Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

do MŠ Parléřova bylo v době zápisu přijato 24 dětí.

Děti byly přijaty dle stanovených a předem zveřejněných kritérií. Počet přijatých byl limitován počtem volných míst pro školní rok 2017/18.

Nepřijatých dětí zůstalo 33. Jedná se o děti narozené v roce 2014, které již nebylo možno z kapacitních důvodů přijmout.

Rodičům nepřijatých dětí bude do 1. 6. 2017 doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Bude vytvořen pořadník nepřijatých dětí, z kterého bude možno, v případě volného místa, dítě přijmout během šk. roku.

25. 5. 2017

Věra Holušová, ředitelka školy

 

Dokumenty k zápisu 2. 5. 2017

Rodič (zákonný zástupce) předloží tyto dokumenty:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte – stáhnout.

 2. Vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře – stáhnout.

 3. Platný občanský průkaz

 4. Rodný list dítěte (může být kopie)

Žádosti budou přijímány 2. 5. 2017 od 13 do 18 hod.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18

Mateřská škola Parléřova

Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 – Hradčany

Č.j. 4 /2017

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18

Ředitelka Mateřské školy Parléřova stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Parléřova v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ Parléřova.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34a odst.2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle §34a odst. 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy Městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou spádové. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2017/18 22

Do MŠ Parléřova zřízené Městskou částí Praha 6 budou děti přijímány podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového ohodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

 • na území MČ Praha 6 přihlášené k TP 50 bodů

 • na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období

před 01. 09. 2012 30 bodů

od 01. 09. 2012 do 31.08. 2013 10 bodů

od 01. 09. 2013 do 31.08 2014 5 bodů

od 01. 09. 2014 do 31.12. 2014 1 bod

3. individuální situace dítěte

 • dítě je hlášeno k celodenní docházce 15 bodů

 • MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán 1 bod

 • Dítě je hlášeno k polodenní docházce 1 bod

Doplňující kritéria

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude přijímat děti dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností školy.

Formuláře (žádost o přijetí a evidenční list) budou k dispozici na www.msparlerova.cz či na www.jakdoškolky.cz nebo si je možné vyzvednout v listinné podobě na ÚMČ Prahy 6.

Odevzdání vyplněných originálů žádostí a evidenčních listů je stanoveno na 2. 5. 2017 od 13 do 18 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány přihlášky odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené je stanoveno na 10. 5. 2017 od 13 do 17 hodin

a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce, který současně požádá ředitelku školy o formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde požádal o přijetí.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 2. 3. 2017 Věra Holušová

ředitelka školy

Jak přihlásit dítě do mateřské školy

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu příslušné mateřské školy. Dva měsíce před zápisem budou k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz , případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství, kultury a sportu).
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené(-ných) mateřské(-ých) školy(škol) ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 02.05. 2017, čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v dané mateřské škole,
  • zápisový lístek,
  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí ( 09.05. 2017, čas stanovují mateřské školy).
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 09. 05. 2017 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají  dne 10. 5. 2017 v době od 13.00 do 17.00 hod. zápisový lístekdo zvolené  mateřské školy a případně zde podají zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali.
 3. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 05. 2017, do 01.06. 2017 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.