídelny: Ing. Petra Václavíková

Typ školy: celodenní provoz ve 4 věkově homogenních třídách

Nejvyšší povolený počet: 100 dětí

Číslo účtu MŠ: 39380610/2010

Číslo účtu ŠJ: 39380661/2010

Datová schránka: b63kwua

1. Provoz školy

Mateřská škola je v provozu od 6:45 do 17:15 hodin.

Doba určená ke scházení dětí: 6:45 do 8:15 hodin. V době od 6:45 do 7:30 hodin se děti scházejí ve třídě Mravenečci v přízemí školy, od 7:30 hodin je provoz zajištěn ve všech třídách. Ve dvou předškolních třídách začíná v 8:15 hodin povinné předškolní vzdělávání. Pozdní příchody narušují vzdělávací program ve třídách.

Rozcházení dětí po obědě od 12:00 do 12:30 hodin ve třídě Mravenečci a Veverky, od 12:30 do 13:00 hodin ve třídě Liščata a Sovičky, odpoledne od 15:00 do 17:15 hodin. Výjimky je třeba ohlásit předem učitelce nebo telefonicky.

Odpoledne je od 16:00 hodin postupně ukončován provoz v jednotlivých třídách, třídy se spojují. Od 16:45 do 17:15 hodin je v provozu vždy jedna třída.

2. Omlouvání dětí

Omlouvat děti je možné do 8:00 hodin v aplikaci Twigsee, e-mailem na adrese hospodarka@msparlerova.cz, nebo písemně do sešitu vzkazů. V případě, že nebude dítě včas omluveno, bude mu počítáno stravné. První den neplánované nepřítomnosti si rodič může stravu vyzvednout do přinesené nádoby (jídlonosiče), a to v době od 11:00 do 11:20 hodin. V ostatních dnech nepřítomnosti dítěte má rodič povinnost státem dotovanou stravu odhlásit.

3. Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Minimální rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8:15 do 12:15 hodin. V této době musí být dítě v mateřské škole přítomno vždy, pokud není omluveno. Nepřítomné dítě, které se vzdělává v mateřské škole povinně, omlouvá zákonný zástupce telefonicky, písemně do sešitu, nebo osobně. 

4. Vzájemné informování

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte mohou zákonní zástupci s učitelkou v době, kdy nevykonává přímou pedagogickou činnost u dětí. Běžné záležitosti týkající se např. zdravotního stavu dítěte mohou zákonní zástupci sdělit učitelkám ve třídě při každodenním styku, nesmí však narušovat plynulost vzdělávacího procesu a odvádět pozornost učitelky od dětí. V případech závažnějších problémů nebo podnětů ke vzdělávání si s učitelkou vyžádají schůzku.

V případě, že je jednání neúčinné, mohou se rodiče obrátit na ředitelku školy. Stížnosti se podávají ústně nebo písemně ředitelce, ta je podle povahy sdělení vyhodnotí a vyřídí v zákonné lhůtě.

K řešení individuálních situací dětí mohou zákonní zástupci využít konzultační hodiny po předchozí domluvě.

5. Úplata za předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci jsou povinni měsíčně platit úplatu za předškolní vzdělávání dětí s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku. Ve školním roce 2023/2024 bude úplata za předškolní vzdělávání činit 684,- Kč měsíčně. Úplata za předškolní vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce.

6. Školní stravování

Školní stravování probíhá ve školní jídelně ve dvou skupinách (Mravenečci a Veverky; Liščata a Sovičky). Úplata za školní stravování probíhá zálohově, vždy do desátého dne stávajícího měsíce.

Pro školní rok 2023/2024 činí měsíční stravné 945,- Kč pro děti 3-6 let a 1.029,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Přesnídávka: 8:30 - 9:00 a 9:00 - 9:30 hodin

Oběd: 11:30 - 12:00 a 12:00 - 12:30 hodin

Svačina: 14:20 - 14:40 a 14:40 - 15:00 hodin.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby při příchodu dítě do třídy osobně doprovodí a ubezpečí se před svým odchodem, že učitelka vzala příchod dítěte na vědomí. Při vyzvedávání dítěte rodič uvědomí učitelku, že dítě vyzvedává (platí zejména pro pobyt na školní zahradě).

Zákonní zástupci přivádějí do mateřské školy pouze zdravé děti. Pokud dítě jeví při předávání učitelce známky onemocnění, jsou rodiče upozorněni na nevhodnost jeho umístění v kolektivu. V případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu vzdělávání jsou zákonní zástupci o jeho zdravotním stavu neprodleně informováni a vyzváni k zajištění další péče.

Denní řád

6:45 - 8:30 spontánní hry, zájmové činnosti

8:30 - 9:20 řízené pohybové aktivity, přesnídávka

9:20 - 10:00 didakticky zaměřené vzdělávací činnosti řízené učitelkou
Ve školní jídelně se třídy střídají ve dvou skupinách, proto i doba řízených didakticky zaměřených aktivit je v jednotlivých třídách odlišná, a v závislosti na nich i doba pobytu venku.

10:00 - 12:00 pobyt venku

11:30 - 12:30 oběd ve dvou skupinách

12:30 - 14:00 četba na pokračování, odpolední odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, klidové aktivity

14:20 - 15:00 svačina

15:00 - 17:15 hry, zájmové činnosti (při pěkném počasí na zahradě)