Modrá třída

V tomto školním roce jsou všechny děti, které navštěvují Modrou třídu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a několik dětí má také odklad školní docházky. Tomu přizpůsobujeme vzdělávací nabídku tak, abychom děti po všech stránkách připravily na vstup do základní školy.

Prohlubujeme jejich znalosti a dovednosti, zaměřujeme se především na rozvoj jemné motoriky, grafomotorických dovedností, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, rozvoj funkcí potřebných pro nácvik čtení a psaní. Pravidelně v rámci logopedické prevence zařazujeme cvičení podporující přirozený rozvoj řeči. Podporujeme děti v rozvoji jejich sociálních a pracovních dovedností a dáváme prostor jejich aktivitě při spoluvytváření nabídky ve třídě. Našim cílem je, aby si naši „mazáci“ užili poslední rok ve školce v pohodovém prostředí v atmosféře důvěry a bezpečí.


Třídní vzdělávací plán

CO VŠECHNO UŽ UMÍME

24.2. – 28.2. 2020

CÍLE

Rozpoznávat odlišnosti v detailech.

Rozvíjet rytmické cítění, pohyb do rytmu.

Upevňovat koordinaci oka a ruky při různých činnostech.

Spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině, být ohleduplný k mladším dětem.

Rozvíjet kreativitu a fantazii.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Pracovní listy zaměřené na hledání rozdílů, zrcadlově otočených prvků, doplnění prvků ve skupině…

Rytmizace na vlastním těle, ozvučnými dřívky kombinovaná s rytmickým pohybem v prostoru s využitím písniček a říkadel.

Origami - skládání z papíru dle zájmu dětí – kelímek, ptáček, ryba …

Stavby z konstruktivních stavebnic ve skupinách

Poslech příběhů z knih a následně odpovědi na otázky z textu

Opakování známých pohybových her a aktivit

Odpolední činnosti:

prohlížení encyklopedií, opakování dopoledních bloků, volná tvorba z papíru

POZOR: V TOMTO TÝDNU NEJDEME NA CVIČENÍ DO GYMNASTICKÉHO CENTRA!

KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE – PŘIPRAVENOST DĚTÍ K NÁSTUPU DO ZŠ

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že zápis do základních škol v MČ  Praha 6 pro školní rok 2020/21 bude probíhat v termínu 1.-2.dubna 2020, nabízíme Vám s předstihem termíny konzultací v naší třídě, během kterých se můžete informovat o připravenosti svých dětí k nástupu do 1. tříd ZŠ.

Termíny:

4. února: 16:00 – 17:00 hod.

12. února: 16:00 – 17:00 hod.

19. února: 15:30 – 17:00 hod.

Těší se na Vás třídní učitelky Jana Majorová a Renata Lukešová

Bližší informace k zápisu lze nalézt na stránkách MČ Praha 6.

Informace pro rodiče

Z přebytků ve třídním fondu jsme pro děti do třídy zakoupily Aroma difuzér (zvlhčovač vzduchu).

Cheme chránit dětit v době chřipkové epidemie před onemocněním. Zakoupily jsme také aroma olej Eukalyptus,

a vzhledem k tomu, že používáme difuzér denně, je spotřeba oleje větší. Proto jsme Vás chtěly požádat, zda by 

někdo z Vás nemohl sponzorsky přispět buď přímo nákupem nějakého aromaoleje, či finanční částkou.

Děkujeme, třídní učitelky.