Modrá třída

V tomto školním roce jsou všechny děti, které navštěvují Modrou třídu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a několik dětí má také odklad školní docházky. Tomu přizpůsobujeme vzdělávací nabídku tak, abychom děti po všech stránkách připravily na vstup do základní školy.

Prohlubujeme jejich znalosti a dovednosti, zaměřujeme se především na rozvoj jemné motoriky, grafomotorických dovedností, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, rozvoj funkcí potřebných pro nácvik čtení a psaní. Pravidelně v rámci logopedické prevence zařazujeme cvičení podporující přirozený rozvoj řeči. Podporujeme děti v rozvoji jejich sociálních a pracovních dovedností a dáváme prostor jejich aktivitě při spoluvytváření nabídky ve třídě. Našim cílem je, aby si naši „mazáci“ užili poslední rok ve školce v pohodovém prostředí v atmosféře důvěry a bezpečí.


LÉTO, CESTOVÁNÍ

15.6. – 30.6. 2020

CÍLE:

Chápat základní pravidla silničního provozu pro chodce.

Zapamatovat si jednoduché pořadí úkolů.

Vymýšlet alternativní řešení k běžným (např. co by se stalo kdyby …)

Učit se vnímat své tělo, uvědomovat si své pocity.

Aktivně komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině, domlouvat se na společném řešení.

Spoluprožívat společné chvíle s ostatními, těšit se ze společných chvil.

Pozorovat letní přírodu, všímat si jejích projevů.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

Společný rozhovor v kruhu na téma: „Co budu dělat o prázdninách, kam pojedu, jaké znám dopravní prostředky, způsoby dopravy v různých prostředích –voda, země, vzduch …

Tematická hra „Cesta vláčkem“ společná stavba vláčku z Polikarpovovy stavebnice, návrhy na cíl cesty, zastávky doplňované různými pohybovými hrami. Střídání v roli strojvedoucího, průvodčího …

Mobilní závěs  do okna „Po zemi, na vodě, ve vzduchu“- tvorba z papíru a dalších materiálů

Logopedické chvilky – procvičování motoriky mluvidel

Jazykové hry – k procvičení první hlásky a poslední hlásky ve slovech, vytváření zdrobnělin

Reflexní masáž – míčkování, chůze naboso v písku

Dopravní den - na školní zahradě, využití koloběžek, procvičování reakce na signál, pohotovosti, obratnosti, bezpečném pohybu ve skupině dětí, opakování pravidel silničního provozu

Grafomotorická cvičení – opakování osvojených prvků

Tématické didaktické úkoly na interaktivní tabuli

Průběžně stavby vláčkodráhy, autodráhy, hry s různými dopravními prostředky

Prohlížení lepoler a knih s dopravními prostředky

Dle možnosti počasí pokusy s vodou na školní zahradě

Pokud možno aktivity přesunout ven, využít školní zahradu, potůček v parku.

Odpoledne:

Na školní zahradě – využít herních prvků, malování křídami, hry v písku, osvěžení vodou.


Milí rodiče,

níže Vám nabízíme k vytištění pro děti instruktážní návod na správné umývaní rukou od Státního zdravotního ústavu.


Milé děti a rodiče,
opět vás zdravíme a těšíme se ať se opět uvidíme u nás ve školce. Protože se blíží svátek všech maminek, chtěly bychom dnes požádat tatínky nebo starší sourozence o pomoc s výrobou dárku pro maminky. Posíláme vám náměty na dáreček, který můžete mamince vyrobit a v neděli předat, také vám posíláme básničku, kterou se můžete naučit a s dárkem mamince předat. A nezapomeňte, že velkou radost mamince uděláte, když budete hodní a budete jí pomáhat!


BÁSEŇ PRO MAMINKU


Princezna má závoj zlatý,
plný drahých kamínků,
ve skříni má troje šaty,
na stříbrném ramínku.
Ať si je má třeba troje,
my jsme mámo bohatší,
já jsem tvoje, ty jsi moje,
my se máme nejradši.
 

 • Také vám posíláme pár úkolů, které si můžete udělat, a až se ve školce opět sejdeme, můžete nám je přinést ukázat. Uděláme si třídní vernisáž! Vaše krásná velikonoční přáníčka se sněženkou jsme vám daly do skříněk v šatně, čekají na vás.


Opatrujte se, užívejte si společných chvil a krásně rozkvetlé jarní přírody.

Vaše paní učitelky Renata a Jana

Obrázky zdroj: Pinterest


Milé děti, milí rodiče,

Moc vás všechny zdravíme a těšíme se na chvíli, kdy vás zase uvidíme.

V tomto období, na přelomu dubna a května, se obvykle setkáváme na naší školní zahradě, ale protože letos tomu okolnosti nepřejí, máme pro vás několik nápadů, jak si tyto dny zpříjemnit, něco si vyzkoušet a třeba se i dozvědět něco nového.

 • Můžete si s dětmi přečíst naše informace o keltském svátku Beltain.

V současnosti se slavnosti konané v předvečer prvního máje často nazývají Čarodějnice, ale tento svátek má mnohem starší kořeny, až z dob Keltů.

Beltain, nebo také Beltaine či Beltine, byl jeden ze čtyř hlavních keltských svátků, který připadal na noc z 30. dubna na 1. května. Původně se slavil dříve, před druhým úplňkem po jarní rovnodennosti, nyní 40 dnů po ní. Podle Keltů jím začíná polovina roku, kdy je příroda probuzená a vitální, vše rozkvétá, sluneční paprsky probouzejí naše smysly a dávají novou sílu.

V předvečer Beltainu se zhasínaly všechny ohně ve vsi a na obřadním místě druidové zapalovali Oheň hlavní. Tímto jedním ohněm to celé začíná, od něj se zapalují obvykle další dva ohně, které vytvoří "bránu Beltainu". Od tohoto ohně se také roznášel oheň zpět do chatrčí.

Oheň - a zejména jeho dým - byl považován za očišťující a měl lidem zajistit zdraví po celý rok. Proto je tento oheň přeskakován a branou Beltainu je prováděn dobytek, aby tak bylo zajištěno jeho zdraví a plodnost. Pakliže se ceremonie koná u hlavního ohně, lidé neprocházejí branou sestavenou ze dvou hranic, ale otáčí se kolem hranice jediné. Odtud také pramení zvyk skákat přes ohně.

Dalším aspektem tohoto svátku, jehož slavení se zachovalo do dnešních dob, je tzv. stavění Májky. Bývá to oloupaný a větví zbavený březový nebo smrkový kmen, jehož zelená koruna prochází velkým květinovým věncem ovinutým barevnými stuhami.

Májové oslavy byly také časem koupelí. Časně ráno se vycházelo ven, aby se mohla provést koupel v čerstvé rose a obličej omýt "vlhkostí, která nepochází ani z deště, ani ze země."

Také zvyk prvomájového polibku pod rozkvetlou třešní bychom našli právě v jejich slavných časech. O Beltainu také chodili lidé k menhirům, posvátným kamenům a vyslovovali u nich své prosby. Zdobili domovy větvičkami cesmíny, hlohu a jeřábu a tím vzdávali čest slunci.

Více zde: https://keltskykruh.webnode.cz/keltove/keltske-svatky/beltain/

https://zeny.iprima.cz/zivotni-styl/beltain-je-stary-keltsky-svatek-lasky-a-plodnosti-vite-jak-se-slavil

 • Zatančete si s dětmi za doprovodu keltské hudby. Třeba skvělé Loreeny McKennitt:

https://www.youtube.com/watch?v=NW2tYM2LZik

 • Vybarvěte si mandalu s keltským motivem, třeba v barvách ohně

 • http://mandalky.blog.cz/0904/o-mandaly-keltske-04-09

No a aby to čarodějkám nebylo líto, že se o nich dnes ještě nemluvilo, tady je něco pro ně.

 • Děti se mohou básničku naučit, popřípadě i rytmicky vytleskat, či podupávat nohou.

ČARODĚJKA

Čarodějka na dvorku

Chce startovat motorku

Jenomže, nemůže

Ve výfuku je kuře.

Letí bába na koštěti

Chce postrašit malé děti

Před komínem zabrzdila

Dovnitř se však netrefila.

Krynda brynda

Kryndapána

To vám ale byla rána

Po strašení bylo rázem

spadla chudák přímo na zem.

Břinkla hlavou o lavici

Bouli má jak jitrnici

A frakturu končetiny

To má bába za zlé činy.

http://www.pedagogickeveno.cz/priklady-dobre-praxe-v-ms/jaro/carodejnice-2/

 • Tak a k čarodějce patří i pavouci, prosíme děti, dokreslete jim pavučinu.

Prosíme rodiče, schovávejte dětem jejich obrázky, pracovní a grafické listy či jiné výtvory, aby si je děti mohly dát do svých složek, až se vrátí do školky.

Hezky si užijte nadcházející májové dny.

Jana a Renata


Milí rodiče,

V dnešním příspěvku bychom se rády dotkly jedné z oblastí, které je potřeba věnovat pozornost před nástupem dítěte do ZŠ. Jedná se o grafomotoriku. Nejprve uvádíme základní informace a dále pak zajímavý článek od Marie Čermákové.

A co to tedy ta grafomotorika je?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při kreslení a psaní. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Dítě má motivaci zaznamenat významné zážitky a dojmy. Kvalita grafického projevu se zdokonaluje a ruka se při činnosti uvolňuje. Dítě se učí koncentrovat, aby dokázalo uskutečnit své záměry.

Grafomotorika limituje technickou kvalitu projevu dítěte, vyvíjí se individuálně, avšak fyziologicky daným postupem. U dětí stejného věku se objevují přibližně stejné znaky kresby, někdy s individuálními zvláštnostmi, kdy vývoj probíhá rychleji, či pomaleji.

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

„ÚROVEŇ GRAFOMOTORIKY NIKDY NELZE VNÍMAT ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH OBLASTÍ. JE NUTNÉ UVĚDOMIT SI PROPOJENÍ A NEODDĚLITELNOST OD BĚŽNÝCH, KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ.“

Hrátky s grafomotorikou: Teoretický úvod k problematice

Autor: Marie Čermáková

Ve vztahu k rozvoji grafomotorických dovedností u předškolních dětí je nutné si uvědomit více skutečností. Podporou grafomotorických schopností nejen posilujeme školní zralost a eliminujeme možné problémy po přestupu dětí do ZŠ, ale důležité je také si uvědomit, že centrum grafomotoriky je jedním z nejdůležitějších center v mozku. Pokud si cokoliv „vědomě“ zaznamenáme „grafickým způsobem“ (forma záznamu není důležitá, jde o skutečnost individuální), již v této chvíli otevíráme prostor tomu, že myšlenka spojená se záznamem bude uskutečněna. Taháky, poznámky či myšlenkové mapy, které si graficky vytváříme, mají význam pro zapamatování si informací. Ve své paměti si snáze vybavíme to, co jsme si také graficky zaznamenali.

Při rozvíjení grafomotorických dovedností je nutné respektovat vývojové stádium, věk dítěte, a to v návaznosti na celkový rozvoj motoriky. V tomto směru platí obecná pravidla, která nelze opomenout:

 • K uvolnění ruky vždy dochází od ramene po loket, dále pak k zápěstí a až v poslední etapě podporujeme rozvoj drobných svalů prstů.

 • Nejprve se vyvíjí hrubá motorika, na kterou pak navazuje rozvoj motoriky jemné (těsně před přechodem dítěte do ZŠ). Dozrávání odpovídajících center pro zpřesnění práce jemných svalů ruky souvisí s rozvojem školní zralosti, tedy s přirozených dozrávání korových center v mozku v posledním roce docházky dítěte do MŠ. 

 • Co se týče výtvarného projevu dětí, je nutné respektovat výše uvedené. Obecně lze vyvodit, že čím mladší dítě, tím vhodnější je větší formát papíru a grafický materiál se silnější stopou. Nejprve děti seznamujeme s rozličnými výtvarnými činnostmi formou experimentu a her s barvami. Toto postupem času povede k tvořivému výtvarnému vyjadřování a na konci předškolního období k zaznamenáním detailů s využitím kresby černou linií, která vystihuje podstatu, k vyjádření myšlenky, či příběhu.

 • U grafického materiálu začínáme s prstovými barvami, dále pak nabízíme dětem vodové barvy, silné pastelky s vyžitím trojhranného systému, tenké pastelky, tužky, či fixy. Předškoláci mohou kreslit již i s centrofixy, které zanechávají velmi tenkou linii a podporují zaznamenání detailů.

 • Vždy je nutné respektovat věk dětí, ne pouze požadovat, aby nakreslily to, co my chceme, ale vždy to, co odpovídá jejich aktuální vývojové etapě. 

JE DŮLEŽITÉ „UCHOPIT“ PODSTATU TOHO, CO U DĚTÍ ROZVÍJÍME, OPROSTIT SVÁ OČEKÁVÁNÍ OD PERFEKTNÍHO VÝKONU A POSILOVAT TO, CO JE PRO DĚTI AKTUÁLNĚ DŮLEŽITÉ.

Již od počátku je nutné vést děti k vytvoření správných návyků na úrovni, ve které momentálně jsou. Vést děti ke správnému držení grafického materiálu a uvědomit si, že navazuje na držení lžíce a příboru.

 Při všech činnostech podporujeme spolupráci RUKA x PUSA x OČI.

ÚROVEŇ GRAFOMOTORIKY NIKDY NELZE VNÍMAT ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH OBLASTÍ. JE NUTNÉ UVĚDOMIT SI PROPOJENÍ A NEODDĚLITELNOST OD BĚŽNÝCH, KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ.

 • Oblékání podporuje rozvoj hrubé motoriky, dítě se učí „základním algoritmům“, na které bude postupně v životě navazovat. Vede k uvědomění si jednoduchého pracovního postupu, což bude nutné v jiných, postupně se obměňujících formách, v každém věku.

 • Jídlo, držení lžíce a příboru děti kopírují při uchopení grafického materiálu. Sezení u stolečku při stolování se pak projeví ve všech navazujících činnostech.

 • Propojení s TV: Postavení těla ovlivňuje držení grafického materiálu i samotné sezení u práce. Jakékoliv vybočení z tělesné osy se projeví v držení tužky. Postavení lopatek ovlivňuje správné držení tužky. Hyperaktivita při těchto činnostech může být důsledkem nesprávného držení těla, tělo se snaží vyrovnávat nerovnováhu. Vliv na úroveň grafomotoriky má také zvýšený, či snížený svalový tonus. V obou případech jde o stupeň vyzrálosti jemné motoriky, která je však úzce propojená s úrovní hrubé motoriky.

GRAFOMOTORIKA JE ODRAZEM ÚROVNĚ HRUBÉ MOTORIKY A ÚZCE SOUVISÍ S ŘEČÍ. 

V mnohých případech náprava nedostatků nejen v grafomotorice, ale také v logopedii, je nejprve záležitostí korekce u odborného fyzioterapeuta. Na ni by pak měla navázat náprava specialisty v oblasti logopedie, resp. grafomotorická průprava. Blokace v oblasti hrubé motoriky vedou ke špatnému držení grafického materiálu, špatnému sezení při výtvarných činnostech a projevují se také ve špatné výslovnosti.

Je obecně známo, že funkce posturálních svalů spočívá v zajištění správného držení těla. Je nutné si uvědomit, že dochází k řetězení a jednotlivé svaly se navzájem ovlivňují. Nezastupitelnou roli hraje rovnováha, jež harmonizuje funkci celého těla, tedy ovlivňuje i úroveň grafomotoriky. Z obou jmenovaných důvodů je vhodné s dětmi používat overbally, které stimulují nejen posturální svaly, ale také posilují rovnovážné dovednosti.

VE VŠECH SMĚRECH JE VŽDY NUTNÁ SPOLUÚČAST ZE STRANY RODINY. TA MÁ SMĚREM K DÍTĚTI DOMINANTNÍ FUNKCI, MŠ JE POUZE JEDNÍM Z MNOHA PARTNERŮ, KTEŘÍ DO VÝCHOVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE VSTUPUJÍ.

Pro zájemce o bližší prozkoumání problematiky autorka uvádí zdroje, ve kterých lze potřebné informace dohledat:

Citace a použitá literatura:

[1] - VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání.. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1. 

[2] - GODDARD, Sally. Dítě v rovnováze, pohyb a učení v raném dětství. Bratislava : Inštitút psychoterapie a socioterapie, 2012. ISBN 978-80-917033-0-9. 

[3] - CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie. 1. vydání. Praha : Portál, 2006. 183 s. ISBN 80-7367-105-0. 

[4] - BURSOVÁ, RUBÁŠ, Marta, Karel. Základy teorie tělesných cvičení.. 1. vydání. Západočeská Univerzita, : Plzeň, 2001. ISBN 80-7082-822-6. 

Článek byl upraven a zkrácen, jeho plná verze je dostupná na: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/19841/hratky-s-grafomotorikou-teoreticky-uvod-k-problematice.html/

Jak bylo výše uvedeno, grafomotorika navazuje na předchozí rozvoj dítěte. Krátké a přehledné shrnutí důležitosti motoriky viz níže:

Další zdroje:

 • Bednářová J.,Šmardová V.(2006): Rozvoj grafomotoriky jak rozvíjet kreslení a psaní. Computer Press, Brno. ISBN:80-251-0977-1

 • www.grafomotorika.eu

 • https://www.uceni-v-pohode.cz/novinka-rozvoj-grafomotorickych-dovednosti/

 • ww.krouzek-brandys.cz/grafomotorika/


Milí rodiče,

nabízíme Vám odkaz na webové stránky, ze kterých můžete pro svě děti vytisknout omalovánky, které jim velmi dobře a přiměřeně jejich věku vysvětlují opatření, kterými mohou sebe i své blízké chránit před nemocí COVID-19.

Všechny zdraví   Jana a Renata

https://www.chranimnejslabsi.cz/

Milé děti a rodiče,
protože drak Koroňák nás stále obchází a nemůžeme prožívat velikonoční čas společně ve třídě, tady je pár námětů na velikonoční týden:

Modré pondělí
Říká se i žluté, zkuste nakreslit obrázek jako přáníčko a udělat radost někomu z rodiny nebo sousedům v domě.

Šedivé úterý
ve všech domech a místnostech se utíral prach, pomozte mamince s úklidem, určitě bude ráda a bude víc času na společné hry, čtení nebo jarní procházku. Na ní si můžete natrhat jarní větvičky a ozdobit je vajíčky.

Škaredá středa
Pozor, tento den se nemáme mračit a škaredit, mohlo by se stát, že by nám to vydrželo celý rok a mračili bychom se potom každou středu a to nechceme!!!!!! Proto si zazpívejte jarní písničku, předneste  básničku či zopakujte velikonoční koledu.
Také se jí říká sazometná, protože se vymetaly komíny.
Pekly se jidáše, můžete mamince pomoci uválet z těsta hada, kterého zatočíme  a máme jidáš, ten se jedl na: 


Zelený čtvrtek
Tento den se má sníst něco zeleného (paprika, hrášek,  okurka,.....)abychom byli celý rok zdraví.
Říká se, že tento den odlétají zvony do Říma, dříve chodily děti s řehtačkami po vsi.

Zkuste si třeba zasportovat v přírodě.


Velký pátek
Den, kdy se otvírají poklady ve skále, zemi.  

Vy si můžete připomenout pohádku O Krakonošovi - jak to dopadlo s Trautenberkem.

Bílá sobota
A během ní se budou připravovat všechny ty dobroty- beránek, mazanec, velikonoční nádivky a další...

Boží hod velikonoční
Zkusíme uplést pomlázku?

A nezapomeneme pomoci s barvením a zdobením vajíček.


Pondělí velikonoční

Pomlázky do ruky, hezkou koledu a šleháme děvčata. Určitě si vykoledujete krásné barevné vajíčko a pozor, odpoledne mohou děvčata koledníky polít vodou.

Přejeme vám příjemné prožití velikonočních svátků, užívejte jarního sluníčka
a chraňte se, ať se ve zdraví a plné síle brzy sejdeme!!
Renata a Jana

 


Milé děti,

blíží se velikonoční svátky a protože zatím ještě nemůžeme být spolu ve školce,  připravily jsme pro vás básničky, písničky, hry, vyrábění.
Máme pro vás pár tipů jak se můžete s rodiči zabavit a zároveň se zdokonalit v různých činnostech.
Zkuste se naučit nějakou velikonoční koledu například:

Sluníčko dnes krásně hřeje,
mamku, taťku, mě i tebe.
Slavíme dnes jarní svátky,
vejce dáme do ošatky.
V pondělí k nám přijdou kluci
s pomlázkami pro kraslici.

Zazpívejte si s rodiči písničku "Co schází jaru".

Můžete si vybarvit kraslice, maminky jistě používají v této době hodně vajíček na pečení dobrot pro vás, mohou vám vajíčka vyfouknout a vy můžete zdobit barvou, lepením třeba různých papírků, odstřižků třeba z roušek, provázků, pentliček, drátků, vlny a věřím že doma najdete ještě další materiál ( hodně rodičů dělá i pořádek ve skříních a tam se toho najde!!).

Zkuste zasadit osení nebo řeřichu a starat se o ní, co všechno semínko potřebuje?
Připomeňte si pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko.

Můžete si nakreslit a vystřihnout různá zvířátka a zapíchnout se špejlí do osení.

Protože velikonoční svátky jsou i o úklidu - zkuste si uklidit svůj pokojíček a uvidíte jakou radost rodičům uděláte.

Při procházkách v přírodě zkuste třeba s pomocí atlasu nebo dospělého najít určit názvy 5 kytiček, pozorovat ptáčky a říci jak se jim říká,
hledej ptačí hnízdo, pohlaď strom a jak se jmenuje?
Určitě si při procházce vymyslíte i jiné úkoly.

Přejeme všem jen a jen zdraví!
Renata a Jana


Vážení rodiče, milé děti!

Zdravíme vás a těšíme se, až se zase opět ve zdraví a plné síle sejdeme.

Protože čas nástupu do základní školy se blíží, rády bychom vám nabídly několik námětů, jak se doma zabavit, co s dětmi opakovat. Jsou to činnosti, které s dětmi děláme během celého roku ve školce:

 • Zkuste se denně zaměřit na opakování logopedických cvičení.

 • Opakujete s dětmi jejich jméno, věk a adresu, barvy, tvary.

 • Rozvíjejte jemnou motoriku manipulací s drobnými dílky – stavebnice, ale i běžné věci v domácnosti. Můžete hrát prstové hry (např. spoj palec jedné ruky s prostředníčkem druhé …).

 • Trénujte zavazování kličky (mašličky), dopřejte dětem volnou tvorbu z papíru a dalších materiálů (v naší třídě je to velmi oblíbená činnost, děti u tvoření dokážou vydržet i celé odpoledne a navzájem se inspirují).

 • Procvičujte určování počtu prvků, číselnou řadu (kolik je pastelek, kostek), porovnávání počtu více - méně.

 • Nabídněte dětem grafomotorická cvičení.

 • Procvičujte pravo – levou orientaci na těle, v prostoru i na ploše (např. chyť levou rukou pravé ucho …)

 • Rytmizujte říkadla, písničky slova, vytleskávejte jednoduchý rytmus a nechte děti, ať se k vám připojí.

 • Různými hrami trénujte pozornost a soustředění (co zmizelo mezi hračkami, co se změnilo). Najdi tvary a barvy v přírodě, doma.

 • Vyprávějte si společně a nechte děti nakreslit a popsat co je zaujalo na procházce, pohádce, filmu....

 • Také dětem každý den čtěte krátkou pohádku či příběh na pokračování a nechte je převyprávět slyšené (děti by měly zvládnout mluvit v celých větách a používat i souvětí. Ve školce si při čtení na pokračování vždy zopakujeme včerejší děj a děti si pamatují velmi mnoho podrobností).

 • Zkuste najít na internetu nebo v knize nějakou jarní básničku nebo písničku a naučte se ji celá rodina. (můžete soutěžit, kdo z rodiny ji bude umět první).

 • Dejte dětem nějaké instrukce, co mají udělat. Měly by si zapamatovat několik pokynů za sebou (dá se trénovat např. pomocí hry “Šla babička do městečka“ a koupila tam chleba, máslo…. Postupně přidáváme věci a děti si je musí pamatovat)

A protože humor je kořením života, využijte ho při aktivitách s dětmi. Nebojte se pracovat s chybou, ukažte dětem, že chyba nám při učení se novým věcem pomáhá, posouvá nás dál.

Užívejte si v této neklidné době společné chvíle, opatrujte se a vězte, že bude líp!!!

                                Renata a Jana

SOUTĚŽ

Také bychom rády vyhlásily soutěž naší třídy – vyrobte společně něco velikonočního na výzdobu třídy (pokud možno něco prostorového, ne jen nakreslený obrázek). Můžete se inspirovat například na stránkách Pinterest, kde najdete také básničky či grafické listy.


Informace pro rodiče

Z přebytků ve třídním fondu jsme pro děti do třídy zakoupily Aroma difuzér (zvlhčovač vzduchu).

Chceme chránit dětit v době chřipkové epidemie před onemocněním. Zakoupily jsme také aroma olej Eukalyptus,

a vzhledem k tomu, že používáme difuzér denně, je spotřeba oleje větší. Proto jsme Vás chtěly požádat, zda by 

někdo z Vás nemohl sponzorsky přispět buď přímo nákupem nějakého aromaoleje, či finanční částkou.

Děkujeme, třídní učitelky.