Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v této sekci najdete informace, které souvisí se vzděláváním dětí, jejich zdravím a další témata, která by pro vás mohla být zajímavá.

Program logopedické prevence

Toto je stručný přehled našeho programu,podle kterého učitelky na třídách pracují s dětmi individuálně nebo ve skupinkách.

Úvod – v rámci logopedické prevence byl vypracován program, jehož cílem je rozvoj komunikačních dovedností dětí.Obsahem programu jsou hry a činnosti respektující vývoj řeči dítěte a jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí logopedické  prevence.

Logopedická prevence je chápána v těch nejširších souvislostech jako:

-snaha předcházet poruchám komunikačních dovedností

-optimální stimulace řečového vývoje

-optimální stimulace řečového projevu

! nejedná se pouze o péči o správnou výslovnost!

Do oblasti logopedické prevence patří:

• rozvoj motoriky – hrubá, jemná, grafomotorika, oromotorika a motorika očních pohybů

• rozvoj smyslů – zrakové vnímání, sluchové vnímání a fonematický sluch, hmat a propriopercepce,   rozvoj vnímání tělesného schématu,

• koordinace činností – souhra ruka a oko, ruka a mluvidla, serialita

• nosní dýchání, hospodaření s dechem – dýchání nosem, dýchání hrudní, břišní

• hlasová hygiena – fyziologické tvoření hlasu, nácvik regulace hlasu

• mluvní dovednosti – porozumění řeči, slovní zásoba, vyjadřovací pohotovost, artikulační dovednosti

Nabídka činností pro logopedickou chvilku v rámci prevence:

• dechová či fonační cvičení – většinou jsou realizována prostřednictvím motivace s různorodými pomůckami, jako jsou peříčka, vatové kuličky, větrníky, bublifuky, papírové koule, polystyrénové tvary, papírové hračky, …

• procvičování oromotoriky, tedy mluvidel – jedná se o cviky na hybnost rtů, jazyka a na posilování jazykového tonusu, jinými slovy síly jazyka, zde se také využívá motivace, například nápodoba ryby, zobáčku, počítání zoubků, malíř maluje, kolotoč, boule ve tvářích, balónek s nafouknutím tváří, apod.

• procvičování fonematického sluchu – jde o rozlišování zvukově podobných hlásek, nejprve s vizuální oporou, později bez ní

• sluchové hry – jedná se o hry typu, která hláska nás probudí, osvědčená je hra na ozvěnu (opakování slyšených slov) nebo poslech zvuků (odkud přicházejí), oblíbené jsou hry na poznávání kamaráda dle hlasu

• nápodoba zvuků – představuje opakovat přírodní zvuky a hlasy zvířat, sledujeme postavení mluvidel

• rytmizace říkadel, rozpočítadel a přednes básní


LOGOPEDICKÉ CHVILKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V mateřské škole logopedické chvilky využíváme při všech činnostech a vzájemně se prolínají se vzdělávacím programem během celého dne.

Řeč má pro vývoj dítěte v budoucím školním prostředí velký význam. Umožňuje myšlení, poznávání a učení. Má dopad na vnímání dítěte druhými a na jeho postavení ve skupině. Řeč také  slouží k dorozumívání a utváření sociálních vztahů. Proto v mateřské škole probíhají pravidelně ve všech třídách s ohledem na věkovou skupinu dětí logopedické chvilky.
Úroveň komunikačních schopností u dětí předškolního věku je završením dlouhodobého zrání a učení, které je podmíněno a ovlivněno zejména sociálním prostředím.
Prostřednictvím hrubé motoriky ( samostatný pohyb) a jemné motoriky (manipulace s předměty)
dítě prozkoumává svět kolem sebe, manipuluje s předměty, experimentuje a vnímá je
(vidí, slyší, dotýká se jich) a tím získává zkušenosti. Pro vývoj řeči je také nezastupitelné zrakové a sluchové vnímání.
V jednotlivých třídách v rámci logopedických chvilek zařazujeme:


Gymnastiku mluvidel
Vyplázneme a schováme jazyk
Olizování rtů- spodní, dolní, kruhovitě
V ústech vytvořit z jazyka mističku

Dechová cvičení

Foukáme do různých směrů

Foukáme brčkem do papírové kuličky možno i ve dvojicích
Artikulační cvičení

Sluchová cvičení

Rozeznávání nejrůznějších zvuků v okolí

Rozvoj fonematického sluchu

Rytmizace básní, písní a říkadel

Zrakové vnímání a koordinace oka a ruky

Grafomotorická cvičení

Hrubou motoriku

Pohybové hry

Využití herních prvků

Jemnou motoriku

Manipulace se stavebnicemi

Hry s různými materiály (modlína, písek...)

ZDE VÁM BUDEME POSTUPNĚ NABÍZET UKÁZKY JEDNOTLIVÝCH LOGOPEDICKÝCH CHVILEK A TAKÉ NÁMĚTŮ K PROCVIČOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH.

BUDEME RÁDY, KDYŽ TYTO NÁMĚTY VYUŽIJETE  I VY  DOMA S DĚTMI.

Motorika mluvidel

Pro děti ve věku 3 – 4 roky

Využíváme pouze napodobovacího reflexu.

Neklademe žádné nároky na přesnost nebo rychlost provedení.

Nabízíme je jako doprovod obrázku, divadélka či využijeme při olizování jídla.

 • pohyb jazyka dopředu a dozadu, z pusy ven a zpět – čertík

 • pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět – ještěrka mává ocáskem

 • pohyb jazykem nahoru a dolů, olíznout si špičku nosu, bradu, horní ret, dolní ret

 • pohyb jazyka do kruhu – olíznout si rty kolem dokola jednou, později i vícekrát (zkoušet na obě strany)

 • pohyb rtů – našpulit rty- dávat pusinku, koukáme olizujeme si prst namočený např. do jogurtu, pískáme

 • pohyb rtů – roztáhnout rty doširoka, úsměv, pejsek cení zuby

 • jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu na patře a rychle se natáhne- zvuk připomíná klapání koňských podkov

 • uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret  - brm, brm

 • kloktání (procvičujeme patrohltanový uzávěr)

 • nafouknout obě tváře a prsty „propíchnout“ – balónek praskl

 • horními zoubky stahovat jogurt nebo marmeládu z dolního rtu

Pro děti kolem věku 5 let a starší

Cviky předpokládají zvládnutí předchozí skupiny.

Postupně se využívá vědomějšího nácviku, většinou jako součást hry, pohádky.

Postupně se snažíme o rychlejší nebo přesnější provedení.

Pro správnou artikulaci hlásek, zejména TDN a LRŘ

 • pohyb jazyka po dolní a horní alveole – olizovat dáseň těsně za horními a pod dolními zuby, ze strany na stranu – počítáme zoubky, hledáme poslední zoubek…

 • ťukat špičkou jazyka na horní patro – datel klepe, někdo ťuká

 • špička jazyka se opře o horní alveolu a klesne k dolní (už bez pohybu do stran), lezeme na půdu a zase do přízemí, zvedneme nahoru bonbon a pustíme ho rovně dolů…-pohybujeme pouze jazykem a brada by měla být v klidu

 • vibrace volných, k sobě přiložených rtů při výdechu – jako frká koník

Pro správnou artikulaci PBM a FV

 • nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný uzávěr – děda kouří fajfku, mašinka se rozjíždí s pomalu zvyšuje rychlost (PB), popřípadě je možné držet ucpaný nos

 • držet horní zuby proti dolnímu rtu, foukat jako vítr (FÍ)

 • udělat kapříka - vysát vzduch z tváří – vmáčknou je, rty tvoří osmičku

Pro správnou artikulaci zejména CSZ, ČŠŽ, ŤĎŇ

 • přitisknout špičku jazyka za dolní zuby a trochu otvírat a zavírat pusu – klíče dáme do zámku, otevřeme a zavřeme dveře

 • roztáhnout jazyk do placičky a okrajem ho přitisknout ke všem dolním zubům

 • zvednout okraje jazyka nahoru – mistička, rulička

 • špičkou jazyka jet po horním patře zezadu dopředu a zastavit se na ploše zubů - nevypláznout

Logopedická chvilka č. 1  - Předškoláci

 • Nafukujeme tváře

 • Sešpulíme rty (zobáček)

 • Otevíráme a zavíráme rty (krmení ptáčátek)

 • Výdechem spojený s vyslovování slova hůůůů (houká sova)

 • Dlouhý nádech a výdech (probouzíme broučka)

 • Říkanky k jednotlivým hláskám (viz říkadla)

 • Řekni co vidíš kolem sebe

 • Rozeznávání zvuků - rozlišujeme zvuky hudebních nástrojů

 • nebo zvuků z pŕírody ( zpěv ptáků, bzukot včel)

 • Rytmizace písní a říkadel z pohybem

 • Určovat první nebo poslední hlásku

 • Na jakou hlásku začíná tvé jméno?

 • Grafický list- shodné a neshodné dvojice lišící se detailem

 • Poskakování a skákání po jedné noze, skákání panáka a přes švihadlo

 • Házení a chytání míče

 • Manipulace se stavebnicemi ( zatloukací, mozaiky)

 • Stříhání a vystřihování

 • Pohyblivost prstů- vysouvání prstů z pěsti, spojování prstů u jedné ruky nebo obou rukou ( spoj palec a malíček u pravé ruky, spoj ukazováčky,....)

 Gymnastika jazyka s motivační pohádkou - pro mladší děti

Tuto pohádku již některé děti znají a oblíbily si ji.

"O Jazýčku z Pusinkova"

Vkládáme zde další náměty na procvičování logopedie pro starší děti. V domácím prostředí můžete zkusit i s dětmi mladšími. Nezapomeňte, že cílené úkoly z logopedie je třeba opakovat několikrát denně a každodenně! Přejeme příjemné chvilky a nejen logopedické.

Logopedická chvilka č. 2

 • Procvičování čelistí- otevíráme ústa na jablíčko

 • Nádech nosem, výdech ústy- foukáme do pampelišky

 • Opakování slov, vět- hra na ozvěnu

 • Rozeznávání zvuků a tónů- co je to za písničku?

 • Rytmizace slov- rozklad slov na slabiky ja-blí-čko

 • Umísti obrázek kam patří na určené místo (auto mezi ostatní dopravní prostředky,....)

 • Cvičení rovnováhy, chůze po vyvýšené ploše

 • Navlékání korálků, modelování


Logopedická chvilka č.3

 • Procvičování rtů- tvořit pevný závěr a otevření (kapřík)

 • Vyplazování jazyka v rychlejším tempu (čertík)

 • Tvoření vět na jednotlivá slova

 • Procvičování směrovosti zvuků a tónů( odkud zvoní zvoneček?)

 • Nejdelší, nejkratší slovo- vytleskej a kolikrát jsi tleskl, které slovo je delší?

 • (Les, Stro- me- ček)

 • Najdi ve svém okolí předměty, které začínají na určitou hlásku

 • Najdi rozdíl ve dvojici obrázků lišící se detailem

 • Pohybová hra "Na honěnou"

 • Kreslení klacíkem, prstem do písku

 • Procvičování pohyblivosti prstů- hrajeme na klavír


Logopedická chvilka č.4

 • Procvičování čelisti- napodobujeme žvýkání

 • Nafukujeme tváře

 • Krátký nádech a dlouhý výdech (foukáme na studené ruce)

 • Nádech nosem a foukáme do svíčky, jemně, silněji, nejsilněji

 • Napodobování zvuků přírody vítr, déšť, komár, moucha

 • Poslech pohádky např .Čert a Káča, při slově čert udělej Blllll

 • Rytmizace písniček s využitím pohybu nebo tanec podle hudby

 • Najdi shodnou dvojici obrázků

 • Házení a chytání míče- postřeh

 • Házení a chytání malých naplněných míčků