Informace pro rodiče

Program logopedické prevence

Toto je stručný přehled našeho programu,podle kterého učitelky na třídách pracují s dětmi individuálně nebo ve skupinkách.

Úvod – v rámci logopedické prevence byl vypracován program, jehož cílem je rozvoj komunikačních dovedností dětí.Obsahem programu jsou hry a činnosti respektující vývoj řeči dítěte a jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí logopedické  prevence.

Logopedická prevence je chápána v těch nejširších souvislostech jako:

-snaha předcházet poruchám komunikačních dovedností

-optimální stimulace řečového vývoje

-optimální stimulace řečového projevu

! nejedná se pouze o péči o správnou výslovnost!

Do oblasti logopedické prevence patří:

• rozvoj motoriky – hrubá, jemná, grafomotorika, oromotorika a motorika očních pohybů

• rozvoj smyslů – zrakové vnímání, sluchové vnímání a fonematický sluch, hmat a propriopercepce,   rozvoj vnímání tělesného schématu,

• koordinace činností – souhra ruka a oko, ruka a mluvidla, serialita

• nosní dýchání, hospodaření s dechem – dýchání nosem, dýchání hrudní, břišní

• hlasová hygiena – fyziologické tvoření hlasu, nácvik regulace hlasu

• mluvní dovednosti – porozumění řeči, slovní zásoba, vyjadřovací pohotovost, artikulační dovednosti

Nabídka činností pro logopedickou chvilku v rámci prevence:

• dechová či fonační cvičení – většinou jsou realizována prostřednictvím motivace s různorodými pomůckami, jako jsou peříčka, vatové kuličky, větrníky, bublifuky, papírové koule, polystyrénové tvary, papírové hračky, …

• procvičování oromotoriky, tedy mluvidel – jedná se o cviky na hybnost rtů, jazyka a na posilování jazykového tonusu, jinými slovy síly jazyka, zde se také využívá motivace, například nápodoba ryby, zobáčku, počítání zoubků, malíř maluje, kolotoč, boule ve tvářích, balónek s nafouknutím tváří, apod.

• procvičování fonematického sluchu – jde o rozlišování zvukově podobných hlásek, nejprve s vizuální oporou, později bez ní

• sluchové hry – jedná se o hry typu, která hláska nás probudí, osvědčená je hra na ozvěnu (opakování slyšených slov) nebo poslech zvuků (odkud přicházejí), oblíbené jsou hry na poznávání kamaráda dle hlasu

• nápodoba zvuků – představuje opakovat přírodní zvuky a hlasy zvířat, sledujeme postavení mluvidel

• rytmizace říkadel, rozpočítadel a přednes básní