Logopedie v MŠ


Vážení rodiče,

v této sekci najdete informace, které souvisí se vzděláváním dětí, jejich zdravím a další témata, která by pro vás mohla být zajímavá.


Program logopedické prevence
Toto je stručný přehled našeho programu, podle kterého učitelky na třídách pracují s dětmi individuálně nebo ve skupinkách.
Úvod - v rámci logopedické prevence byl vypracován program, jehož cílem je rozvoj komunikačních dovedností dětí. Obsahem programu jsou hry a činnosti respektující vývoj řeči dítěte a jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí logopedické prevence.

Logopedická prevence je chápána v těch nejširších souvislostech jako:
-snaha předcházet poruchám komunikačních dovedností
-optimální stimulace řečového vývoje
-optimální stimulace řečového projevu

! Nejedná se pouze o péči o správnou výslovnost!

Do oblasti logopedické prevence patří:
• rozvoj motoriky - hrubá, jemná, grafomotorika, oromotorika a motorika očních pohybů
• rozvoj smyslů - zrakové vnímání, sluchové vnímání a fonematický sluch, hmat a propriopercepce, rozvoj vnímání tělesného schématu,
• koordinace činností - souhra ruka a oko, ruka a mluvidla, serialita
• nosní dýchání, hospodaření s dechem - dýchání nosem, dýchání hrudní, břišní
• hlasová hygiena - fyziologické tvoření hlasu, nácvik regulace hlasu
• mluvní dovednosti - porozumění řeči, slovní zásoba, vyjadřovací pohotovost, artikulační dovednosti

Nabídka činností pro logopedickou chvilku v rámci prevence:
• dechová či fonační cvičení - většinou jsou realizována prostřednictvím motivace s různorodými pomůckami, jako jsou peříčka, vatové kuličky, větrníky, bublifuky, papírové koule, polystyrénové tvary, papírové hračky atd.
• procvičování oromotoriky, tedy mluvidel - jedná se o cviky na hybnost rtů, jazyka a na posilování jazykového tonusu, jinými slovy síly jazyka, zde se také využívá motivace, například nápodoba ryby, zobáčku, počítání zoubků, malíř maluje, kolotoč, boule ve tvářích, balónek s nafouknutím tváří, apod.
• procvičování fonematického sluchu - jde o rozlišování zvukově podobných hlásek, nejprve s vizuální oporou, později bez ní
• sluchové hry - jedná se o hry typu, která hláska nás probudí, osvědčená je hra na ozvěnu (opakování slyšených slov) nebo poslech zvuků (odkud přicházejí), oblíbené jsou hry na poznávání kamaráda dle hlasu
• nápodoba zvuků - představuje opakovat přírodní zvuky a hlasy zvířat, sledujeme postavení mluvidel
• rytmizace říkadel, rozpočítadel a přednes básní


LOGOPEDICKÉ CHVILKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V mateřské škole logopedické chvilky využíváme při všech činnostech a vzájemně se prolínají se vzdělávacím programem během celého dne.
Řeč má pro vývoj dítěte v budoucím školním prostředí velký význam. Umožňuje myšlení, poznávání a učení. Má dopad na vnímání dítěte druhými a na jeho postavení ve skupině. Řeč také slouží k dorozumívání a utváření sociálních vztahů. Proto v mateřské škole probíhají pravidelně ve všech třídách s ohledem na věkovou skupinu dětí logopedické chvilky.
Úroveň komunikačních schopností u dětí předškolního věku je završením dlouhodobého zrání a učení, které je podmíněno a ovlivněno zejména sociálním prostředím.
Prostřednictvím hrubé motoriky ( samostatný pohyb) a jemné motoriky (manipulace s předměty)
dítě prozkoumává svět kolem sebe, manipuluje s předměty, experimentuje a vnímá je
(vidí, slyší, dotýká se jich) a tím získává zkušenosti. Pro vývoj řeči je také nezastupitelné zrakové a sluchové vnímání.

V jednotlivých třídách v rámci logopedických chvilek zařazujeme:
Gymnastiku mluvidel
Vyplázneme a schováme jazyk
Olizování rtů - spodní, dolní, kruhovitě
V ústech vytvořit z jazyka mističku
Dechová cvičení
Foukáme do různých směrů
Foukáme brčkem do papírové kuličky možno i ve dvojicích
Artikulační cvičení
Sluchová cvičení
Rozeznávání nejrůznějších zvuků v okolí
Rozvoj fonematického sluchu
Rytmizace básní, písní a říkadel
Zrakové vnímání a koordinace oka a ruky
Grafomotorická cvičení
Hrubou motoriku
Pohybové hry
Využití herních prvků
Jemnou motoriku
Manipulace se stavebnicemi
Hry s různými materiály (modelína, písek...)


ZDE VÁM BUDEME POSTUPNĚ NABÍZET UKÁZKY JEDNOTLIVÝCH LOGOPEDICKÝCH CHVILEK A TAKÉ NÁMĚTŮ K PROCVIČOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH.
BUDEME RÁDY, KDYŽ TYTO NÁMĚTY VYUŽIJETE I VY DOMA S DĚTMI.


Motorika mluvidel
Pro děti ve věku 3 - 4 roky
Využíváme pouze napodobovacího reflexu.
Neklademe žádné nároky na přesnost nebo rychlost provedení.
Nabízíme je jako doprovod obrázku, divadélka či využijeme při olizování jídla.

 • pohyb jazyka dopředu a dozadu, z pusy ven a zpět - čertík
 • pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět - ještěrka mává ocáskem
 • pohyb jazykem nahoru a dolů, olíznout si špičku nosu, bradu, horní ret, dolní ret
 • pohyb jazyka do kruhu - olíznout si rty kolem dokola jednou, později i vícekrát (zkoušet na obě strany)
 • pohyb rtů - našpulit rty- dávat pusinku, koukáme olizujeme si prst namočený např. do jogurtu, pískáme
 • pohyb rtů - roztáhnout rty doširoka, úsměv, pejsek cení zuby
 • jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu na patře a rychle se natáhne- zvuk připomíná klapání koňských podkov
 • uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret - brm, brm
 • kloktání (procvičujeme patrohltanový uzávěr)
 • nafouknout obě tváře a prsty "propíchnout" - balónek praskl
 • horními zoubky stahovat jogurt nebo marmeládu z dolního rtu

Pro děti kolem věku 5 let a starší
Cviky předpokládají zvládnutí předchozí skupiny.
Postupně se využívá vědomějšího nácviku, většinou jako součást hry, pohádky.
Postupně se snažíme o rychlejší nebo přesnější provedení.
Pro správnou artikulaci hlásek, zejména TDN a LRŘ

 • pohyb jazyka po dolní a horní alveole - olizovat dáseň těsně za horními a pod dolními zuby, ze strany na stranu - počítáme zoubky, hledáme poslední zoubek...
 • ťukat špičkou jazyka na horní patro - datel klepe, někdo ťuká
 • špička jazyka se opře o horní alveolu a klesne k dolní (už bez pohybu do stran), lezeme na půdu a zase do přízemí, zvedneme nahoru bonbon a pustíme ho rovně dolů...-pohybujeme pouze jazykem a brada by měla být v klidu
 • vibrace volných, k sobě přiložených rtů při výdechu - jako frká koník

Pro správnou artikulaci PBM a FV

 • nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný uzávěr - děda kouří fajfku, mašinka se rozjíždí s pomalu zvyšuje rychlost (PB), popřípadě je možné držet ucpaný nos
 • držet horní zuby proti dolnímu rtu, foukat jako vítr (FÍ)
 • udělat kapříka - vysát vzduch z tváří - vmáčknou je, rty tvoří osmičku

Pro správnou artikulaci zejména CSZ, ČŠŽ, ŤĎŇ

 • přitisknout špičku jazyka za dolní zuby a trochu otvírat a zavírat pusu - klíče dáme do zámku, otevřeme a zavřeme dveře
 • roztáhnout jazyk do placičky a okrajem ho přitisknout ke všem dolním zubům
 • zvednout okraje jazyka nahoru - mistička, rulička
 • špičkou jazyka jet po horním patře zezadu dopředu a zastavit se na ploše zubů - nevypláznout


Logopedická chvilka č. 1 - Předškoláci

 • Nafukujeme tváře
 • Sešpulíme rty (zobáček)
 • Otevíráme a zavíráme rty (krmení ptáčátek)
 • Výdechem spojený s vyslovování slova hůůůů (houká sova)
 • Dlouhý nádech a výdech (probouzíme broučka)
 • Říkanky k jednotlivým hláskám (viz říkadla)
 • Řekni co vidíš kolem sebe
 • Rozeznávání zvuků - rozlišujeme zvuky hudebních nástrojů nebo zvuků z přírody ( zpěv ptáků, bzukot včel)
 • Rytmizace písní a říkadel z pohybem
 • Určovat první nebo poslední hlásku
 • Na jakou hlásku začíná tvé jméno?
 • Grafický list- shodné a neshodné dvojice lišící se detailem
 • Poskakování a skákání po jedné noze, skákání panáka a přes švihadlo
 • Házení a chytání míče
 • Manipulace se stavebnicemi ( zatloukací, mozaiky)
 • Stříhání a vystřihování
 • Pohyblivost prstů- vysouvání prstů z pěsti, spojování prstů u jedné ruky nebo obou rukou ( spoj palec a malíček u pravé ruky, spoj ukazováčky,....)


Vkládáme zde další náměty na procvičování logopedie pro starší děti. V domácím prostředí můžete zkusit i s dětmi mladšími. Nezapomeňte, že cílené úkoly z logopedie je třeba opakovat několikrát denně a každodenně! Přejeme příjemné chvilky a nejen logopedické.

Logopedická chvilka č. 2

 • Procvičování čelistí - otevíráme ústa na jablíčko
 • Nádech nosem, výdech ústy - foukáme do pampelišky
 • Opakování slov, vět - hra na ozvěnu
 • Rozeznávání zvuků a tónů - co je to za písničku?
 • Rytmizace slov - rozklad slov na slabiky ja-blí-čko
 • Umísti obrázek kam patří na určené místo (auto mezi ostatní dopravní prostředky,....)
 • Cvičení rovnováhy, chůze po vyvýšené ploše
 • Navlékání korálků, modelování

Logopedická chvilka č.3

 • Procvičování rtů- tvořit pevný závěr a otevření (kapřík)
 • Vyplazování jazyka v rychlejším tempu (čertík)
 • Tvoření vět na jednotlivá slova
 • Procvičování směrovosti zvuků a tónů( odkud zvoní zvoneček?)
 • Nejdelší, nejkratší slovo- vytleskej a kolikrát jsi tleskl, které slovo je delší?
 • (Les, Stro- me- ček)
 • Najdi ve svém okolí předměty, které začínají na určitou hlásku
 • Najdi rozdíl ve dvojici obrázků lišící se detailem
 • Pohybová hra "Na honěnou"
 • Kreslení klacíkem, prstem do písku
 • Procvičování pohyblivosti prstů- hrajeme na klavír

Logopedická chvilka č.4

 • Procvičování čelisti - napodobujeme žvýkání
 • Nafukujeme tváře
 • Krátký nádech a dlouhý výdech (foukáme na studené ruce)
 • Nádech nosem a foukáme do svíčky, jemně, silněji, nejsilněji
 • Napodobování zvuků přírody vítr, déšť, komár, moucha
 • Poslech pohádky např. Čert a Káča, při slově čert udělej Blllll
 • Rytmizace písniček s využitím pohybu nebo tanec podle hudby
 • Najdi shodnou dvojici obrázků
 • Házení a chytání míče - postřeh
 • Házení a chytání malých naplněných míčků