Pozvánka na  valnou hromadu
Spolku rodičů MŠ Parléřova a třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme ve středu 16.10. v 17 hodin na valnou hromadu Spolku rodičů do modré třídy. Setkání se zúčastní rodiče ze všech tříd. Poté budou následovat  třídní schůzky v jednotlivých třídách.

 

Program:

1. Informace ředitelky školy

2. Informace výboru Spolku rodičů, odhlasování příspěvku

3. Diskuse

4. Třídní schůzky v jednotlivých třídách

 

Účast dětí není vhodná. Děkujeme za pochopení.

Zápis z valné hromady Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova (dále jen Spolek rodičů) konané dne 20. 9. 2018

Zápis z valné hromady Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova (dále jen Spolek rodičů) konané dne 20. 9. 2018

Místo konání: MŠ Parléřova, Parléřova 2a, Praha 6
Přítomni: viz prezenční listina

1) Ředitelka MŠ Renata Ležalová přivítala přítomné rodiče a uvedla, nač se bude školka pod jejím vedením zaměřovat.

2) Předsedkyně výboru Marie Korseltová stručně představila náplň Spolku rodičů. Informovala také o odpoledních akcích, které bude Spolek rodičů do konce roku 2018 pomáhat organizovat. Jsou to podzimní slavnost (24. 10. od 16.00) a rozsvícení vánočního stromu (4. 12. odpoledne).

3) Členka výboru Lucie Filipová seznámila přítomné s účely, na které je využíván členský příspěvek. Jedná se především o vánoční nadílku (nákup hraček, knížek apod.) pro jednotlivé třídy, divadelní představení ve školce, speciální program ke dni dětí a při rozloučení s předškoláky, výtvarné a hudební pomůcky, mikulášský balíček nebo příspěvek na vybavení školkové zahrady.

4) Členky výboru informovaly o hospodaření Spolku rodičů ve školním roce 2017/2018 a o jeho finanční situaci k 6. 9. 2018. K tomuto datu bylo 121.905,75 Kč na bankovním účtu a 6.233 Kč v pokladně. Podrobné informace o hospodaření Spolku rodičů jsou k dispozici u hospodářky MŠ Zuzany Korbelové.

5) Valná hromada hlasovala o výši členského příspěvku. Příspěvek ve výši 1000 Kč na pololetí za dítě byl řádně schválen nadpoloviční většinou přítomných členů. Platbu za první pololetí je třeba uhradit do 30. 11. 2018, platba za druhé pololetí je splatná do 31. 3. 2019. Číslo účtu je 27-1586360277/0100. Platební údaje (včetně variabilního symbolu) dostanou rodiče vytištěné od třídních učitelek.

6) Valná hromada hlasovala o nových členkách výboru Adrianě Kvítkové a Markétě Radkovské. Jejich členství (s účinností od 1. 7. 2019) řádně schválila nadpoloviční většina přítomných členů. Ve výboru tak mají oficiální či neoficiální zastoupení rodiče všech dětí s výjimkou rodičů prvňáčků: 2. třída – A. Kvítková a M. Radkovská, 3. třída – L. Filipová, 4. třída – M. Korseltová. Členky výboru by velmi uvítaly, pokud by se do činnosti výboru zapojil i zástupce rodičů za 1. třídu. Případní zájemci nechť kontaktují předsedkyni Spolku rodičů nebo informují třídní učitelky. Velmi vítána je i příležitostná pomoc rodičů při organizaci odpoledních akcí.

7) Členky výboru informovaly o novém způsobu placení za akce (divadla, výstavy apod.), kterých se mimo budovu školky účastní děti ze 3. a 4. třídy. Peníze bude nově vybírat a evidovat hospodářka MŠ. Rodiče mají možnost zaplatit jednorázovou zálohu 500 Kč, z níž budou vstupy na jednotlivé akce hrazeny. Zálohu lze zaplatit převodem, a to na stejný účet a se stejným variabilním symbolem jako příspěvek do Spolku rodičů. Z uvedené zálohy budou strhávány peníze pouze za ty akce, jichž se konkrétní dítě zúčastní. V pololetí připraví hospodářka MŠ pro rodiče každého dítěte vyúčtování.

8) Ředitelka MŠ rodiče seznámila s aktualizovaným školním řádem. Hlavní informace dostanou rodiče rovněž písemně od třídních učitelek. V případě potřeby se mohou rodiče obrátit na ředitelku MŠ v konzultačních hodinách, které jsou každou sudou středu od 14.00 do 16.00.

9) Ředitelka MŠ připomenula, že pro předškoláky platí povinné předškolní vzdělávání v čase 8.15-12.15. Pokud budou předškoláci nepřítomní déle než pět dní, je třeba vyplnit u třídních učitelek omluvný list dítěte. Nepřítomnost či pozdější příchod dětí je nutné omlouvat ráno do 8.00 – platí pro všechny děti.

10) Ředitelka MŠ požádala rodiče o součinnost při zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí. Při zvonění u vstupu je třeba, aby se přítomné osoby ohlásily jménem, jinak nebudou vpuštěny do budovy. Děti je nutno dovést ráno až do třídy a předat třídní učitelce. Děti budou chodit ven i v případě mírného deště, je proto třeba, aby tomu rodiče přizpůsobili oblečení a obuv dětí.

11) Ředitelka MŠ informovala o změně bankovního účtu a nové emailové adrese školky. Zároveň avizovala, že rodiče budou požádáni o vyplnění nového souhlasu s uchováváním osobních údajů dětí. Souhlas, který rodiče poskytovali loni, nebyl zcela v souladu s pravidly GDPR.

12) Ředitelka MŠ představila svůj záměr dávat všechny aktuální informace na web školky. Předtím je ale nutné vytvořit nové webové stránky, které by mohly obsluhovat přímo zaměstnankyně školky. Pokud by někdo z rodičů mohl s přípravou nového webu pomoci nebo mohl zprostředkovat kontakt na vhodnou firmu, nechť kontaktuje ředitelku MŠ. To samé se týká rozvedení bezdrátového internetu do všech prostor školky.

13) Ředitelka MŠ informovala rodiče, že stavbu zahradního altánu (iniciovanou předchozí ředitelkou MŠ Věrou Holušovou) začne připravovat na jaře 2019.

14) Zástupkyně ředitelky MŠ Ivana Dittrichová odkázala rodiče, kteří by chtěli poskytnou školce sponzorský dar (lze na konkrétní účel nebo na určitou třídu), na hospodářku MŠ. Ta může v případě zájmu vystavit potvrzení o poskytnutí sponzorského daru.

Zapsala:
Lucie Filipová

Zápis ověřily:
Marie Korseltová

Zuzana Korbelová

Příloha: prezenční listina

Využití peněz Spolku

Plánujeme pořízení dřevěného altánku na zahradu. Jako každoročně počítáme s využitím finančních prostředků od rodičů na nákup hraček, potřeb pro děti, úhradu divadel, pořadů a akcí pro děti.

Velmi děkujeme rodičům, kteří v loňském školním roce přispěli na hračky a různé potřeby pro děti a pořízení altánku.

Pokud někdo z rodičů by chtěl přispět sponzorským darem, informace u ředitelky školy nebo hospodářky.

Uvítáme zapojení dalších členů (členek) z řad rodičů nových dětí.

Informace o novém Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace

31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.

Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy

Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout zde.

3. Členky výboru:

Předsedkyně Mgr. Marie Korseltová

Člen PhDr. Lucie Filipová Ph.D

Pokladník Zuzana Korbelová

4. Finance

Účet v Komerční bance zůstává stejný – č. účtu je 27-1586360277/0100

Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou k dispozici Spolku. Na tento účet budou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky

Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče ad.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem.

Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.