Žlutá třída

V naší žluté třídě je část dětí již předškoláků,s kterými se budeme připravocat na školu.Také si však budeme společně hrát,zpívat a tancovat a našim mladším kamarádům občas i trochu pomáhat.

              O BABCE MEDUŇCE A DĚDKOVI ŘEPÍKOVI

              ANEB ,CO NÁM VYROSTLO NA ZAHRÁDCE.

                                                                                                                                     OD 21.9.   -   25.9.   

CÍLE:  Co je to zelinářská zahrada, a co se na ní dá pěstovat.

           Jaké druhy ovoce a zeleniny známe, poznáváme podle vzhledu ,chuti, vůně.

           Seznámit děti s činností zahradníka, jaké nástroje k práci potřebuje.

           Procvičování jemné motoriky při práci s papírem.

           Seznamovaní dětí se širším okolím naší školky.

           Vést děti k dodržování pravidel při vycházkách , dbát na správné chování na

           přechodu.

           Vést děti k pozorování přírody , všímat si změn v přírodě a změn počasí s 

          končícím létem.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,, O BABCE MEDUŇCE A DĚDKOVI ŘEPÍKOVI.“

Poslech pohádky z kouzelné skříně, rozhovor se skřítkem Všetečkou o příběhu.

,, CO ROSTE NA ZAHRÁDCE.“

Didaktická hra s obrázky – procvičujeme poznávání a pojmenování jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.

,,KOŠÍK PLNÝ ZELENINY A OVOCE PRO SKŘÍTKA.“

Papírová koláž, práce s barevným papírem, nalepování drobných kousků do tvaru ovoce nebo zeleniny.

,,HONIČKA BABKY A DĚDKA.“

Procvičovat reakci na zvukový signál, běh za vedoucím dítětem.Seznamování s novou pohybovou hrou , respektovat pravidla hry.

,, O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE.“

Poslech a práce s pohádkovým příběhem, povídáme si, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč.

,, VLAŠTOVIČKO LEŤ.“

Rytmizace známých říkadel (Byla jedna….,), rytmy s vůní povidel – říkanka s pohybovým doprovodem.

Seznámení  s písničkou o vlaštovce ,společně se ji naučíme zazpívat.

,, KDO POLETÍ PŘES MOŘE.“

Pomocí didaktické hry upevňujeme poznatky o životě ptáků, kteří kam a kdy odlétají.

Práce s předškoláky.

Činnosti zaměřené na procvičování určování první hlásky ve slově.

Určování počtu slabik a jejich grafického záznamu.

Při grafomotorických činnostech dbát na správné držení tužky

BYLA JEDNA POHÁDKA

OD 7.9.  -  18.9. 2020

CÍLE:     Vést děti k utváření pěkných vztahů mezi sebou navzájem, aby

            nám spolu bylo dobře.

            Učit se rozeznávat hlásku na začátku slova ,objevovat délku

            slov vytleskáváním.

            Vytvářet vztah dítěte k prostředí kde žije, co se nám líbí, a co

            bychom zde mohli ještě vylepšit.

            Zpívat společně s učitelkou v přirozené hlasové poloze. 

            Upevňovat orientaci v prostředí MŠ a jejím blízkém okolí.

          Rozvíjíme rytmické cítění, fantazii a sluchové vnímání.

            Učit se reagovat na daný signál, zařadit se do kruhu, reagovat

            na hudbu rytmickým pohybem.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,,SKŘÍTEK VŠETEČKA.“

Seznámení s pohádkovou postavou skřítka z kouzelné skříně a poslech úvodního příběhu.Úvodní část celoročního projektu.

,,PŮJDEM SE SKŘÍTKEM DOKOLA.“

Různé hry se jmény, procvičujeme si hrou znalost jmen svých kamarádů.

,,JAK TO CHODÍ VE ŠKOLCE.“

Upevňujeme pravidla správného chování – využijeme hry ,,Skřítek řekl, že se smí……, nesmí…..“. – děti určují ,co je pravdivé a nepravdivé tvrzení.

,,PĚJME PÍSEŇ DOKOLA.“

Hudební hra s hádankami – procvičujeme hudební a rytmické dovednosti dětí.

,,VE ŠKOLCE JSME JAKO DOMA.“

Procvičování orientace ve školce i blízkém okolí, při činnostech využít pohádkové postavy skřítka Všetečky

,,PALEČEK A JEHO KAMARÁDI.“

Poslech první pohádky z kouzelné skříně skřítka Všetečky – rozhovor se skřítkem o ději, jak se postavy  v pohádce chovaly k sobě navzájem.

,,HRAJEME SI S POHÁDKOU.“

Pohádku o Palečkovi si zkusíme společně zahrát, zopakujeme si pořadí  jednotlivých postav ,nakreslit jednotlivé postavy ,které v pohádce vystupují.

Vážení rodiče,

rádi bychom vás zde seznámili s celoročním projektem,který jsme si pro děti letos ve žluté třídě připravili.Poutavou formou a pomocí pohádkových příběhů budeme děti seznamovat s přírodou,s životem zvířat,rostlin.Společně se budeme vydávat objevovat krásné historické okolí naší školky.Také budeme rozvíjet a upevńovat další vědomosti a dovednosti,nezapomeneme ani  u starších dětí na přípravu na jejich nástup do základní školy.

CELOROČNÍ PROJEKT

                  POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM VŠETEČKOU.

ANOTACE:

V průběhu celého školního roku bude děti provázet pohádková postava

skřítka Všetečky, který je bude seznamovat s pohádkami ze své kouzelné skříně. Pohá

dky budou tematicky propojeny s integrovanými bloky ,které jsou obsaženy ve vzdělávacím obsahu ŠVP. Pohádkové příběhy budou využity

k plánování didaktických řízených činností, vycházek a her. 

ZÁMĚR PROJEKTU:

Pomocí pohádkových příběhů a práce s textem pohádek budeme dětem

rozšiřovat vědomosti o okolním světě, o přírodě a jejích změnách

rozvíjet fantazii ,představivost a tvořivost

upevňovat a vytvářet vztahy ke kamarádům a k sobě navzájem

posilovat vzájemnou ohleduplnost, respektovat a být respektován

Vážení rodiče a milé děti.

Prázdniny jsou za námi a my vás vítáme ve žluté třídě.Už se na vás všechny těšíme a doufáme,že si spolu užijeme mnoho zábavy a legrace.Budeme také společně objevovat svět,přírodu a mnoho dalších věcí.Také k nám přijdou noví kamarádi,kterým určitě rádi se vším pomůžete.

Vaše paní učitelky Ivana Dittrichová a Monika Mothejzíková


Oblasti práce s dětmi v povinném předškolním vzdělávání:

Rozvoj jemné i hrubé motoriky

 • Činnosti s drobným materiálem

 • Pracovní a výtvarné činnosti, kreslení a stříhání
   

Rozvoj grafomotorických dovedností

 • Uvolňování ruky a správné držení tužky

 • Různé druhy čar prováděné různými nástroji

 • Rozvoj koordinace ruka-oko
   

Rozvoj předmatematické gramotnosti

 • Hry na orientaci v prostoru a rovině

 • Porovnávání množství

 • Vyhledávání předmětů se společnou vlastností

 • Činnosti na rozvoj pravolevé orientace


Rozvoj funkcí potřebných pro zvládnutí čtení a psaní

 • Hry na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování zrakové paměti, postřehu a pozornosti

 • Vyhledávání hlásek ve slovech

 • Aktivity podporující rozvoj myšlení
   

Sociální a pracovní zralost

 • Podporujeme sebejistotu, schopnost pracovat a myslet samostatně

 • Logopedická prevence

 • Dechová cvičení

 • Rytmizace říkadel

 • Rozvoj slovní zásoby