Zelená třída

Zelenou třídu navštěvuje asi polovina dětí, které ještě nemají s mateřskou školou zkušenosti. Těmto dětem byla umožněna postupná adaptace, podle jejich potřeb. Dbáme na to, aby děti mezi sebou postupně navazovaly kamarádské vztahy a přijímaly pravidla soužití a bezpečnosti.

Postupným pozorováním jsme si zjistily, že děti mají rády pohyb v jakékoliv podobě, rády zpívají, hrají na nástroje a kreslí. Z těchto poznatků vycházíme při plánování aktivit. Vzhledem k odlišným zkušenostem dětí mají společné činnosti různé stupně náročnosti. Do vzdělávání jsou zařazovány prvky logopedické prevence k podpoře správného vývoje řeči. U starších dětí jsou zařazovány aktivity z oblasti rozvoje grafomotoriky, předmatematické a předčtenářské gramotnosti


Plán na týden od 17. do 21. února 2020

Informace k situaci v mateřské škole, kdy je dosud nefunkční 1. červená třída.

Nejstarší děti z naší 2. zelené třídy jsou  od 13. února rozděleny do žluté a modré třídy.  K tomuto opatření jsme přistoupily z důvodu zachování kvality vzdělávání, která by mohla utrpět z důvodu příliš vysokého počtu dětí v případě trvalého spojení zelené a červené třídy.  Ve spojené zelené a červené třídě probíhá vzdělávání stejně jako v ostatních třídách podle plánu a aktivity jsou přizpůsobeny dané věkové skupině. Počítáme s tím, že i nadále budou některé aktivity probíhat společně a některé budou diferencované podle možností dětí.  Dopoledne budou ve třídě přítomny vždy 2 učitelky. Na pobyt venku se třídy rozdělí, protože v tuto dobu přichází další učitelka. Karneval si ale děti užijí se svou třídou, zelená a červená budou po tuto dobu spojeny.

Téma: Masopust

Jaké jsou naše záměry?

  • Budeme děti seznamovat s českými tradicemi – masopust.

  • Budeme u dětí podporovat pozitivní vzájemné vztahy prostřednictvím společných činností a jejich radostné prožívání.

  • Budeme podporovat rozvoj fantazie a představivosti dětí.

Na co se můžeme těšit?

  • Povíme si přístupnou formou, co je masopust a proč se slavil a ukážeme si, jaké masky se objevovaly v tradičním masopustním průvodu.

  • Sdělíme si navzájem, za co bychom chtěli jít na karneval.

  • Zkusíme si vytvořit jednoduchou masku – pes, kočka (podle šablony), nebo postavu dle vlastního přání dětí. Tvoření s vodovými barvami, případně voskovkami, barevnými papíry a dalšími doplňky.

  • Naučíme se básničku „Masopust“, zopakujeme si další známé písničky.

  • Dokreslíme do omalovánky legrační obličej, podle zájmu si můžeme vybarvit omalovánku.

  • Při cvičení budeme napodobovat různá zvířata, zacvičíme si např. s barevnými šátky.

  • Logopedická prevence – budeme na sebe dělat v zrcadle různé obličeje – masky.

Ale hlavně – v úterý 18. 2. si užijeme karneval s maskami.

Uděláme si radostný den – zahrajeme si hry podle přání dětí, zatancujeme si, zasoutěžíme, užijeme si legrácky. V masopustním průvodu navštívíme děti v ostatních třídách.

Jak pracujeme s dětmi v naší třídě, jaké jsou naše záměry:

Ranní kruh: společné setkávání dětí, prostor pro společné povídání, sdělování vlastních zážitků a naslouchání druhým, řešení různých situací, ale také přání k narozeninám a svátku. Seznamování se s obsahem dne.

Uvítací rituál: ,,Dobré ráno, dobré ráno, volá slunce z nebe, to sluníčko, to sluníčko, vítá mě i tebe.“

Didakticky zacílené vzdělávací činnosti: aktivity s určitým tematickým zaměřením, připravené učitelkami podle vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu. Prostor pro nová poznávání, uplatňování dosavadních zkušeností, tvoření, zpívání, tvořivá hra s textem, dramatika pohádek. Úkoly přizpůsobujeme věku dětí, kdy pracujeme ve skupinkách, pro starší děti volíme činnosti složitější.

Pohybové aktivity jsou realizovány formou řízených pohybových aktivit v podobě zdravotně preventivních pohybových činností (rozcvičky), pohybových her, motivovaných cvičení, pohybu venku. Ve třídách jsou vytvořeny podmínky také pro spontánní pohybové aktivity, které si děti volí samy.

Individuální práce s dětmi: práce učitelky s dítětem v oblastech, ve kterých má dítě problém, nebo kterou potřebuje podpořit. Tyto skutečnosti učitelky zjišťují na základě průběžně prováděné pedagogické diagnostiky.

Chvilky logopedické prevence: podpora přirozeného vývoje řeči formou procvičení mluvidel, artikulačních a dechových cvičení, rozvoje slovní zásoby, jazykových a didaktických her. Součástí je také rozvoj hrubé a jemné motoriky.