Zápis do MŠ 2022ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS - KRITÉRIA

Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění k předškolnímu vzdělávání v MŠ (Zvláštní zápis)

Ředitelka Mateřské školy Parléřova příspěvková organizace Praha 6 (dále jen "mateřská škola") stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou "spádové". Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Místo a čas zápisu: Zvláštní zápis se bude konat dne 20.6. 2022 v Komunitním centru Slunečnice, Kolejní 4, Praha 6, v době od 9 - 12 hodin.

Počet volných míst pro zvláštní zápis na školní rok 2022/23 : Počet volných míst v mateřské škole bude stanoven po řádném zápisu ve dne 3.5. 2022, v okamžiku ukončení správního řízení.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí ve zvláštním zápisu: Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:                                                                                                    1. Pobyt dítěte na území Prahy 6                                                                                                                         na území MČ Praha 6                  50 bodů                                                                                                         na území jiné MČ nebo obce          1 bod                                                                                                       2. Věk dítěte dle narození v období                                                                                                                                   před 01.09.2017            35 bodů

od 01.09.2017 do 31.08.2018             15 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019            10 bodů

od 01.09.2019 do 31.12.2019             5 bodů

po 01.01.2020                                      1 bod                                                                                                      

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.                                                                                                                            K zápisu podle odstavce 5 zákona 67/2022Sb. může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona.              

V Praze dne 19.4. 2022

                                                                                              ředitelka školy                                                                                                                                             Bc. Monika Mothejzíková, MBA

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 20.6.2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування 20.6.2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv - bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 20.6.2022.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitelka Mateřské školy Parléřova, Parléřova 47/2a, Praha 6 (dále jen "mateřská škola") stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou "spádové". Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6. Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria. 

Počet volných míst pro školní rok 2022/23 : 25

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2022/23:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                                 50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                           1 bod

2. věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2017                                                                                                                           35 bodů

od 01.09.2017 do 31.08.2018                                                                                                       15 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                                                        10 bodů

od 01.09.2019 do 31.12.2019                                                                                                          5 bodů

po 01.01.2020                                                                                                                                   1 bod

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2022                                              1 bod

                                          

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy. Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

03.05.2022, v době od 13 - 18 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 10. 05. 2022 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 1. 3. 2022            

                                                                                                Bc. Monika Mothejzíková, MBA

                                                                                                                ředitelka školy