Informace k přerušení provozu mateřské školy

Žádost o osvobození od platby úplaty za předškolní vzdělávání (prominutí školného)

Vážení rodiče,

ředitelka Mateřské školy Parléřova (dále také MŠ) rozhodla o osvobození od platby úplaty za předškolní vzdělávání v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 těm zákonným zástupcům, kteří si ponechají dítě ve své péči a nebudou je v tomto období do MŠ posílat. Důvodem je omezený provoz mateřské školy.

Osvobodit od platby úplaty za předškolní vzdělávání, pokud je MŠ v provozu, lze ale jen těm zákonným zástupcům, kteří o to požádají písemně.

Žádám vás proto o vyplnění přiložené žádosti a zaslání zpět do MŠ na adresu, ze které byla žádost odeslána, nebo na e-mail reditelka@msparlerova.cz do 15. 6. 2020. Žádost je možné odevzdat také osobně. Žádost se týká pouze rodičů dětí, kteří platí školné.

Stejné opatření se týká provozu mateřské školy v červenci a v srpnu 2020 (1. – 10. 7., a 24. – 31. 8.). Ti rodiče, kteří své dítě k docházce nepřihlásí, mají právo požádat o osvobození od platby úplaty za předškolní vzdělávání.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Renata Ležalová v. r.

ředitelka školy

Znovuotevření mateřské školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

naše mateřská škola se pro přihlášené děti otevře 25. 5. 2020 od 7:00 hodin ráno. Děti se budou scházet (příchod zahradou) od rána ve svých třídách, ze kterých se budou také rozcházet (pokud k tomu nebude docházet na zahradě). Přečtěte si prosím pozorně Organizační řád, v Čestném prohlášení budete potvrzovat seznámení s ním. Informace v Organizačním řádu jsou závazné pro všechny účastníky vzdělávání a mohou být postupně doplňovány. Bez podepsaného Čestného prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato.

Seznamy dětí (zvláště rozdělení dětí z 1. červené třídy) budou vyvěšeny 25. 5. 2020 od rána na dveřích vedoucích ze školní zahrady do mateřské školy. 

Věříme, že obnovení provozu mateřské školy proběhne bez komplikací a všichni budeme spokojení... a že děti si užijí hezký a zajímavý zbytek školního roku.

Příprava na znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče, milé děti,

naše mateřská škola by ráda obnovila svůj provoz 25. 5. 2020. Už se těšíme, ale přece jen to nebude tak, jak jste zvyklí. Již dnes víme, že nám budou chybět dvě paní učitelky a provoz bude muset být z tohoto důvodu upraven. Abychom mohly nastavit podmínky vzdělávání i bezpečnosti co nejvhodněji, potřebujeme vědět, kolik dětí můžeme ve školce očekávat. Předběžné informace ke znovuotevření mateřské školy najdete níže a rovněž dotazník, prostřednictvím kterého zájem o vzdělávání elektronicky zjišťujeme (paní učitelky jej již odesílaly na vaše e -mailové adresy). Podrobnější pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole budou zveřejněna po vyhodnocení dotazníků, nejpozději do 15. 5. 2020.

Prosíme vás o pochopení - tak jako vy chráníte zdraví své i svých dětí, dbají i paní učitelky na své zdraví. S některými opatřeními nemusíte hned souhlasit, ale zkuste je tolerovat. Také vás prosíme o zvážení, zda bude pro vaše dítě docházka do mateřské školy za stávající situace vhodná. 

Děkuji za pochopení.

Renata Ležalová 

Pro informaci - školné za květen bude poměrně krácené a bude činit 206 Kč.

Školka nespí...

aneb co vše se podařilo během přerušení provozu mateřské školy:

- po celou dobu paní učitelky připravují pro děti na webu v sekcích tříd zajímavou nabídku aktivit a inspirací,

- byla rozšířena fotogalerie školky, ale hlavně - nová je videoprohlídka školky, 

- paní učitelky nově upravily celou 1. červenou třídu, nové marmoleum místo provizorního koberce však ještě nebude, podlaha je stále vlhká,

- někde probíhá příkladně oboustranná komunikace s rodiči na webových stránkách, v jedné třídě se rozbíhá komunikace prostřednictvím mobilní aplikace, učitelky podporují děti s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím videohovorů,

- některé učitelky vytvářely doplňkové programy pro využití v mateřské škole (např. soubor poznávacích vycházek po Praze, soubor námětů pro práci s dětmi  - lidové tradice a zvyky)

- zpočátku některé zaměstnankyně šily roušky, později pomůcky a dekorace pro děti (např. do nově vybavené třídy), 

- je vymalovaná kuchyň, všechny sklady a všechny suterénní místnosti, 

- školka je kompletně vydezinfikovaná, včetně vypraných záclon, lehátek, polštářků a přikrývek a umytých oken,

- na zahradě již máme nový altán, 

- bude vytvořen bezpečný prostor pro sprchování dětí na zahradě, již je objednána realizace a doufáme, že bude hotovo do příchodu dětí,

- připravujeme podmínky pro znovuotevření mateřské školy tak, abychom co nejvíce času mohly s dětmi trávit na zahradě (díky Spolku bude pořízen stan a židličky)

-  mateřská škola podala žádost o dotaci na vytvoření ekologické části zahrady, výsledek ještě neznáme,

- proběhla instalace nového internetového připojení v celé mateřské škole.

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Parléřova

Vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru, vydaným doporučením MŠMT a MZ a po dohodě se zřizovatelem, přistupuji k 

přerušení provozu Mateřské školy Parléřova od pátku 13. 3. 2020 do odvolání.

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na webových stránkách školy.

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení.            Mgr. Renata Ležalová, ředitelka školy

Důležité odkazy:

Odkaz na aktualizaci po dohodě z MPSV ke školkám.
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Odkaz na Facebook paní radní pro školství  M. Kubíkové  a Prahy 6 https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/

https://www.facebook.com/praha6/

Příloha:

Schválené usnesení RMČ č.1330/20 ze dne 11.03.2020

Potvrzení k žádosti o ošetřovné na dítěte

Potvrzení o uzavření mateřské školy pro účely ošetřování dítěte Vám ředitelka školy vystaví neprodleně v případě, že do požadavku uvedete rodné číslo dítěte. Požadavek napište na email ředitelky reditelka@msparlerova.cz, potvrzení vám bude zasláno zpět s elektronickým podpisem na vámi uvedenou mailovou adresu. V případě, že používáte gmail, prosím nezapomeňte zkontrolovat nevyžádanou poštu, případně odkliknout, že jste dokument obdrželi. O zaslání potvrzení se můžete také domluvit telefonicky na čísle 734 448 521. 

Informace k úplatě za vzdělávání (školné)  a stravné po dobu přerušení provozu mateřské školy

Vážení a milí rodiče,

v souvislosti s přerušením provozu mateřské školy na dobu delší než 5 vyučovacích dnů bude třeba v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přistoupit ke snížení úplaty za vzdělávání. Výše úplaty nepřesáhne poměrnou část stanovené úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy, který ale v současné době ještě neumíme předpovědět.

Během měsíce dubna vám bude vrácena alikvótní část školného za měsíc březen, který jste již uhradili, a to na účet, ze kterého byla platba zaslána. V současné situaci hospodářka školy již tuto situaci řeší.

Úplatu za vzdělávání (školné) za duben prosím neplaťte.  Pokud již byla platba provedena, bude vyúčtována stejně jako v březnu.
V případě, že by byly mateřské školy v průběhu dubna otevřeny, budete (v případě, že jste školné neuhradili), vyzváni k zaplacení poměrné části školného podle počtu dnů, kdy bude mateřská škola v provozu. 

Stravné za měsíc duben prosím neplaťte!  Pokud máte nastavený trvalý příkaz a již jste platbu provedli, bude vyúčtována v červenci, jako obvykle.

Individuální požadavky ohledně plateb můžete řešit s hospodářkou školy prostřednictvím e-mailu hospodarka@msparlerova.cz.

SPOLEK RODIČŮ - aktuální informace

Splatnost členského příspěvku na 2. pololetí školního roku 2019/2020 ve výši 1.000 Kč se posouvá z 31. 3. 2020 na 30. 4. 2020.

V případě, že se většina akcí, jenž je hrazena z peněz Spolku, neuskuteční, bude vedení Spolku na konci školního roku jednat o navrácení určité částky zpět na účet rodičů.