Informace pro rodiče nepřijatých dětí – zápis 2018

Vážení rodiče,

pokud se nepodaří v dalších dnech Vaše dítě ještě umístit do naší či jiné mateřské školy, dostanete, do měsíce od podání žádosti, do vlastních rukou, ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

Nepřijaté děti zůstávají v evidenci školy (pořadníku) pro případné pozdější přijetí na volné místo.

12. 5. 2018 Věra Holušová
ředitelka školy

Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

vyvěsila jsem prvních 31 dětí, které byly nejvýše bodově ohodnoceny dle našich Kritérií, a tedy přijaty na volná místa. Rozhodně to není definitivní stav, pořadník se bude posunovat tak, jak budou děti přijaty do jiných školek dne 10. 5., po odevzdání zápisových lístků.

Budeme postupně brát děti tzv. pod čárou na jejich místa. Rodičům dětí zavoláme a bude na nich, zda se obratem dostaví se zápisovým lístkem k dodatečnému přijetí (10. a 11.5.).

V Praze dne 7. 5. 2018
Věra Holušová
ředitelka školy

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Parléřova v Praze 6, Parléřova 2a/47, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 v Mateřské škole Parléřova a to takto:

Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1. 313 ANO
2. 360 ANO
3. 336 ANO
4. 349 ANO
5. 312 ANO
6. 362 ANO
7. 331 ANO
8. 315 ANO
9. 316 ANO
10. 384 ANO
11. 366 ANO
12. 375 ANO
13. 382 ANO
14. 377 ANO
15. 381 ANO
16. 317 ANO
17. 320 ANO
18. 348 ANO
19. 341 ANO
20. 307 ANO
21. 388 ANO
22. 318 ANO
23. 308 ANO
24. 305 ANO
25. 369 ANO
26. 378 ANO
27. 306 ANO
28. 347 ANO
29. 328 ANO
30. 335 ANO
31. 394  individ. docházka

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19

Mateřská škola Parléřova
Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 – Hradčany
Č.j. 9/2018

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19

Ředitelka Mateřské školy Parléřova (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle
§ 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy Městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do Mateřské školy Parléřova, zřízené Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s povinnou předškolní docházkou a děti narozené před 31.8.2014.
Počet volných míst pro školní rok 2018/19: 28

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k TP 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2013 30 bodů
od 01.09.2013 do 31.08.2014 10 bodů
od 01.09.2014 do 31.08.2015 5 bodů
od 01.09.2015 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 1.9.2018 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Formuláře k přijímacímu řízení budou k dispozici na webu mateřské školy www.msparlerova.cz a rovněž na portálu www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.
Odevzdání vyplněných originálů formulářů s podpisy obou zákonných zástupců je stanoveno na 2. 5. 2018
v době od 13 do 18 hodin.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, žadatel se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10. 5. 2018 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím žadatele. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

V Praze dne 13. 3. 2018 Věra Holušová
ředitelka školy

Jak přihlásit dítě do školky

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá vyplněné a podepsané formuláře, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří formuláře k přijímání dětí stažením na webu příslušné mateřské školy.  Měsíc před zápisem budou k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz , případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství, kultury a sportu).
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené(-ných) mateřské(-ých) školy(škol) ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 02.05. 2018, čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v dané mateřské škole včetně informace o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí
  • zápisový lístek

 

 1. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webu a vývěsce MŠ dne 09. 05. 2018 od 12.00 hodin.
 2. Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají dne 10. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hod. do zvolené  mateřské školy zápisový lístek, u vedení školy vyplní zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali, současně vyplní Usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí přihlášky do mateřské školy dle § 66 odst.1 písm.a) správního řádu.
 3. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 05. 2018, do 01.06. 2018 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Informace k zápisu 2. 5. 2018

Rodič (zákonný zástupce ) předloží tyto dokumenty:

1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře
3. Dodatek k žádosti (informovaný souhlas)
4. Platný občanský průkaz žadatele
5. Rodný list dítěte (může být kopie)
6. V případě, že rodina bydlí v Praze 6 v podnájmu, kopii smlouvy.

Žádost, evidenční list i Dodatek – informovaný souhlas budou podepsány oběma rodiči (zákonnými zástupci).

Žádosti budou v MŠ Parléřova přijímány 2. 5. 2018 od 13 do 18 hod.