Zápis z valné hromady Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova (dále jen Spolek rodičů) konané dne 10. 10. 2017

Místo konání: MŠ Parléřova, Parléřova 2a, Praha 6

Přítomni: viz prezenční listina, která je k nahlédnutí ve škole u ředitelky.

1) Ředitelka MŠ Věra Holušová přivítala přítomné rodiče a představila členky výboru Spolku rodičů.

2) Předsedkyně výboru Marie Korseltová stručně představila účel činnosti Spolku rodičů a informovala, kteří rodiče se účastní zasedání výboru za jednotlivé třídy. Jsou to Lucie Filipová (2. třída) a Lucie Svobodová (4. třída). Členky výboru by velmi uvítaly, kdyby se do činnosti výboru zapojili také zástupci rodičů za 1. a 3. třídu. Případní zájemci nechť kontaktují předsedkyni Spolku rodičů nebo informují třídní učitelky. Vítána je též příležitostná pomoc rodičů při organizaci odpoledních školkových akcí.

3) Předsedkyně výboru seznámila přítomné s účely, na které je využíván členský příspěvek. Jedná se především o divadelní představení ve školce, vánoční nadílku pro jednotlivé třídy, speciální program ke dni dětí a při rozloučení s předškoláky, výtvarné a hudební pomůcky nebo vybavení na zahradu. Část prostředků je zároveň rezervována na realizaci většího projektu; nyní se peníze shromažďují na pořízení dřevěného altánu na školkovou zahradu.

4) Předsedkyně výboru informovala o hospodaření Spolku rodičů ve školním roce 2016/2017 a o jeho finanční situaci k 30. 9. 2017. K tomuto datu bylo 71.211,67 Kč na bankovním účtu a 4.928 Kč v pokladně. Podrobné informace o hospodaření Spolku rodičů jsou k dispozici u hospodářky MŠ.

5) Valná hromada hlasovala o výši členského příspěvku. Příspěvek ve výši 1000 Kč na pololetí za dítě byl řádně schválen nadpoloviční většinou přítomných členů. Platbu za první pololetí je třeba uhradit do 30. 11. 2017, platba za druhé pololetí je splatná do 31. 3. 2018. Číslo účtu je 27-1586360277/0100. Rodiče, kteří by chtěli přispět větší částkou (lze na konkrétní účel nebo na určitou třídu), nechť se obrátí na hospodářku MŠ. Ta může v případě zájmu vystavit potvrzení o poskytnutí sponzorského daru.

6) Ředitelka MŠ informovala o počtu nově přijatých dětí (celkem 31). Mezi zaměstnanci MŠ nově působí školní asistentka financovaná z prostředků OP VVV.

7) Ředitelka MŠ připomenula, že předškoláci jsou od září 2017 vázáni povinnou docházkou, s čímž souvisí vyplňování omluvných listů.

8) Ředitelka MŠ informovala o zájmových kroužcích, které jsou nabízeny dětem z 3. a 4. třídy, a o projektu „Česko čte dětem“, do něhož se školka zapojila. Informace o akcích, které jsou plánovány nad rámec běžného programu, jsou vždy vyvěšeny na nástěnce příslušné třídy.

9) Ředitelka MŠ požádala rodiče, aby dodržovali školní řád (nejčastější porušení se týkají doby příchodu a vyzvedávání dětí) a dbali na bezpečnost ve školce (dovírali vstupní dveře a neotevírali neznámým lidem). Dále vyzvala rodiče, aby neposílali – s ohledem na ostatní děti i na personál MŠ – nemocné děti do školky.

Zapsala:

Lucie Filipová
Zápis ověřily:

Marie Korseltová

Zuzana Korbelová

 

Využití peněz Spolku

Plánujeme pořízení dřevěného altánku na zahradu. Jako každoročně počítáme s využitím finančních prostředků od rodičů na nákup hraček, potřeb pro děti, úhradu divadel, pořadů a akcí pro děti.

Velmi děkujeme rodičům, kteří v loňském školním roce přispěli na hračky a různé potřeby pro děti a pořízení altánku.

Pokud někdo z rodičů by chtěl přispět sponzorským darem, informace u ředitelky školy nebo hospodářky.

Uvítáme zapojení dalších členů (členek) z řad rodičů nových dětí.

Informace o novém Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace

31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.

Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy

Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout zde.

3. Členky výboru:

Předsedkyně Mgr. Marie Korseltová

Člen PhDr. Lucie Filipová Ph.D

Pokladník Zuzana Korbelová

4. Finance

Účet v Komerční bance zůstává stejný – č. účtu je 27-1586360277/0100

Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou k dispozici Spolku. Na tento účet budou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky

Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče ad.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem.

Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.