Žlutá třída

Žlutá třída je z větší části předškolní a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.

Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.


Oblasti práce s dětmi v povinném předškolním vzdělávání:

Rozvoj jemné i hrubé motoriky

 • Činnosti s drobným materiálem

 • Pracovní a výtvarné činnosti, kreslení a stříhání
   

Rozvoj grafomotorických dovedností

 • Uvolňování ruky a správné držení tužky

 • Různé druhy čar prováděné různými nástroji

 • Rozvoj koordinace ruka-oko
   

Rozvoj předmatematické gramotnosti

 • Hry na orientaci v prostoru a rovině

 • Porovnávání množství

 • Vyhledávání předmětů se společnou vlastností

 • Činnosti na rozvoj pravolevé orientace


Rozvoj funkcí potřebných pro zvládnutí čtení a psaní

 • Hry na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování zrakové paměti, postřehu a pozornosti

 • Vyhledávání hlásek ve slovech

 • Aktivity podporující rozvoj myšlení
   

Sociální a pracovní zralost

 • Podporujeme sebejistotu, schopnost pracovat a myslet samostatně

 • Logopedická prevence

 • Dechová cvičení

 • Rytmizace říkadel

 • Rozvoj slovní zásoby