Zápis do MŠ 2022


Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání při zvláštním zápisu

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Parléřova, příspěvková organizace Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Mateřské školy , Praha 6 a to takto:

Celkem 0 volných míst

"Ve středu 22.6.2022 v době od 10 do 12 hodin Vám budou, v případě nepřijetí dítěte, předány informace o dalších možnostech umístění Vašeho dítěte.

В середу, 22 червня, від 10.00 до 12.00, відбудеться оголошення результатів прийняття дітей до дитячих садків. Якщо дитину не приймуть до садочка, ії візьмуть до іншого дитячого закладу. Повну інформацію дізнаєтесь 22 червня."
ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS - KRITÉRIA

Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění k předškolnímu vzdělávání v MŠ (Zvláštní zápis)

Ředitelka Mateřské školy Parléřova příspěvková organizace Praha 6 (dále jen "mateřská škola") stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou "spádové". Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Místo a čas zápisu: Zvláštní zápis se bude konat dne 20.6. 2022 v Komunitním centru Slunečnice, Kolejní 4, Praha 6, v době od 9 - 12 hodin.

Počet volných míst pro zvláštní zápis na školní rok 2022/23 : Počet volných míst v mateřské škole bude stanoven po řádném zápisu ve dne 3.5. 2022, v okamžiku ukončení správního řízení.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí ve zvláštním zápisu: Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:                                                                                                    1. Pobyt dítěte na území Prahy 6                                                                                                                         na území MČ Praha 6                  50 bodů                                                                                                         na území jiné MČ nebo obce          1 bod                                                                                                       2. Věk dítěte dle narození v období                                                                                                                                   před 01.09.2017            35 bodů

od 01.09.2017 do 31.08.2018             15 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019            10 bodů

od 01.09.2019 do 31.12.2019             5 bodů

po 01.01.2020                                      1 bod                                                                                                      

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.                                                                                                                            K zápisu podle odstavce 5 zákona 67/2022Sb. může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona.              

V Praze dne 19.4. 2022

                                                                                              ředitelka školy                                                                                                                                             Bc. Monika Mothejzíková, MBA

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 20.6.2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування 20.6.2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv - bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 20.6.2022.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitelka Mateřské školy Parléřova, Parléřova 47/2a, Praha 6 (dále jen "mateřská škola") stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou "spádové". Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6. Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria. 

Počet volných míst pro školní rok 2022/23 : 25

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2022/23:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                                 50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                           1 bod

2. věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2017                                                                                                                           35 bodů

od 01.09.2017 do 31.08.2018                                                                                                       15 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                                                        10 bodů

od 01.09.2019 do 31.12.2019                                                                                                          5 bodů

po 01.01.2020                                                                                                                                   1 bod

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2022                                              1 bod

                                          

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy. Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

03.05.2022, v době od 13 - 18 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 10. 05. 2022 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 1. 3. 2022            

                                                                                                Bc. Monika Mothejzíková, MBA

                                                                                                                ředitelka školy